Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi

Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi (http://besiktasforum.net/forum/)
-   Hadis (http://besiktasforum.net/forum/hadis/)
-   -   "Bir hadis-i Şerif Ve Ayet-i Kerime" (http://besiktasforum.net/forum/hadis/16947-bir-hadis-i-serif-ve-ayet/)

OnuR 05-01-2007 18:47

"Bir hadis-i Şerif Ve Ayet-i Kerime"
 
Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:


“Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.”

Müslim, Müsâfirîn 269. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 16


Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Kur’an’ı hıfzetmek okuma anlama ve ilmine sahip olma yönünde gösterilen her gayret fazilettir.

2. Kur’an’ı okuyan ve onunla amel edenleri, hayatlarını Kur’an’la nizama sokanları Allah yükseltip yüceltir.

OnuR 05-01-2007 18:47

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İlmi kolayca öğretmeye çalışmak:
"İnsanlara muhtaç oldukları faydalı ilimleri öğretin. Fakat bu babda kolaylık gösterin, güçlük göstermeyin, m üjdeleyin, ürkütmeyin; nefret ettirmeyin, herhangi biriniz öfkelendiği vakit sükut etsin."
*Buhârî*

***
Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim.
*Bakara, 160*

OnuR 05-01-2007 18:48

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İbn Ömer'in (r.ahm.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. "
*Müslim, Eşribe,73(l, 1587*

***
Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.
*Meryem, 85,86,87*

OnuR 05-01-2007 18:48

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Kul namaza durduğunda rükua gidinceye kadar hayır onun başı üzerine saçılır. Rükuda iken secdeye varıncaya kadar, Allah’ın rahmeti onu kaplar. Secde ettiğinde ise, Allah’a manen yaklaşır. Ve onun rahmet nazarını kendine çevirir.
*Hadis-i Şerif (Said bin Masur)*

***
Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü'minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.
Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!
*Â'râf
, 2-3*

OnuR 05-01-2007 18:48

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


(Cihada çıkan erkeklerin geride bıraktıkları hanımları, cihada çıkmayan erkeklere kendi anneleri gibi haramdır. Bunlardan bir erkek, mücâhidlerden birinin âilesine bakmayı üzerine alır da hiyânet ederse kıyamet günü bu adam durdurulur, o mücâhid bunun amelinden dilediğini alır." Büreyde diyor ki, sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Ne zannediyordunuz?" buyurdu.
*Müslim, İmâret 139. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 11; Nesâî, Cihâd 47, 48*

Hadislerden Öğrendiklerimiz
1. Yanında mahremi bulunmayan bir kadının yanına girmek, onunla tenhada baş başa kalmak (halvet) haramdır.
2. Cihada çıkmış bir mücâhidin âile fertleri, gerideki erkekler için kendi anneleri hükmündedir. Onlara ihanet etmek, kişinin annesine hıyanet etmesi kadar çirkin ve ağır bir suçtur, cezası da ona göredir.
3. Mücâhidlerin yokluğunu fırsat bilip aile efradını istismar etmek asla câiz değildir.
4. İslâm toplumu, mücâhid ve gurbettekilerin geride bıraktıkları için tam bir emniyet ve güven ortamıdır.
****
Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
*Zilzal suresi 7-8*

