Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi

Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi (http://besiktasforum.net/forum/)
-   İktisat (http://besiktasforum.net/forum/iktisat/)
-   -   Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın Hedefleri,Politikaları ve Sonuçları (http://besiktasforum.net/forum/iktisat/24147-besinci-bes-yillik-kalkinma-planinin-hedefleri/)

imparator 26-02-2007 11:11

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın Hedefleri,Politikaları ve Sonuçları
 
BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI’NIN
HEDEFLERİ, POLİTİKALARI ve SONUÇLARI

Toplumların belirsiz olan geleceği görme ve kaderine bir ölçüde hakim olabilme çabalarının sonucu olarak plan ve programlar ortaya çıkmıştır. Toplumların nihai özlemi olan kalkınma ile zaman zaman özdeşleşmesi de bu nedenledir.
Serbest piyasa ekonomilerinde planların, orta vadede devletin müdalesini açık ve anlaşılır hale getiren ve katılımcı olduğu ölçüde toplumun benimsediği hedeflere şeffaflık getirerek iktisadi birimlerin geleceğe dönük kararlarını daha kolay oluşturmalarını sağlayan araçlar olduğunu görmekteyiz.
Planların açık, anlaşılır bir şekilde sektörlere ışık tutacak, halkı aydınlatacak özelliklere sahip olması gerekir.(1)
İyi bir plan iyi bir uygulamayla başarıya ulaşabilir. Bu sebepledir ki planı uygulayanların bu uygulamayı başaracak niteliklere sahip olması gerekir.
Kalkınma planlarının hazırlanması 1961 anayasası ile hükme bağlanmış v 1982 Anayasası’nın 166. Maddesinde de kalkınma planlarından bahsedilmektedir.
V. Plan dönemi, ilk kez bir siyasi iktidar veya bir hükümetin hazırladığı planı beş yıl kesintisiz ve arızasız uygulama olanağı bulması nedeniyle planlama tarihimizin en şanslı dönemi olarak görülmektedir. ((2)
06 Kasım 1983’de Anavatan Partisi”nin genel seçimi kazanmasıyla I. Özal Hükümeti Aralık 1983’de göreve başladı. V. Plan’ın Ocak 1984’de yürürlüğe girmesi gerekirken Özal’ın kendi hükümet programına uygun bir plan hazırlamak istemesi 1984 yılı için bir “geçiş programı” nın hazırlanıp yürürlüğe konmasına neden oldu. 1985-1989 yıllarına kapsayacak yeni V. Plan’ın hazırlıklarına başlandı.
“1982 Anayasası’nın 166.maddesi “kalkınma girişimlerinin” bir plana göre yürütülmesini öngörmektedir. Başta Turgut Özal olmak üzere V. Planı hazırlayanların büyük çoğunluğu plan disiplinini tanımayan serbest piyasa düzeninin gereği olarak ekonomiyi günlük veya kısa vadeli önlemlerle yönetme tavrı içinde oldular. Sanki yasal bir zorunluluk olmasaydı V. Plan kitabı ortaya konmayacaktı. Bu yüzden olacak ki IV. Plan kitabı 700 sayfa civarında olduğu halde V. Plan kitabı 205 sayfa ile en ince plan kitabı özelliğini taşımaktadır.” (3)
Ülkemizin V. Beş Yıllık Plan dönemine, diğer plan dönemleriyle karşılaştırıldığında temel sorunlarda pek fazla bir değişme olmadan girdiği görülmektedir.

