Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05-02-2007, 09:46   #21
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Uluslararası pazarlarda işletmeleri ortak girişime zorlayan birtakım dina­miklerden söz etmek mümkündür. Özellikle ortak girişime gidilecek işlet­me aşağıdaki özelliklere sahipse, ortak girişim daha çekici ölür
- Ortaklık kurulacak firma veya fir­maların çok özel beceri ve yapabilirlik­leri varsa
- Ortaklık kurulacak işletmelerin da­ğıtım kanallarını etkin bir biçimde kul­lanma olasılığı varsa
- Eğer girilecek pazarda bölgesel bir ortak firma bulmadan faaliyet göstermek yasalara aykırı ise
- Eğer ortaklık kurulacak işletme ve­ya işletmeler personel veya sermaye vö-nünden uluslararası pazarlarda yayılma politikasını destekleyici nitelikteyse
Ortak girişimde iki veya daha fazla ortak, ortaklık oranı sonucunda yatırımı gerçekleştirdiklerinden, sınırlı finansal kaynaklara sahip bir yabancı firma daha fazla ulusal pazarlara girebilir. Ayrıca düşük yatırım nedeniyle de, ortak giri­şim finansal ve kamulaştırma risklerini de azaltmaktadır. Diğer yönden geliş­mekte olan ülkelerin birçoğunda serma­ye piyasalarının yetersiz olması ortak gi­rişimi sözü edilen ülkelerde tek alternatif olarak gündeme getirmektedir
Özellikle petrol gibi bazı hammad­delerin işlenmesinde yabancı firmaların tek başına faaliyet göstermesi yerine, hükümetler bu firmaların bir ülkedeki bir şirketle ortak girişime gitmelerini ter­cih ederler. Ayrıca hükümetlerin bu ko­nularda ekonomik milliyetçilikle de ha­reket ettikleri görülmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:46   #22
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Bu nedenle ortak girişim direkt yatı­rımın, ortaya çıkardığı sorunları azalt­maktadır.
Bunun yanında ekonomik blokların etkin olduğu uluslararası pazarlarda, or­tak girişim stratejisiyle bir ihracat üssü geliştirmek mümkündür Örneğin Türkiye ortak pazara dahil ol­masa da, Türk Firmaları ortak pazarüyesi bir ülkede ortak girişim gerçekleş­tirerek, bu ekonomik blok içerisinde ko­layca faaliyet gösterebilir. Ortak girişim gelişmekte olan ülkele­re kalkınmış ülkelerin teknoloji pazarla­masında da önemli bir araçtır. Bu sayede gelişmiş ülkeler bırakma aşamasında oldukları teknoloji ve ürünleri kolayca gelişmekte olan ül­kelere transfer ederek, söz konusu ürün ve teknolojiden en fazla faydayı sağla­mış olurlar.
Yukarıda özelliklerini ortaya koydu­ğumuz ortak girişimin kurulmasında ge­nellikle üç amacın rol oynadığını gör­mekteyiz. Bunlar; kaynak, pazar ve riske yönelik amaçlardır. Ortak girişim saye­sinde işletmeler finansal, hammadde ve fiziksel teçhizat, teknoloji ve yönetim sorunlarını çözmektedirler. Ayrıca ortak girişimle dağıtım kanallarının genişledi­ği, pazarlara girişte karşılaşılan büyük sorunların aşıldığı, doymuş ya da azalan ürün hatlarının yeniden yapılandırıldığı ve rekabet avantajlarının sağlandığını da görmekteyiz. Risk açısından da ortak gi­rişimin araştırma-geliştirme, yatırım, pa­zar ve politik riskleri ortaklar arasında paylaştırarak her bir ortak için toplam riski düşürmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:47   #23
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3.3.2. Yabana Direkt Yatırım (Foreign Direct Investment)