OnuR 05-01-2007 18:49

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Ukbe İbni Âmir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, aradan sekiz yıl geçtikten sonra bir gün Uhud şehidlerini ziyarete gitti. Yaşayanlara ve ölenlere vedâ eder gibi onlara dua etti. Sonra (konuşmak üzere) minbere çıktı ve şunları söyledi:
“Ben âhirete sizden önce gideceğim ve sizin için hazırlık yapacağım; sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şâhitlik edeceğim. Buluşma yerimiz Kevser havuzunun yanıdır. Ben şu bulunduğum yerden Kevser havuzunu görmekteyim. Ben sizin Allah’a şirk koşmanızdan korkmuyorum. Ama dünya hırsıyla birbirinizle didişip çekişmenizden korkuyorum.”
Ukbe sözüne şöyle devam etti: Bu benim Resûlullah’ı son görüşüm oldu.
*Buhârî, Megâzî 17; Müslim, Fezâil 31. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 68-70; Nesâî, Cenâiz 61*
Diğer bir rivayete göre Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:
“Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helâk olup gitmenizden korkuyorum.”
Ukbe şöyle dedi: Bu benim Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i minberde son görüşüm oldu.
*Müslim, Fezâil 31*
Diğer bir rivayete göre Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:
“İçinizde Kevser havuzuna ilk ulaşan ben olacağım ve sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şâhitlik edeceğim. Vallahi şu anda havuzum gözümün önündedir. Yeryüzü hazinelerinin anahtarları (veya yeryüzünün anahtarları) bana verildi. Vallahi sizin benden sonra tekrar şirke dönmenizden hiç korkum yok. Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum.”
*Buhârî, Cenâiz 71, Menâkıb 25, Megâzî 27, Rikâk 7, 53; Müslim, Fezâil 30*
Hadisten Öğrendiklerimiz
1. Uhud Gazvesi’nde şehid düşen ashâbın değeri pek üstündür.
2. Allah Teâlâ Resûlü’ne daha dünyada iken cenneti, cehennemi, Havz’ı ve âhiret hayatıyla ilgili birçok şeyi göstermiştir.
3. Resûlullah Efendimiz, İslâmiyet’in ve müslümanların kıyamete kadar devam edeceğini müjdelemiştir.
4. Her devirde müslümanları bekleyen en büyük tehlike, onların dünya menfaatleri için birbirleriyle çekişmeleri, hatta birbirlerini öldürmeleridir.
5. Kabirlere gidilmeli ve orada yatanlara dua edilmelidir.

***
Onların içinden, sabrettikleri zaman bizim emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik. Onlar, bizim âyetlerimize kesin bir şekilde inanıyorlardı.
*Secde 24

OnuR 05-01-2007 18:49

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."



58. Mugîre bin Şu’be’den: “Peygamber Efendimiz, ayakları çatlayıncaya kadar geceleyin namaz için ayakta (kıyamda) dururdu.

Kendisine denildi ki:

– Ya Resûlallah! Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. (O halde neden böyle kendini zorluyorsun?)

Allah Resûlü şu cevabı verdi:

– Peki ben, (bu bağışlanmaya karşılık) Allah’a şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi?”

*Buhari/Teheccüd 16 Müslim/Sıfatü’l-Münafıkîn 79, Tirmizi/Salat 304, Nesâi/Kıyamulleyl 17*

OnuR 05-01-2007 18:49

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Biri sana dil uzatır ve sende olmayan bir kusurla seni ayıplarsa, sen sakın onu onda olan kusurla dahi ayıplama. Onu, günahı kendisine, sevabı sana ait olduğu halde terket. Kimseye de asla sövme
*Müslim*

***
Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.
*MÜNÂFİKÛN, 6*

OnuR 05-01-2007 18:50

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Hz. Aişeden: “Melekler nurdan yaratılmışlardır. Cinler de dumansız ateşten varedildi. Hz. Âdem de Kur’an’da size vasfedildiği gibi topraktan yaratıldı.”
*Müslim*

Hadiste, Allah’ın yarattığı 3 büyük varlığın yaratılış özelliği üzerinde durulmaktadır. Melekler nurdan yaratılmış ruhani varlıklardır. Cinlerin yaratıldığı madde dumansız ateştir. Cinlerin bir sınıfı olan şeytanlar da aynı maddeden var edilmişlerdir. İnsanoğlunun atası Hz. Âdem ise, Kur’an’da da haber verildiği gibi topraktan yaratılmıştır.

***
284. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

285. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."

286. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."


*Bakara, suresi 284,285,286*
(Mirac gecesinde göndreilen bakara suresinin son üç ayeti)

OnuR 05-01-2007 18:50

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Mü’min, bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz.”
(Buhari, Müslim)

Mü’min iyi niyetlidir, hüsn-ü zan sahibidir. Herkes hakkında iyi düşünür, iyi niyet besler, onu da kendi gibi iyi niyetli kabul eder. İyi niyetli mü’mini, zaman zaman istismar edenler, iyi niyetini kötüye kullananlar çıkabilir. Bilinçli bir mü’min bu gibi istismar olaylarından ders almalıdır. İnsanlar hakkında iyi niyetini kaybetmeden, daha ihtiyatlı ve tedbirli olmasını da öğrenmelidir. İyi niyetli mü’min hiç kimseyi aldatmaz, ama aldatılabilir. Yalnız bu aldanma bir kereye mahsusdur. Bilinçli mü’min, kötü niyetli muhatabın oyununa 2. kere düşmez. Hadisin ifadesiyle bir yılan deliğinden 2. kez ısırılmaz
***
Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.
*İsrâ, 26-27*

