Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Fizik

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 18-01-2007, 15:06   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
PERİYODİK TABLO VE ATOMİK ÖZELLİKLER

PERİYODİK TABLO VE ATOMİK ÖZELLİKLER

Kimyacılar,19.yüzyılın başlarında,elementlerin atom kütleleri ve kimyasal özellikleriyle, bunlar arasındaki ilişkiler konusunda çok yoğun çalışmalarda bulunmuşlar ve ilk olarak J.A.R Newlands adlı bilim adamı, elementler artan atom kütlelerine göre sıralandığında, bir elementin kendisini izleyen sekizinci elemente benzer özellikler gösterdiğini ifade eden oktavlar yasasını ortaya koymuştur.
Elementleri,Periyodik olarak ilk defa düzenleyen J.L. Meyer ve D. Mendeleev (1869) adlı bilim adamıdır.Bu bilim adamları,benzer özellikler taşıyan elementleri ard arda dizdiklerinde,atom kütlesine dayanan bir tablo elde etmişler ve Galyum (Ga) ve Germanyum (Ge) gibi o zamanlar bilinmeyen bazı elemenlerin varlığını,hatta özelliklerini tahmin edebilmişlerdir.Bu konuda ilerliyen çalışmalar,elementlere ait periyodik(belirli bir düzen içinde tekrarlanan) özelliklerin atom kütlesine değil,atomun başka bir özelliğine bağlı olduğunu göstermiştir.Bu özelliğin atom numarası olduğu anlaşılmış ve günümüzde kullanılan modern periyodik tablo ortaya çıkmıştır.

PERİYODİK TABLO

Periyodik sistem hangi esaslar üzerine kurulmuştur?

Modern periyodik sistem Kimya’yı kolaylaştıran en önemli araçlardan biridir. Bu tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Bu sıralama benzer özellikteki elementleri aynı grup altında toplayacak şekildedir. Periyodik sistem temel olarak, değerlik, bileşik formülleri gibi, kimyasal özellikler gibi, yoğunluk, erime, kaynama sıcaklıkları gibi, fiziksel özellikler temel alınarak hazırlanmıştır.
Bir atomun kimyasal özellikleri için atom kütlesi mi, yoksa atom numarası mı önemlidir?
Atom numarası önemlidir. Çünkü atom numarası proton ve elektron sayısını da verdiğine göre bu elementin hangi grupta ve periyotta olduğunu bularak kimyasal özelliklerini söyleyebiliriz.

PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ


1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) tanede B olmak üzere 16 grup vardır.
2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür.
3. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan kimyasal özellikleri de aynıdır.
4. Periyodik cetveldeki gruplar şöyle adlandırılır.


GRUP ADI
1A Alkali metaller
2A Toprak alkali metaller
3A Toprak metalleri
4A Karbon grubu
5A Azot grubu
6A Oksijen grubu
7A Halojenler
8A Soygazlar(asal gazlar)

5. Her periyot bir alkali metalle başlar ve bir soygaz ile biter.
6. Hidrojen alkali metal olmadığından 1.periyot alkali metalle başlamaz.
7. Periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe asitlik özelliği artar, bazlık ve elektrik iletkenliği
azalır.
8. Soldan sağa doğru atom çapı azalırken yukarıdan aşağıya doğru atom çapı artar.

9. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artarken yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır.
10. Soldan sağa doğru çap azaldığı için elementlerin elektron ilgisi (elektronegatiflik) artar, ukarıdan aşağıya doğru azalır.

11. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artar, soldan sağa doğru azalır.


5A GRUBU ELEMENTLERİ

Periyodik sistemin 5A grubunda bulunan elementler Azot(N), fosfor(P), arsenik(As), antimon(Sb) ve Bismut (Bi) dur.
Bunların elektron yapıları ve oksidasyon kademeleri: Elektron yapısı Oksidasyon kademesi

N [He] 2s2,2p3 -3↔+5
P [Ne] 3s2,3p3 -3,0,1,3,4,5
As [Ar] 3d10,4s2,4p3 0,3,5
Sb [Kr] 4d10,5s2,5p3 0,3,5
Bi [Xe] 4f14,5d10,6s2,6p3 0,3,5