imparator 26-02-2007 11:11

HEDEFLER


V. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA AMAÇLAR ve HEDEFLER

1985-1989 yıllarını kapsayan dönem için nelerin hedeflendiği ve bu hedeflere ulaşmak için hangi araçların ne şekilde kullanılacağı V. Beş Yıllık Kalkınma planında net olarak ifade edilmiştir.
D.P.T.’nin V. Beş Yıllık Kalkınma Planı kitabında da açıkça belirtildiği gibi;
V. Beş Yıllık Plan döneminde temel amaçlar;
Fert başına milli geliri arttırmak,
Verimlilik ve ihracaat artışını teşvik eden, mevcut birikimi değerlendiren ve geliştiren, tarımsal gelişme potansiyelini ve milli savunma gereklerini gözeten bir yapı içinde sinai üretiminin payını arttırmak,
İstihdamı arttırmak, öncelikle genç işsizliği azaltmak,
Orta gelir grubunu teşkil eden çiftçi, memur, esnaf, işçi ve emeklilerin milli gelirden daha fazla pay almaları için gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu kesimin tasarruf eğiliminin arttırılması için her türlü tedbiri almak,
Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, Kalkınmada Öncelikli Yörelerin gelişmesini hızlandırmak, refahı yaygınlaştırmak,
Proje Mühendisliği, dizayn, imal, inşaa, işletme ve bakım safhalarında teknolojik birikimi hızlandırmak; sevk ve idarecilik vasıflarını geliştirmek,
Konut meselesini önemle ele alıp bu konuda yatırımları teşvik etmek,
Gelişmeyi destekleyen ve refaha katkıda bulunan ekonomik ve sosyal altyapıyı geliştirmek,
şeklinde belirlenmiştir.
I-GSMH ve ÜRETİM HEDEFLERİ
V. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde GSYH’nın piyasa fiyatlarıyla yılda ortalama % 6.3’lük artışı hedeflenmiştir.
V.Plan döneminde tarım sektörü katma değerinin piyasa fiyatlarıyla yılda ortalama %3.6, sanayinin %7.5, hizmetlerin %6.5’lik hızla artacağı tahmin edilmektedir.
GSYH içinde, 1989 yılında; tarım sektörünün %15.5, sanayi sektörünün %33.7, hizmetler sektörünün %50.8 civarında paya sahip olacağı tahmin edilmiştir.
V.Plan döneminde tarım sektörü üretiminin piyasa fiyatlarıyla yıllık ortalama artış hızının %3.6, sanayinin %7.5, hizmetlerin ise %6.4 olması hedef alınmıştır.

imparator 26-02-2007 11:11

Bu gelişmelere göre 1989 yılında toplam üretimde %13.7’lik payın tarım sektörüne, %50’lik payın sanayi sektörüne ve % 36.3’lük payın da hizmetler sektörüne ait olacağı tahmin edilmiştir.

II-EKONOMİNİN GENEL DENGESİ

1-)KAYNAKLAR
V. Plan döneminde GSMH sabit fiyatlarla %6.3 oranında, toplam kaynaklar %6.1 oranında artacaktır.
Dış kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı %1.4, GSMH’nin payı ise %98.6 olacaktır.
2-)HARCAMALAR
-Yatırım Harcamaları
Toplam yatırımların yılda ortalama %8.5 civarında artması öngörülürken, V.Plan döneminde yapılacak yatırımın %95.3’ü basit sermaye yatırımı, %4.6’sı stok artışlarından meydana gelmektedir.
-Tüketim Harcamaları
Toplam tüketim harcamaları yılda ortalama %5.5 oranında artacaktır.1989 yılında toplam tüketim harcamalarının %79.5 seviyesinde olması hedef alınmıştır. Bu dönemde özel tüketimin GSMH içinrdeki payı %70.1 kamu tüketimi payının ise %9.4 olarak öngörülmüştür.
V.Plan döneminde özel tüketim harcamaları yılda ortalama %5.5, kamu tüketimi %5.3 civarında artacaktır.
III-YATIRIM TASARRUF DENGESİ

1-)YATIRIMLAR
Sabit sermaye yatırımları %8.5 oranında artacak, “özel sabit sermaye yatırımları artış hızı %10.9, kamu sabit sermaye yatırımları artış hızı ise %6.8 civarında olacaktır.
1984 yılında sabit sermaye yatırımları içinde özel kesimin payı %39.9 iken 1989 yılında %44.5 seviyesine yükselecektir.
Sabit sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payı %20.9 olacaktır.
2 ) TASARRUFLAR
İç tasarruflar yılda ortalama %9.9 civarında artacakken, özel tasarruf artış hızı %10.7, Kamu tasarrufları artış hızı %8.2 oranında olacaktır.
İç tasarrufların GSMH içinde payı %20.5 civarında olacattır.