OnuR 05-01-2007 18:50

Affet Rabbim

Ne halde olursa olsun yaşamak güzeldir, hem de bir an dahi umutsuzlanmadan

Her şeyin özü sevgi diyorlar

Sorarım onlara, hangi sevgi, nasıl sevilen sevgi?

Hayretler içinde bir hayat solumaya çalışıyoruz imanla

İnsanlar ne halde Allah’ım affet bizi

Kavurur beni bu hayat yaşamam gerektiği gibi olsa

Ben çok kötüyüm, Allah’ım affet beni

Senin affın da olmasa ne yaparım ben

Affet Allahım bizi affet,

Affet Allah’ım beni affet.

OnuR 05-01-2007 18:51

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Ebu Umame’den: “Kur’an’ı okuyun. Çünkü o, kıyamet günü, okuyanlarına şefaatçı olarak gelir.”
(Müslim/Müsafirîn, 252)

“En hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve başkalarına da öğretendir.” (Buhari)
Hadiste ifade edildiği gibi, en hayırlı mü’min, Kur’an’ı öğrenmek ve başkalarına da öğretmekle meşgul olan insandır. Kur’an kıyamet gününde okuyucularına şefaatçılık yapacağı da ifade edilmiştir. Kur’an öğrenmek, Allah’a kulluk görevimizi yapabilmek ve namazda okuyabilmek için de bir vecibedir.
***
(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
*Bakara, 2/195*

OnuR 05-01-2007 18:51

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile Allah yolunda uyanık sabahlayan göz.
Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 7

***
Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışanız diye sizi milletlere, kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki, Allah katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, Allah, bilendir, herşeyden haberdardır.
Hucurât 13*

OnuR 05-01-2007 18:51

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


"Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" (Sünen, İkâmetü's-Salât, 191).

***
İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra, kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, "Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir" der. Hayır o, bir imtihandır, fakat çokları bilmezler.
*Zümer Suresi 13*

OnuR 05-01-2007 18:51

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


“Sizden biriniz kardeşine elinde silahla işaret etmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elindeki silahı (n tetiğini) çeker de kendisi (katil olarak) cehennem çukuruna düşüverir.”
(Buhari, Müslim)
İnsanın elinde ve belinde silahla dolaşması ve silahı bir yiğitlik sayıp olur olmaz yer ve zamanda eline alması son derece sakıncalı bir alışkanlıktır. Halk arasında, insanı silahla oynamaktan sakındırmak için, “şeytan doldurur” diye bir tabir vardır. Bu tabir, silahla oynamanın beklenmedik kazalara yol açabileceğine; ani bir stres ve panikleme, bir anlık bir yanlış refleks halinde telafisi imkansız durumlara sebebiyet vereceğine işaret etmektedir. Hadiste de aynı kaygı ve endişeye yer verildiği görülmektedir.

***
Ey iman edenler, namaza kalkacağınız vakit, yüzlerinizi, dirseklere kadar; ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshadip topuklara kadar ayaklarınızı (yıkayın). Eğer cünüpseniz tastamam yıkanın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz veya biriniz hacet yerinden gelmişse ya da kadınlara dokunmuş olup da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, niyetle o topraktan ellerinize ve yüzlerinize sürün. Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değildir; fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredesiniz

*Maide Suresi 6*

OnuR 05-01-2007 18:52

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Bir alacaklı, borçlusunun yanından ondan hoşnut olarak dönerse; karanın hayvanları, denizin balıkları, o borçlunun mağfireti (bağışlanması) için Allah�a dua ederler. Bir borçluda ödemeye gücü yettiği halde, alacaklısını (üzerek) geri çevirse Allah mutlaka ona borcunu geciktirdiği her gün ve her gece için bir günah yazar
*Beyhaki*