Fiziksel özellikler:
N P As Sb Bi
Atom numarası 7 15 33 51 83
Atom yarıçapıÅ 0.92 1,28 1,39 1,59 1,70
Kovalent yarıçapıÅ 0,75 1,06 1,19 1,38 1,46
Iyon yarıçapıÅ} 0,11 0,34 0,47 0,62 0,74
Atom hacmi(atom t/d) 13.7 17,0 13,1 18,4 21,3
Kaynama noktasıºC -195,6 280 613 1380 1560
Erime noktasıºC -210 44,26 817 630,5 271,3
İyonizasyon enerjisieV 14,5 11,0 10,5 8,6 8,0


Bu grup elementlerinin hepsi en dış kılıfta 5 elektrona sahiptirler.Bunlardan 2si s ve 3ü p elektronlarıdırlar,s elektronlrı çiftleşmiş,p elektronları ise çiftleşmemiş ayrı üç p orbitalini doldururlar.Prensip olarak 1-3 elektron almak,1-5 elektron vermek veya ortaklamakla –3 ila +5 oksidasyon kademesinde olabilirlerse de bu değerlerin hepsi yalnız azotta görülmektedir.s elektron çiftininasal kalma( bağlanmaya katılmama)yatkınlığı ,artan atom tartısıyla artar.Bu şekilde,bağlanmalarda p elektronları kullanılır ve oksidasyon kademesi 3 olur.Bu elementler maksimum +5 değerlikli olmak üzere çoğunlukla +3 değerlikli olarak bulunurlar.+3 değerlikli olma yatkınlığı atom tartısı ile artar.-3 değerlikli olma yatkınlığı da tersine atom tartısı ile hızla azalır,Bunlar oksijen ve halojenlere karşı pozitif,hidrojen ve metallere karşı negatif değerliklidir.Fakat çoğunlukla ,artan oksidasyon kademesi ile kovalent bağ teşkil etme yatkınlığı artar.

Bu elemntlerden azot ve fosfor ametal,arsenik yarımetal,antimon ve bismut metaldir.Yalnız azot iki atomlu moleküllerden oluşan gaz,diğerleri katıdır.,değişik allotropik şekilllerde bulunurlar.Fosfor ve arsenik dört atomlu,P4 ve As4,bismut iki atomlu ,Bi2dir.
Bütün bu elementler uçucu hidrürler teşkil ederler:amonyak NH3,fosforlu hidrojen (fosfin) PH3, arsenik hidrojen (arsin), AsH3 ,antimonlu hidrojen (stbin) SbH3 , ve bismutlu hidrojen (bismutin) BiH3 . Bunların dayanıklılıkları atom tartısı ile süratle azalır. Bunlardan yalnız NH3 elmentlerinden doğrudan doğruya elde edilir, diğerleri endirekt olarak elde edilir.NH3 oldukça kuvvetli bir bazdır,daha bir hidrojen bağlanmakla çözeltide serbest iyo halinde bulunan amonyum NH4+ iyonunu teşkil eder.PH3 çok zayıf bir baz karakterindedir,az miktarda fosfonyum PH4+ iyonu verir.Bundan sonrakilerde bu şekilde iyon meydana getirme özelliği hiç yoktur.AsH3 ve SbH3 hiç baz özelliği göstermezler. BiH dayanıksızdır, pek az asidik olabilir,alkalilerde çözünür.Yalnız NH3 suda dayanıklıdır, PH3 suda yavaş bozunur, AsH3 ,SbH3 ve BiH3 suda çabuk bozunurlar.

VA GRUBU ELEMENTLERİNİN ELEMENT ÖZELLİKLERİ

AZOT

1. Hacim bakımından havanın yaklaşık beşte dördünü oluşturan ve olağan sıcaklıkta gaz halinde bulunan madde.

2. Amonyak azotu, hidrojen ile birleşerek NH4 kimyasal kökünü oluşturan azot.

Atom sayısı : 7
Atom kütlesi : 14,0067
Erime noktası : -195,8 0C
Kaynama noktası : -210 0C
Havaya göre yoğunluğu : 0,97
Yükseltgeme dereceleri : -3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5
Elektron biçimlendirmesi : [2] s2 p3
İzotopları : 12,13,14,15,16,17
Doğal azot : 14N (%99,65), 15N (%0,35)

Biyokim. Protik azot, bir dokudaki yada biyolojik bir sıvıda proteinlerde bulunan azot miktarı. (proteinlerde ortalama %15-20 azot bulunur) Proteik olmayan azot, bir dokudaki yada biyolojik bir sıvıdaki proteinlerden başka maddelerde bulunan azot. Çevrebil ve Tarım. Azot dolaşımı, azotun maddeler, bitkiler ve hayvanlar alemi arasında dolaşımından oluşan değişiklikler dizisi. Petrokim. Azot giderme, doğal gaz içinde bulunan azotun kısmi olarak özütleme. (gelişmiş azot giderme fabrikalarında, doğal gazın içerdiği azotun büyük bölümü -100 0C’da sıvılaştırma ve bölümlü damıtma yoluyla elenerek, gazın ısıl gücünü arttırır.