imparator 26-02-2007 11:11

IV ÖDEMELER DENGESİ
1-) CARİ İŞLEMLER
a-) İthalat
Toplam ithalat ortalama %8.2 oranında artacaktır.
Yatırım malları ithalatının ortalama %11.1 oranında ara malları ithalatının ise %4.6 oranında artması öngörülmüştür.
b-) İhracat
İhracat 1983 fiyatlarıyla ortalama olarak %10.6 oranında artacaktır.
Yılda ortalama olarak tarım ürünleri ihracatının %14.4, madencilik sektörünün %8.4 oranında artması hedef alınmıştır.
c-) Dış Ticaret Açığı
1984 yılı için 2750 milyon dolar olarak tahmin edilen dış ticaret açığı 1985 yılında 3795 milyon dolara ulaşacaktır.
d-) Dış Borç Faiz Ödemeleri
1989 yılında 1575 milyon dolara yükselmesi beklenmektedir.
e-) Kar Transferleri
Yurtdışına net kar transferlerinin 1989 yılında 26 milyon dolara düşmesi beklenmektedir.
f-) İşçi Gelirleri
Yılda ortalama %3.6’lık bir artış beklenmektedir.
g-)Turizm ve Diğer Görünmeyen Kalemler Gelirleri
Turizm net geliri 540 milyon dolara, diğer görünmeyenler net geliri 1543 milyon dolara ulaşacaktır.
h-) Cari İşlemler Dengesi
1989 yılında 1.383 milyon dolara yükselecektir.
2-)SERMAYE HAREKETLERİ
V. Beş Yıllık Plan dönemi boyunca toplam 9.512 milyon dolarlık dış borç ödeneği, kısa ve orta vadeli kaynaklar dışında 1984’te 2.100 milyon dolar dolayında kredi kullanacağı, dönem sonunda ise bu miktarın 2.225 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.
V.FİNANSMAN DENGESİ

1-) KAMU GELİRLERİ
V. Plan döneminde toplam kamu gelirlerinin yılda ortalama %5.7 artırılması hedeflenmiştir.

imparator 26-02-2007 11:12

Dolaysız vergilerin %6.8, dolaylı vergilerin %6.2, servet vergilerinin %6.3 artırılması öngörülmüştür. Toplam vergi gelirlerinin yılda ortalama %6.6 oranında artırılması vergi idaresinin etkin çalışmasına bağlanmıştır.Faktör gelirlerinin %6.3 artırılması hedeflenirken Vergi Dışı Nominal Gelirler %0.7 dolayında azalacaktır.
Sosyal güvenlik müesseselerinin kaynak açığı vereceği dış borç kullanımının yılda ortalama %2.4 oranında artacağı tahmin edilmektedir.
1984 yılında toplam kamu gelirlerinin %68.1 ‘ini vergiler, %9.7’sini vergi dışı normal gelirler, %11.3 ‘ünü faktör gelirleri, %11.7’sini dış borçlanma oluştururken 1989 yılında vergilerin toplam gelir içindeki payı %70.8’e, faktör gelirlerinin payı %11.6’ya yükselecek; vergi dışı normal gelirlerin payı %7.1’e, dış borçlanmanın payı ise %10’a düşecektir.
2-) KAMU HARCAMALARI
Toplam kamu harcamaları yılda ortalama %5.2, cari harcamalar % 5.3, yatırım harcamaları %7.1 ve transfer harcamaları ise %2.6 oranında artacaktır.
3-) KAMU KESİMİ EK FİNANSMAN GEREĞİ
Ek finansman gereği yılda ortalama %5.5 azalarak, GSMH’ya oranı 1989’da %0.7’ye düşecektir.
4-) MAHALLİ İDARELER DENGESİ
Mahalli idare vergi gelirleri yılda ortalama %10.5, Mahalli idareler harcanabilir geliri yılda ortalama %9.5, tasarrufları ise %12.9 artacaktır. Yatırımlardaki yıllık ortalama artış %10.4, cari harcamalarda ise %5.9 olacaktır.
5-) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN FİNANSMANI
1984 yılında sabit fiyatlarla 94.5 milyar lira seviyesinde beklenen KİT tasarruflarının Plan dönemi sonunda 107.1 milyar liraya ulaşması hedef alınmıştır. Faktör gelirlerinin yıllık ortalama %5.2 artışı öngörülmüştür.
V. Beş Yıllık Plan döneminde KİT yatırımlarında enerji, madencilik, ulaştırma ve haberleşme sektörlerine ağırlık verilmiştir. KİT sabit sermaye yatırımlarının yılda ortalama %5.4 artması hedeflenmiştir.