Uluslarârasılaşma süreci içerisinde başvurulabilecek en riskli yoldur. Fakat sağladığı önemli avantajlar nedeniyle cazip olabilir, ulusal sınırlar dışında ya­bancı bir ülkede yönetime tamamen ha­kim olacak şekilde üretim imkanlarının teşkil edilmesi veya satın alınmasıdır Tanımımızdan da anlaşılabileceği gibi, kurulu bir üretim biriminin satın alınması veya bizzat ya­bancı firma tarafından ulusal sınırları dı­şında kurulması gerekmektedir. Diğer bir unsur da, ulusal sınırlar dışındaki söz konusu üretim biriminin yönetimini ta­mamen elde tutmaktır. Fakat yabancı direkt yatırım sadece Uluslarârasılaşma sürecindeki bir işlet­menin kendi ülkesinin dışındaki yabancı bir ülkeye sermaye transfer etmesi ve -genişlemesi -değildir. Yabancı direkt ya­tırım bölgesel ve ihraç pazarları için ana firmanın sermaye, teknoloji ve yönetim niteliklerini ev sahibi ülkeye aktararak, ev sahibi ülkenin de bölgesel üretim fak­törlerini (hammadde ve emek gibi) kul­lanmak suretiyle mal ve hizmetlerin üretimini kapsar. Yani yabancı bir ülkede tamamen yönetime hakim bir şekilde üretim olanaklarının satın alınması veya kurulması yanında; ana firma teknolojik veya yönetsel nite­liklerini de aktararak, bölgesel bazı üre­tim faktörlerini de kullanacak şekilde bölgesel ve ihraç pazarları için mal ve hizmet üretmesi esastır.
Yabancı direkt yatırımlarda ana fir­manın yönetime tamamen hakim olma­sı uygulamada çok fazla olanaklı değil­dir. Hatta söz konusu yabancı direkt yatırımda ana firma %100 oranında üre­tim olanaklarına sahip olsa dahi, bu oran kendisine tam kontrol garantisi ver­mez. Yatırımın bulunduğu ülke hükü­meti fiyatlandırma ve para transferi gibi konularda yatırıma firmaları sınırlayabi­lir. Örneğin General Motors İngiltere'de­ki Vauxhall şirketinin yaklaşık %100 oranında sahibidir. Bu şirketin %1'den daha az bir oranı İngiltere'ye aittir. Fakat İngiliz Hükümeti şirketin personel alımı­nı, ihraç fiyatlarını ve kazanç oranlarını etkilemektedir
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:48   #24
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3.3.3. Yabana Direkt Yatırımlara Yönelik Monopolistik Avantaj Teorisi

Monopolistik avantaj teorisi; yatırım yapan firmaların bölgesel rekabet eden firmalardan daha kârlı faaliyet gösterebi­leceği ve monopolistik avantajlar sağla­yabileceği temellerine dayanır. Bu avan­tajlar üretim bölgesinden ziyade belirli bir firmaya aittir ve pazardaki diğer fir­maların monopolistik avantaj sağlaya­bilmeleri söz konusu değildir. Yabancı bir ülkede direkt yatırım yapan bir firma monopolistik avantajları kendisinde bu­lunan çok özel becerilerle sağlayabile­ceği gibi, bu avantajlar ürünün yaşam seyrinden de kaynaklanabilir.
Yatırım yapan firmaların monopolis­tik avantaj sağlayan çok özel yetenekleri teknoloji, organizasyon, yönetim ve pa­zarlama gibi alanlardan kaynaklanmak­tadır. Bu tür niteliklere sahip olan işlet­melerin de, genellikle ulusal, sınırları dışında kendisinin bulunduğu ana sektör­de direkt yatırım yaptığını görmekteyiz. Aynı şekilde ürünün uluslararası yaşam eğrisi de, işletmelere monopolistik avan­tajlar sağlamaktadır. Ürünün tanınma aşamasında ana firma öncelikle ihracat­ta monopolistik bir yapı kurmaktadır. Ürünün büyüme aşamasında ise; sözü edilen ana firma direkt yatırıma yönele­rek, bu monopolistik eğilimi direkt yatı­rımla sürdürmektedir Doğal olarak burada da işletmenin yatı­rım yaptığı alan kendisinin bulunduğu sektördür (horizontal investment).
Ayrıca yabancı direkt yatırımların çoğunluğu oligopolistik endüstrileri oluşturmuş bazı büyük firmalardır. Bu firmalar rekabet açısından birbirlerinin hareketlerini yakından takip etmektedir­ler. Rekabetteki bu duyarlılık işletmeleri farklı oligopolistik davranışlara da it­mektedir. Direkt yatırımların çoğunluğu bu oligopolistik firmaların genellikle amaçları; kârlarını maksimize etmekten ziyade, rakipleri kadar hızlı büyümeyi sürekli kılmaktır. Sonuçta sözü edilen firmaların bulundukları sektörlerden farklı sektörlere yatırım yaptığını (verti-calforeign investment) görmekteyiz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:48   #25
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3.3.4. Yabancı Direkt Yatırımlara Yönelik Uluslararasılaşma Teorisi