***
Ta-Sîn. Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
*Neml Suresi 1-3*

OnuR 05-01-2007 18:52

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Sehl İbnu Huneyf (radıyallahu anh) anlatıyor:, "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)": Kim sıdk ile Allah'tan şehid olmayı taleb ederse, Allah onu şehidlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş bile olsa" buyurdu."
*Müslim, Cihâd 156, 157, (1908, 1909); Ebu Dâvud,Salât 361, (1520); Tirmizî, Fedâilu'1-Cihâd 19, (1653); Nesâî-Gihâd 36, (6, 36); İbnu Mâce, Cihâd 15, (2797).*

***
Doğrusu Allah a karşı gelmekten sakınanlar, cennetlerde, pınar başlarındadırlar.Rab'lerinin, kendilerine verdiğini alırlar. Çünkü onlar bundan öncede güzel davranırlardı.Geceleri pek az uyurlardı.Seher vaktinde de istiğfar ederlerdi.Mallarında dilenci ve yoksul için bir hak vardı.
*Zariyat 15-19*

OnuR 05-01-2007 18:52

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


“Sizden biriniz birini mutlaka medhedecekse ve eğer o kimse hakkında övgüye değer vasıflar varsa: ‘şöyle zannediyorum’ desin. Onun hesabı Allah’a aittir. Allah’a karşı ise, hiç kimse aklanamaz.”
(Buhari, Müslim)
İnsanlar birbirleri hakkında görülen dış yüzlerine göre hüküm verirler. Kimse kimsenin içyüzünü, kalbinde taşıdığı niyetini, tenhadaki halini ve amellerini bilemez. Bu durumda, hiç kimsenin hiç kise hakkında yüzde yüz fikir beyan etmeye, kesin hüküm vermeye yetkisi yoktur. Sadece gördüğü ile hükmeder ve şöyle sanıyorum diye şahsi izlenimini ortaya koyar. İnsanların gerçek hallerini bilen sadece Allah’tır ve hesap sormak ta ona aittir. Allah’tan başka hiçbir kimse insanı gerçek manada temize çıkaramaz, aklıyamaz.

***
Allah'a karşı gelmekten sakınanlar da cennetlerde, nimet içindedirler.Rabblerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rabbleri onları, cehennem azabından korumuştur.
*Tur 17-18
*

OnuR 05-01-2007 18:53

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Şartlarına riayet ederek güzelce abdest almak, imanın yarısıdır. Allah'a hamd etmek mizanı doldurur. Tesbih ve tekbir, semaları ve yeryüzünü doldurur. Namaz nurdur, zekat delildir, sabır ziyadır. Kur'an ise lehinde ve aleyhinde bir delildir.
Nesai, Zekat 1

***
Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.
*Saff suresi 3,4*

OnuR 05-01-2007 18:53

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Her kim ezanı işittikten sonra: "Ey şu tam davetin - ezanın - ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed'e (a.s.m.) vesileyi, fazileyi ihsan et. Bir de onu kendisine vaat ettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır." mealindeki duayı okursa, Kıyamet Günü'nde şefaatime layık olur.
*Buhari, Ezan 8*