imparator 26-02-2007 11:12

VI SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ

Sektörel olarak üretim tarımda %3.6, sanayide %7.5 ve hizmetlerde %6.4 civarında artacaktır.
Plan döneminde toplam mal ihracatı yılda ortalama %10.6 oranında artacağından, ihracatın üretimdeki payının %11.3’den %13.7’ye ulaşması beklenmektedir. Bu dönemde mal ithalatı ortalama artış oranı %8.2 olacaktır.
VII-TARIM

Tarım sektörü üretiminin toplam fiziki üretim içinde 1984’te %24.8 olan payının Plan döneminin sonunda %21.5’e ineceği tahmin edilmektedir.
1984 yılında 241.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesi beklenen toplam tarım ihracatının yılda ortalama %9.1 oranında artması ve Plan dönemi sonunda 374 Milyar TL’ye yükselmesi ve bu değerin %66.2 ‘sinin bitkisel üretim, %27.4’ünün hayvancılık, %3’ünün ormancılık ve %3.4’ünün su ürünlerinden oluşması beklenmektedir.
Plan döneminde tarımsal ürün ihracatının üretimdeki payının %7.1’den %9.1’e artırılması hedef alınmıştır.
V.Plan döneminde tarım üretimi yılda ortalama %3.6 oranında artacaktır. Bitkisel üretimin yılda ortalama ortalama %3.0, hayvancılığın %4.7, su ürünleri üretiminin %7.7 oranında artırılması hedef alınmıştır.
VIII-MADENCİLİK

V. Plan döneminde madencilik sektöründe üretim artış hedefi ortalama %7.3 olarak belirlenmiştir. Sektörler itibariyle üretim artışlarının kömür madenciliğinde %9.4, ham petrol üretiminde %5.3, demir madenciliğinde %9.3, metal madenlerinde %6.9 metal dışı madenlerde %7.8 ve taş ocakçılığında ise %5.6 oranında olması beklenmektedir.
Madencilik sektörü ihracatı V.Plan döneminde yılda %8.4 oranında artacak, ihracatın üretimdeki payı %11.8’den %12.4’e çıkacaktır. Önemli kısmı ham petrolden oluşan sektör ithalatının artış hızı yıllık ortalama %9 dolaylarında gerçekleşecektir.
IX-İMALAT SANAYİ

Ülkemizde sanayileşme gerek planlı dönem öncesinde gerekse planlı dönemde kalkınmanın temel unsuru olarak kabul edilmiş ve bu sektöre ağırlık verilmiştir.
İmalat sanayi toplam üretimi V. Plan döneminde yılda ortalama %7.3 oranında artarak 9.505.0 Milyar TL.’den 13.497.2 Milyar TL’ye ulaşacaktır. !984 yılı imalat sanayii üretiminin %45.7’sini oluşturan tüketim malları sanayilerinin payı Plan dönemi sonunda %44’e düşecek, ara mallarının %40 dolaylarında olan payı değişmeyecek, yatırım mallarının ise 1984’te %13.4 iken 1989 yılında %15 olacaktır.
İmalat sanayii toplam ihracatı Plan döneminde yılda ortalama %11 dolayında artacaktır.1984 yılı imalat sanayii ihracatının %58.8’ini oluşturan tüketim malları sanayilerinin payının Plan dönemi sonunda %61.5’e yükselmesine karşılık, ara mallarının payı %31’den %26’ya gerileyecek, yatırım mallarının payı ise %10.2’den %12.5’e yükselecektir.

imparator 26-02-2007 11:12

X-ENERJİ

Birincil enerji ve elektrik taleplerinin yeterli ve güvenilir bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla, enerji amaçlı yatırımlara ağırlık verilmeye devam edilecektir. Enerji hammaddelerinin arama ve üretiminde kamu dış kaynaklarından yararlanılmaya çalışılacak, bu konuda özel sektör ve yabancı sermaye girişi desteklenecektir.
V.Plan döneminde birinci enerji tüketiminin yılda ortalama %7.2 oranında artması beklenmektedir. Birinci enerji kaynakları tüketimi içinde petrolün %44.1, ticari olmayan kaynakların %15, taş kömürü ve linyitin %29 paya sahip olacağı tahmin edilmektedir.Linyit’in santrallerde kullanılması, orta ve uzun dönemde hidrolik enerji potansiyelinden en yüksek düzeyde yararlanılması hedeflenmiştir.
1984’te 29800 Gwh dolayında gerçekleşecek elektrik tüketiminin 1989 yılında 50700 Gwh’a çıkarılması hedef alınmıştır.Bu sebeple, Plan döneminde, elektrik, gaz-su toplam üretimi %11.2 oranında artacaktır.
XI-HİZMETLER