Bu teori ihraç,-lisanslama, franchising ve ortak girişim gibi uluslararasılaşma yollarına rağmen, niçin direkt yatırı­mın uluslararası pazarlarda genişlemede etkin olabileceği üzerinde durur. Diğer yönden bu teori şu temellere dayanmaktadır; pazarlar doğal ve politik nedenlerden dolayı etki­li bir şekilde mal ve hizmetlerin dağıtı­mını yapamayabilir, işletmeler ve pazar­lar mal ve hizmetlerin değişiminin orga­nizasyonunda alternatif unsurlardır, iş­letme maliyetleri pazardaki değişim ora­nından düşük ise bir firma içerisinde bu değişim uluslararasılaşmıştır ve uluslararasılaşmış işletmeler direkt yabancı yatı­rımla ma| ve hizmetlerin değişimini kar­şılıklı olarak uluslararasılaştıran kurum­lardır.
Uluslarârasılaşma teorisi yabancı ül­kelerde işletmelerin bulunduran sektör­lerle ilgili aynı alanda yatırım yapmaları­nı; patent, ticari marka ve lisans anlaş­malarına konu haklarını, kontrol etmek amacıyla olduğunu vurgular. Uluslara­rası alanda farklı sektörlerde direkt yatı­rım yapılmasını da bu teori, etkin olma­yan dış pazarların meydana getirdiği boşluğun doldurulması şeklinde açıkla­maktadır.
3.3.5. Yabana Direkt Yatırımlara Yönelik Seçme (Eclectic) Teorisi

Monopolistik avantaj ve uluslararası-laşma teorileri direkt-yatmıjnlafi-kendi bakış açılarından izah etmektedir. Bu te­orilerin açıklamakta boşlukta bıraktığı noktalar da, seçme teorisinin temellerini oluşturmaktadır. Seçme teorisi bir anlamda ülkeler ve firmalar arasındaki farklılıklara dayan­maktadır. Genellikle bu farklılıklar da, maliyet faktörüyle ilişkilidir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:49   #26
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Monopolis­tik avantajlara ve firmanın uluslararasılaşma niteliğine ek olarak, yabancı ülke­de direkt yatırım yapmanın getirmiş olduğu vazgeçilemez avantajları da söz konusudur. Yabancı bir ülke üretimde kullanılan faktörler açısından ucuz ola­bileceği gibi, ihracat stratejisine başvur­mak da yüksek navlun giderleri nedeniyle maliyetli olabilir. Diğer yönden maliyet faktörünün yanında, işletmeleri yabancı ülkelerde yatırım yapmaya zor­layan hasılatla ilgili faktörlerden de söz edilebilir. Örneğin ihracata uygun olma­yan yüksek gümrük vergileri ve engelleri veya pazardaki müşterilere daha kaliteli hizmet ve mal sunma arzusu önemli olabilir. Bu teori ülkelerin ve işletmelerin sa­hip oldukları olanaklara yoğunlaşarak, yabancı direkt yatırımları açıklamaya çalışmaktadır. Ayrıca uluslararası ticaret teorisi, monopolistik avantaj ve uluslararasılaşma teorilerinin prensipleri çerçe­vesinde yabancı direkt yatırımlara yak­laşmaktadır.
3.3.6. Yabancı Direkt Yatırımlara Yönelik Uluslararası Çeşitlendirme Te­orisi