***
Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın âyetlerinin hangisini inkâr edersiniz?
*Mü'min Suresi 81*

OnuR 05-01-2007 18:53

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Umeyr bin Katade’den: Bir adam: – Ya Resûlallah! Hangi namaz daha faziletlidir? diye sordu. Allah Resûlü: – Devamlı yapılan ve huşû ile kılınan namaz, dedi. Adam: – Peki hangi sadaka daha faziletlidir? dedi. Resûlüllah Efendimiz: – Yoklukta verilen sadakadır, dedi. Adam: – Hangi mü’minin imanı daha kâmildir? deyince de, Allah Resûlü: – Ahlakı en güzel olanların imanıdır, buyurdu.
*Taberani*
***
“Kul öldükten sonra kabrinde iken o kul için şu 7 şeyin sevabı devam eder: – İlim öğretmesinin – Nehir açmasının – Su kuyusu kazmasının – Hurma ağacı dikmesinin – Mescid inşa etmesinin – Mushaf (Kur’an) miras bırakmasının – Ölümünden sonra ardından dua edecek çocuk bırakmasının...
*Bezzar, Beyhaki*
Ölüye, kabrinde sevap kazandırmaya devam eden amellere sadaka-i cariye denir.Bu amellerin ölene sevap yazdırmaya devam etmesinin sebebi; bu amellerden, insanların faydalanmasının, yapan kişi öldükten sonra da sürmesidir. Faydalanma devam ettikçe, sevap kazanma da devam edecektir.
***
“Taun denen (salgın ve bulaşıcı) hastalığın bir yerde çıktığını işitirseniz, oraya girmeyiniz. Öyle bir hastalığın çıktığı beldede bulunuyorsanız, oradan da çıkmayınız.”
*Buhari, Müslim*
Hadiste, salgın ve bulaşıcı hastalıkların görüldüğü beldelerde uygulanan karantina veya tecrid uygulamasına işaret vardır. Hastanın sağlıklı fertlerle temasının önlenerek tecrid odasında tutulması, günümüzün modern tıbbında da uygulanan bir tedavi yöntemidir. Elbette tıbbın gelişmesiyle orantılı olarak, karantina günümüzde, eski çağlara göre çok daha elverişli ve güvenli şekilde uygulanabilmektedir.
***
Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.
Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.
*Yunus Suresi 25,26*

OnuR 05-01-2007 18:53

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İyi görmeyen birine yardımcı olman sadakadır. Taş, diken ve kemik gibi insanlara zarar verecek bir şeyi yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır.
*Tirmizi, Birr 36*

***
Gizli (özel) bir şey konuşmanızdan önce sadaka vermekten korktunuz da mı yerine getirmediniz? Fakat Allah da sizi affetti. Şu halde namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
*Mücadele Suresi 13*

OnuR 05-01-2007 18:54

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Halkın arasına girip, sıkıntılara sabreden müminin sevabı, onların arasına girmeyen ve sıkıntılara sabretmeyen müminin sevabından daha fazladır.
*İbni Mace, Fiten 23*
***
Haramlardan sakın ki, insanlar arasında en çok ibadet eden biri olasın. Kısmetine razı ol ki, insanların en zengini olasın. Komşularına iyi davran ki, tam bir mümin olasın. Kendin için arzuladığını insanlar için de iste ki, tam bir Müslüman olasın. Çok gülme! Çünkü çok gülmek kalbi katılaştırır, karartır.
*Tirmizi, Zühd 2*
***

Şurası muhakkak ki, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, cehennem sırf onun içindir. O ise orada ne ölür ne de yaşar!
*Tâha Suresi 74*

OnuR 05-01-2007 18:54

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Yedi şey gelmeden önce iyi işlere sıkı sıkıya bağlanın! Şunlardan biri sizi mutlaka bekliyor: Aniden gelen fakirlik, aşırılıklara götüren zenginlik, vücudunuzun dengesini bozan hastalık, bunaklığa sürükleyen yaşlılık, ansızın gelen ölüm, Deccal -ki bu beklenen en büyük şerdir- ve kıyamettir. Kıyamet ise herşeyden daha acı ve zordur.
*Tirmizi, Zühd 3*

***
Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.
*İsrâ Suresi 82*

OnuR 05-01-2007 18:54

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Abdullah bin Büsr’den: “Kapısını çaldığınız evlerin kapılarının önünde değil de, yanlarında durup izin isteyiniz. Verilirse girin. Verilmezse geri dönün.”
(Taberani)
İslâmda ev ve aile mahremiyeti üzerinde titizlikle durulur. İslamın mahremliği koruma ile ilgili aldığı tedbirlerden birisi de bu hadiste belirtilen husustur. Bir evin kapısı çalındığında doğrudan içeriyi görecek pozisyonda durmamalıdır. Bu da kapının önünden çekip yanlarda bulunmakla sağlanabilir. İçeri girmek için de, izin istenmesi temel kuraldır. İzin verilirse girilir. Verilmezse, içeri girilmeden geri dönülür.