-Ulaştırma
V.Plan döneminde, ulaştırma sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşması sektörde verimliliğin artması, mevcut kapasitelerin en etkin bir biçimde kullanımını ve hizmet düzeyinin yükseltilerek devamı, alt yapının güvenli ve ekonomik bir hizmeti eksiksiz yerine getirmesi hedef alınmıştır.
-Haberleşme
Haberleşmenin zamanında, kesintisiz ve güven verici bir şekilde sağlanması, bütün yurt sathına yayılması ve uluslararası bağlantıların artırılması hedef alınmıştır.
-Radyo-Televizyon
Plan döneminde daha önce başlanan radyo ve TV vericileri en kısa zamanda bitirilecek, yurdun tamamının en az iki radyo istasyonunu dinlemesi sağlanacaktır. TV yayınları çok kanalda net olarak izlenir hale getirilecektir.
-İnşaat Sektörü
Yüksek evsaf ve standartta inşaat malzemesi imalatı yönlendirilecektir. Yapı malzemesinde yurtiçi imkanlardan daha geniş şekilde yararlanılacaktır.
-Turizm
Dış turizm gelirlerinde yılda ortalama %14.2, giderlerinde ise %18.9 artışla V. Plan dönemi sonunda, 540 milyon dolarlık net döviz geliri sağlanması hedef alınmıştır.

imparator 26-02-2007 11:12

XII-SOSYAL HEDEFLER

V. Beş Yıllık Plan dönemi sonunda %2.12’lik artışla 54.3 milyona ulaşacak nüfus içinde 0-14 yaş grubu 19.3; 15-64 yaş grubu 32.8; 65+ yaş grubu 2.2 milyon olacaktır.
İstihdam kapasitesi 1984 yılına göre 1.5 milyonluk bir artışla 17 milyon kişiye ulaşacak tarım dışı işgücü fazlası ile 2.3 milyon kişi olarak gerçekleşecektir.
Tarım dışı işgücü fazlası oranı %11.5’in %5.5’ini açık işşizler, geri kalan kısmını ise iş aramayan potansiyel işgücü oluşturacaktır.
Tarımdaki gizli işsizlik dahil edilmek kaydıyla, toplam yurtiçi işgücü fazlası %13.9’a düşecek buna karşılık çalışan başına bağımlı nüfus 2.12’den 2.18’e yükselecektir.
İlkokullarda okullaşma oranı %100; ortaokullarda %55; mesleki teknik ortaokullarda %20, genel liselerde ise %18.8 olacaktır.
Ayrıca meslek içi eğitimle bütünleşmiş yaygın eğitim programlarıyla orta seviyede 650 bin kişiye, meslek yüksek okullarıyla 100 bin kişiye meslek kazandırılacaktır.
Yüksek öğretimde okullaşma oranı %12’ye ulaşacaktır.
Sağlık sektöründe 10 bin kişiye isabet eden yatak sayısı 26 olacaktır.
Sosyal güvenlik sistemi mevcut sigorta programları ile, bağımlıları dahil, nüfusun %50’sinin üzerine çıkarılacaktır.
Nüfusu 20 binin üzerinde şehirli nüfus oranı %52.1’e; belediyeler kapsamındaki nüfus ise %63.1’e yükselecektir.
Halen yılda 115 bin ruhsatlı konut inşa edilen konut sektöründe ruhsatsız konut inşaatı azaltılacak ve Plan dönemi sonunda yıllık konut inşaatı 290 bine çıkarılacaktır.

imparator 26-02-2007 11:12

POLİTİKALAR

V. Beş Yıllık Planı kitabında, belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla kullanılacak politikalar şöyle anlatılmaktadır;
I-DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER POLİTİKASI