Özellikleri. 1772’de Daniel Rutherford hava içindeki azotu saptadı. Cavandish bu maddeyi inceledi (1784), Lavoisier de, basit bir cisim olduğunu kanıtladı. Azot, renksiz, kokusuz ve sıvılaştırılması zor bir gazdır. Çözünürlüğü oldukça zayıftır. 0 0C’ ta bir litre suda ancak 23 cm3 ü çözünür. Azot, üç değerli bir ametal türüdür. Düşük sıcaklıkta kimyasal etkinlik göstermesi nedeniyle bu şekilde adlandırılmıştır. Öte yandan yüksek sıcaklıkta tek atomlu hale dönüştüğü için etkinlik gösterir. Tepkimelerinden bir çoğu doğada ve sanayide oynadıkları rolden dolayı çok önemlidir. Azot, uygun sıcaklık aralığında hidrojen ile tersinir bir tepkimeye girerek amonyağı oluşturur: N2+3H2=2NH3 tepkime, amonyak oluşurken ısı vericidir, dolayısıyla sıcaklık düştükçe amonyak veriminin artması gerekir; ancak bu kez tepkimenin hızı düşer. Bununla birlikte demir kökenli bir katalizör yardımıyla işlem, 550 0C’ta uygulanabilir. Amonyak oluşturan tepkime, ortamdaki mol sayısının azalmasına yol açtığından, birleşimi kolaylaştırmak için yüksek basınç uygulanır. Bu bileşiğin sanayideki bireşimi işte bu yöntemle gerçekleştirebilir. Azotun bir başka önemli tepkimesi, oksijenle birleşerek azot monoksit oluşturmasıdır: N2+O2=2NO Bu tersinir tepkime ısı alıcıdır ve dolayısıyla yüksek bir sıcaklık gerektirir. Gaz karışımı önce bir elektrik arkı üstüne gönderilir; sonra çok düşük nicelikte oluşan oksidin bozunması önlemek için gazlar hızla soğutulur; çünkü 600 0C’ın altında serbest oksijen, azot monoksidi,azot dioksidi dönüştürür; NO+1/2 O2=NO2 ; bu bileşikten de asit elde edilir. Ancak bu yöntem, amonyak yükseltgenerek azot monoksit elde edilmesi karşısında önemini yitirmektedir.
Bir gaz karışımının azot içerip içermesiğini anlamak ve azot niceliğini saptamak için eskiden beri kullanılan aşağıdaki araçlara başvurulur: oksijen ve kıvılcım, pirogallik asit, sodyum hidrostid vb. Bu ayraçlarla uygulanan işlemlerden sonra bir gaz artığı kalırsa, bu artık ya azot yada bir soy gazdır. Artık gazlardan azotu, yalnızca kalsiyum yada kızıl hale gelinceye değn ısıtılan magnezyum soğurabilir. Organik bir bileşikteki azot, bu madde kireçle ısıtılarak belirlenebilir, ve azot genellikle amonyak biçiminde açığa çıkar. Daha güç, ama daha güvenilir bir yol ise, bu bileşiğin küçük bir miktarını sodyum ile ısıtmaktır; azot içeren organik bileşikler bu kez sodyum siyanür oluşturur; sodyum siyanür ise tam yansız çözelti halinde, demir 2 ve demir 3 tuzları karışımına dokunduğunda prusya mavisi çökeltisi oluşturmasıyla tanınır. Doğal hali, hazırlanması ve kullanım alanları.Azot,serbest halde havanın hacimce %78’ini oluşturur.Minerallerde, nitratlar ve amonyak tuzları biçiminde yer alır.Nihayet proteinlerin, nükleik asitlerin bileşimine girer ve canlı varlıkların organlarında bileşik halinde bulunur.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/fizik/17972-periyodik-tablo-ve-atomik-ozellikler/
Mesaj Yazan For Type Tarih
1. periyot elementleri This thread Refback 04-11-2008 15:56

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 08:47 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580