Bu teoride yabancı direkt yatırımlar riski azaltıcı bir strateji olarak algılan­maktadır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren firmaların riski, ulusal ekono­mik konjektürleri birbirleriyle ilişkili ol­mayan ülkelere yatırımlar yayıldığında düşecektir Bu şekilde ana firma yabana tek bir ülkedeki üretim birimine bağlı olmaktan kurtul­maktadır. Diğer taraftan da yatırımcı fir­ma bir anlamda diğer pazar ve politik riskler gibi olumsuzlukları da etkisiz ha­le getirmektedir.
3.3.7. Ulusal Sınırlar Dışında Anah­tar Teslimi Yapılan Projeler

Uluslararasılaşma sürecindeki firma­nın bir üretim tesisini kendi ulusal sınır­ları dışında kurup, personeli eğitmesi ve projenin tamamlanması sonucunda da esas sahibine devretmesidir. Buradaki üretim faaliyeti ortak gi­rişim veya direkt yatırım gibi süreklilik arz etmemesine rağmen; belirli bir süre içerisinde de olsa projeyi gerçekleştiren firma bunu ulusal sınırlarının dışına taşı­dığı için, yabancı bir ülkede yapılan anahtar teslim projeleri üretime dayalı uluslararasılaşma yolları içerisinde ince­lemek olanaklıdır. Örneğin buna Türki­ye Şeker Fabrikaları A.Ş.nin Özbekis­tan'da anahtar teslimi şeker fabrikası kurması verilebilir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:49   #27
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Ulusal sınırlar dışında anahtar tesli­mi yapılan projeleri bir başka bakış açı­sıyla da, ihracata dayalı uluslararasılaş­ma yolları içerisinde görebiliriz. Çünkü burada da projeyi gerçekleştiren firma yönünden; bilgi birikimini, teknolojisini ve hatta çok önemli stratejik unsurlarını başka bir ülkeye ihraç etmesinden söz edilebilir.
3.3.8. Müşterilik Anlaşmaları (Gus­tom Contracts)

Firmaların sürekli bir şekilde yaban­cı şirketlerin elinde bulunan olanaklara gereksinim duyması halinde yapılan an­laşmalardır. Bu tür anlaşmalar daha çok petrol gibi hammaddelerin araştırılması ve işlenmesinde yapılır. Çıkarılacak hammadde üzerinden firmalar belirli bir yüzde alma karşılığında; araştırma, ge­liştirme ve diğer üretim faaliyetleriyle il­gili riskleri üstlenirler. Burada işletme kendi ulusal sınır­ları dışında başka bir şirketin sahip oldu­ğu üretim olanakları dahi olsa, sözü edi­len üretimin gerçekleştirilebilmesi için bazı riskleri üstlenmekte ve üretim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:49   #28
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3.3.9. Sonuç

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip ulusla­rarası pazarlama, II. Dünya savaşından sonra çok daha değişik bir nitelik kazan­mıştır. Artık genellikle ikili olan uluslara­rası pazarlama çok taraflı bir özelliğe sa­hip olmuştur. Bunun sonucunda artan rekabet ve rekabetçi üstünlükler, kay­nakların etkin ve verimli kullanılması zorunluluğu, firmaların ve ülkelerin bir­birlerinden farklı özelliklere ve olanakla­ra sahip olmaları ve diğer mikro ve makro faktörler de uluslararasılaşmayı gündeme getirmiştir.
işletmeler için uluslararasılaşma sü­reci içerisinde kullanılabilecek çeşitli yollar vardır. İşletmelerin çeşitli yetenek­leri ve risk faktörleri bir anlamda kulla­nılacak uluslararasılaşma yolunu ve stra­tejisini tayin etmektedir. Bu noktada iş­letmelerin başvurabilecekleri uluslarara­sılaşma yolları; ihracata, sözleşmelere ve üretime dayalı olurken, kullanabile­cekleri stratejiler de; direkt-indirekt ih­racat, lisans anlaşmaları, franchising, yönetim anlaşmaları, sözleşmeli üre­tim, ortak girişim, yabancı direkt yatı­rım, ulusal sınırlar dışında anahtar tesli­mi yapılan projeler ve müşterilik anlaş­malarıdır.
Ayrıca uluslararasılaşma stratejile­rine bakıldığında; en az riskli olan in-direkt ihracattan en fazla riskli direkt yatırıma kadar olan uluslararasılaşma stratejilerinin, riskleri azaldıkça firma­ların temelde kazanç oranının ve kont­rol kapasitesinin de azaldığını görmek­teyiz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:49   #29
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