1-) İHRACAT POLİTİKASI
İhracatın çok yönlü olarak teşvikine devam edilecektir. İhraç ürünlerinin, coğrafi açıdan uzak bulunan pazarlarda tanıtılması için çalışmalar yürütülecek, potansiyel pazarlar değerlendirilerek bu amaç doğrultusunda ihracatçılar gerekli ölçüde desteklenecektir.
Potansiyel ihracat gücü olan mallar teşvik tedbirleriyle rekabet gücüne kavuşturulacaktır.
Döviz kuru politikası, dış rekabet gücünü devam ettirecek ve rasyonel bir teşvik sisteminin oluşturulmasına yardımcı olacak şekilde yürütülecek ve tedricen serbest döviz kuru sistemine geçiş ortamı hazırlanacaktır.
2-) İTHALAT POLİTİKASI
İthalatta liberizasyon politikası devam ettirilecek, aşırı fiyat fonlarla dengelenecek, koruma sistemi rasyonelleştirilecek, yasaklar ve miktar kısıtlamaları istisna kılınacaktır.
3-) GÖRÜNMEYEN KALEMLER
Navlun ve transit gelirlerinin artırılması amacıyla bölgenin dış ticaret imkanları değerlendirilecek, turizmin döviz kazandırıcı potansiyeli geliştirilecek ve işçi dövizlerinin artırılması teşvik olunacaktır.
4-) DIŞ KREDİ ve BORÇLAR
Özkaynakların sınırlılığı sebebiyle, dış kredi imkanlarının değerlendirilmesi kalkınmayı hızlandırmak açısından önem taşımaktadır. Bundan dolayı bir yandan dış ödeme gücümüzün artırılması, diğer yandan da dış para piyasalarında ödeme gücümüzü zorlamayacak miktar ve şartlarda kredi temini hedef alınacaktır.
5-) TÜRKİYE-AET İLİŞKİLERİ
Dışa açılma politikasına da uygun olarak AET ile olan ilişkiler yeni baştan düzenlenecek, AET ile ekonomik bütünleşme konusunda gerekli adımlar atılacaktır.
Türkiye, AET’ye tam üye olarak katılma sonucunda Roma Antlaşmasının gümrük birliğine ilişkin kurallarını bütünüyle üstlenme durumunda olacaktır. Ancak bir ekonomik sektörde ve belli bir bölgede katılma ile ortaya çıkabilecek ekonomik güçlükleri gidermek için geçici nitelikte tedbirlere başvurma imkanı saklı tutulacaktır.
AET ile üyeliğin, tarım kesimi üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı tedbirler alınacaktır.

imparator 26-02-2007 11:12

6-) YABANCI SERMAYE
6224 sayılı kanun kapsamı dışında kalan (petrol hariç) yabancı sermaye işlemleri bu kanun kapsamına alınacak, yabancı sermaye uygulamalarında teşkilat ve mevzuat yönünden gerçekleştirilen düzenlemelerin ilgili kanuna dahil edilmesine çalışılacaktır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ticari ve sınai faaliyetleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin kuruluşuna imkan verecek tedbir ve teşvikler geliştirilecek, yüksek finansman ve ileri teknoloji gerektiren kritik projelerin uygun yabancı sermaye yatırımlarıyla gerçekleştirilmesi teşvik edilecektir.
II-TEŞVİK POLİTİKASI

Teşvik politikasının amacı, girişimcilerin tercihlerini plan hedefleri doğrultusunda yönlendirmektir.
Teşvik ve yönlendirme araçları, yatırımın konusuna, kapasitesine, teknolojisine, istihdam ve ödemeler dengesine katkısı ile yer seçimine göre etkili ölçülerde farklılaştırılmış olarak ve selektif biçimde kullanılacaktır. Bu çerçevede yatırımların yurt düzeyinde dengeli dağılımını yönlendirmek amacıyla teşvik tedbirlerinin yörelere göre uygulamasında farklılaştırmaya devam edilecek; yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın yapacakları yatırımlar ile kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlara ve ihracata dönük yatırımlara ve ihracata dönük yatırımlara ilave teşvikler sağlanacak, yatırımların finansmanında öz kaynak kullanımı teşvik edilecektir.
İhracatın teşvikinde, ihracatın hacminin artırılması ve bunun sürekli kılınması, ihraç ürünlerinin çeşitlenmesi, özellikle sınai ürünlerinin payının artırılması doğrultusunda hareket edilecektir.


Türkiye`de Saat: 11:37 .

Powered by: vBulletin Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580