***
Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
*Haşr Suresi, 18*

OnuR 05-01-2007 18:55

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


“Kendisine sert davranıldığı halde, yumuşak davranan kişiye, Allah’ın sevgisi vacip olmuştur.”
(Esbehani)
Allah öfkeyi, sertliği, kabalığı, saldırganlığı sevmez. Allah, yumuşak huylu ve mütevazi olmayı; şefkatli, merhametli, sabırlı, hoşgörülü davranmayı; insanlara karşı ince ruhlu, tatlı dilli, güler yüzlü bir görüntü sergilemeyi kulundan ister. Sertliğe sertlik, şiddete şiddet göstermek islamın ilkelerinden biri değildir. Aksine sertliğe yumuşaklıkla, kabalığa incelikle, vahşiliğe medeni ölçülerle karşılıkta bulunmak; vermeyene vermek, gitmeyene gitmek tavsiye edilmiştir. Böyle hareket eden kimselerin Allah’ın sevgisini kazanacaklarına kesin gözüyle bakılmalıdır.

***
Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir.
*Enfal Suresi 29*

OnuR 05-01-2007 18:55

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Sehl bin Muaz’dan: – Bir topluluğa rastlayan kişi gibi, bir topluluktan ayrılan kişinin selam vermesi, kendisine borçtur. Allah Resûlü ayrılırken selam vermenin önemini bu şekilde anlatırken, adamın biri kalktı, selam vermeden yürüyüp gitti. Arkasından Allah Resûlü: – Ne çabuk unuttu, dedi.
*Ahmed*
Hadiste, bir yere girildiği zaman, orada bulunanlara selam verildiği gibi, o yerden ayrılırken de kalanlara selam verilmesi gerektiği üzerinde durulur. İnsanoğlunun duyduğu bir hakikatı ne çabuk unutup gaflete daldığına da işaret vardır.

***
Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın; O'nun yolunda cehd edin (çaba harcayın), umulur ki kurtuluşa erersiniz.
*
Maide Suresi 35

OnuR 05-01-2007 18:55

Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:


“Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.”


Müslim, Müsâfirîn 269. Ayrıca bk. İbni Mâce, Mukaddime 16

Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Kur’an’ı hıfzetmek okuma anlama ve ilmine sahip olma yönünde gösterilen her gayret fazilettir.

2. Kur’an’ı okuyan ve onunla amel edenleri, hayatlarını Kur’an’la nizama sokanları Allah yükseltip yüceltir.

OnuR 05-01-2007 18:55

Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder.

Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.

7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün oruç tutana, Allah istediğini verir.
15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların af oldu” der.

Receb ayında Allahü
Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da, Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti.

[Taberani]

OnuR 05-01-2007 18:56

Kim Müslüman bir kimsenin hakkını, yemini ile ele geçirirse artık onun için cehennem vacib olmuştur.
Allah Teala ona cenneti de mutlaka haram kılmıştır.

*Müslim, 137*

OnuR 05-01-2007 18:56

Kişinin malayani şeyleri terki İslam'ının güzelliğinden ileri gelir.

* Tirmizi, 2318 *



En hayırlınız, kendisinden hayır umulan ve şerri dokunmayacağı hususunda emin olunandır;
en şerliniz de kendisinden hayır ümit edilmeyen ve şerrinden de emin olunmayan kimsedir.


* Tirmizi, 2264 *

OnuR 05-01-2007 18:56

Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse,
samimi olarak ve içinden gelerek "La ilahe illallah" diyen kimsedir.

*Buhari, İlm 34*

OnuR 05-01-2007 18:56

Câbir İbnu Abdillah radıyallahu anh anlatıyor: "Abdullah İbnu Amr İbni Harâm, Uhud günü, öldürüldüğü zaman Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bana rastladı ve: "Ey Câbir! Allah baban için ne söyledi, sana haber vermiyeyim mi?" buyurdular." Yahyâ'nın rivayetinde ise Resûlullah: "Ey Cabir, seni niye böyle kalben kırık (ve üzüntülü) görüyorum" buyurmuş, Câbir de: "Ey Allah'ın Resûlü! Babam şehit düştü, geriye bir yığın horanta ve borç bıraktı" demiştir. Aleyhissalâtu vesselâm da:

"Sana, Allah'ın babanı karşıladığı şeklin müjdesini vereyim mi?" diye sordu. Câbir:

"Evet! Ey Allah'ın Resûlü!"dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselâm açıkladı: "Allah her kimle konuştu ise mutlaka hicab gerisinden konuştuğu halde babana vicâhen konuştu ve: "Ey kulum! Benden ne dilersen dile, dilediğini sana vereyim!" dedi. O da:

"Ey Rabbim! Beni hir kere daha ihya et, senin yolunda ikinci kere öleyim!" dedi. Rab Teâla Hazretleri de: "Benden daha önce şu hüküm sâdır oldu: "Ölenler artık dünyaya bir daha dönmeyecekler" buyurdular. Baban da:

"Ey Rabbim, öyleyse (benim durumumu) arkamda kalanlara ulaştır!"

dedi. Bu talep üzerine şu ayet nazil oldu: "Allah yolunda şehid edilenleri ölü sanma. Onlar Rablerinin katında hayat sahibidirler ve O'nun nimetleriyle rızıklanırlar" (Âl-i İmran 169)

OnuR 05-01-2007 18:57

Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

* Müslim, 2318 *

OnuR 05-01-2007 18:57

1093. İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Saflarınızı düz tutunuz. Omuzları bir hizaya getiriniz. Aralıkları kapayınız. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşlerinize yumuşak davranınız. Şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayınız. Allah, safları bitişik tutanların gönlünü hoş eder. Safları bitişik tutmayanlara Allah nimetlerini lutfetmez.”

Ebû Dâvûd, Salât 93, 98


Hadislerden Öğrendiklerimiz

1. Saflar arada boşluk bırakmadan düzgün tutulmalıdır.

2. Safların düzgün tutulması için gayret sarfeden ve böylece her birimizin yapması gereken bir vazifeyi yapan müslümanlara minnet duymalı ve onlara yumuşak davranmalıdır.

3. Saflar arasında boşluk bulunması, safların eğri büğrü tutulması o namazın mükemmel olmadığını gösterir.

4. Safları düzgün tutanlara Allah merhamet eder, düzgün tutmayanlardan nimetini keser ve onları birbirlerine düşman eder.

5. Şeytan safların arasında boşluk bulunca oraya girer.

OnuR 05-01-2007 18:57

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Kur'an-ı Kerim'i okuyun.
Zira Kur'an, kendini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir.


* Müslim, 804 *

OnuR 05-01-2007 18:58

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Şurası muhakkak ki, Allah her nefsi yaratmış,
onun hayatını, ölümünü, rızkını ve uğrayacağı musibetlerini yazmıştır.


* Tirmizi 2144 *

OnuR 05-01-2007 18:58

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.
*Müslim, Birr 66*

***
Siz şükreder ve îman ederseniz Allah sizi ne diye azâba uğratsın! Allah şükredenlerin mükâfâtını veren, her şeyi hakkıyla bilendir.
*Nisa Suresi 147*

OnuR 05-01-2007 18:58

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Abdullah bin Mugaffel’den: Allah Resûlü: – İnsanların en hırsızı, namazdan çalandır, buyurdu. – Nasıl çalar ya Rasûlallah? denildiğinde: – Rükû ve secdeleri tam yapmaz. (Namazı tadil-i erkana riayet etmeden çabuk çabuk kılar). İnsanların en cimrisi de, selam vermekten kaçınandır.”
*Taberani*
Hadiste 2 önemli gerçeğe işaret edilmektedir. Birincisi, en büyük çalmayı ve hırsızlığı, insanlar her gün kıldıkları namazda yapmaktadırlar. Namazın rükünlerini hızlıca ve eksik bırakarak yapmak, bir nevi namaz ibadetinden çalmak olarak ifade edilmiştir. İkincisi de, selam vermekten kaçınmanın, en büyük cimrilik olduğu vurgulanmaktadır.

***
Yüzlerinizi bazan doğu, bazan batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Bir de andlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır.
*Bakara Suresi 177

OnuR 05-01-2007 18:58

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez."
Buhari, Savm 29; Tirmizi, Savm 27, (723); Ebu Davud, Savm 38, (2396).

***
Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Belki alay ettikleri kimseler, kendilerinden iyidirler. Kadınlarda başka kadınlarla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden iyidirler. Birbirinizde kusur aramayın; birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra fasık (yoldan çıkmış) olmak ne kötü bir addır. Kim tevbe etmezse, İşte onlar, zalimlerdir.
*
Hucurat Suresi 11*


Türkiye`de Saat: 15:31 .

Powered by: vBulletin Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580