4. ULUSLARARASI TİCARETİ ENGELLEYİCİ KOŞULLAR

Uluslararası ticaretin esası karşılaştırmadan üstünlük ilkesidir. Her ülke bazı ürün ve hizmetleri diğer ürün ve hizmetlerden daha verimli şekilde üretebilir. Ülkenin teknolojik gücü, nüfusunun eğitim ve kültür düzeyi, doğal kaynakları ona bazı konularda üstünlük sağlar. Ör­neğin, Türkiye hem buğday hem de otomobil üretmektedir. Ancak, ikliminin elverişli, tarım alanlarının geniş ve verimli olması, Türki­ye'nin buğdayı otomobilden daha verimli üretmesine neden olmak­tadır.
Bir ülkenin kaynaklarını en verimli biçimde kullanabilmek için on­ları avantajlı olduğu şanolara yöneltmesi, bu sahalardan elde ede­ceği ihraç geliri ile de dezavantajlı olduğu ürün ve hizmetleri ithal etmesi çıkarı gereğidir. Sonuçta uluslararası ticaret doğmakta, bu ticarete katılan ülkelerin kaynakları daha verimli şekilde kullanıl­makta, tüketiciler daha ucuza ürün ve hizmet alabilmektedirler.
Ancak, uygulamada çeşitli etkenler serbest uluslararası/ticareti en­gellemektedir. Devletler ulusal güvenlik amacıyla ekonomik avantajları olmayan, verimsiz alanlara yatırım yapmakta ve ithalatı zorlaş­tırıcı önlemlerle bu sektörleri korumaktadırlar. Gene ülkenin üstün­lüğe sahip olmadığı, devri geçmiş sanayi sektörleri de işsizliğe yol açmamak için devlet bütçesinden yardım yani sübvansiyon yoluyla ayakta tutulmakta, ithalatın rekabetinden gümrük duvarları ile ko­runmaktadır Bu çaba günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerin doku­ma ve demir-çelik sanayilerinde izlenmektedir.
Yukarıdaki nedenlerle serbest uluslararası ticareti engellemek is­teyen devletlerin kullandıklar] en önemli araçları şöyle özetleyebiliriz ;
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:51   #30
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

4.1. Gümrükler

Yabancı ülkelerden gelen malların sınırlarda, istasyonlarda, havaalanlarında alınan harç ve resim ithalatı pahalılaştırmak su­retiyle dış ticareti engeller. Gümrük vergileri gümrüklenen malın de­ğeri (ad valorem} veya ağırlık veya benzeri bir baz üzerinden [specifîc) alınır. Bu iki verginin birlikte uygulandığı ürünlerden ise karma (çpmpound) gümrük vergisi alınır.
Uluslararası ticareti yapılan ürünler "Brüksel Nomenclature" adlı katalogda ayrıntılı olarak numaralanmıştır. Ülkeler kendi gümrük ver­gilerini bu listedeki ayırımlara göre cetvel haline getirir ve ilân ederler.
4.2. Kotalar

ithalata adet veya toplam değer olarak konulan sınırlamalar yani kotalar da çeşitli ülkelerce dış refcasetr engelleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Kotaların yönetimi genellikle ithal lisansları ile ya­pılır.
4.3. Kambiyo Sınırlamaları

Döviz tahsisine konan sınırlamalar, ithalata uygulanan farklı kur­lar ve ithalatta alınan teminatlar da mali yöntemlerle ithalatın sınır­lanmasına yöneliktir.
4.4. Boykotlar

Boykotlar uluslararası ticareti engelleyen etkenlerdendir. Boy­kotlar, Arap ülkelerinin İsrail ve onunla ticaret yapan şirketlerle ti­careti yasaklamaları gibi resmî veya Amerikan liman işçisi sendika­larının zaman zaman Rusya'ya mal taşıyan gemileri yüklememeleri gibi gayrıresmî olabilir.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 16:32 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580