Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Muhasebe & Maliye

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 07-07-2008, 20:42   #11
Savaşçı Kartal
 
Akdora - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Devredilen kurumlar ve devre ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilâtı Kanunu ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının; merkez ve taşra teşkilâtlarının kadroları ile kadrolarında görev yapan memur ve işçileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereği çalıştırılan personeli mevcut statüleri ile her türlü taşınır ve taşınmazları, tapuda bu Kurumlar adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları, alacakları, hakları, borçları, iştirakleri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla görevleri ile birlikte Kuruma devredilmiştir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Devredilen kurumların kullanımında bulunan veya mülkiyeti Hazineye ait olup da devredilen kurumlara tahsisli taşınmazlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis edilmiş sayılır.
Devredilen kurumlar tarafından yapılmış olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri, bu kurumların leh ve aleyhine açılmış davalar, icra takipleri Kurum tarafından yürütülür ve bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Kuruma geçer.
Devredilen kurumlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Kurum muhatap alınarak verilmiş sayılır.
"(Değişik fıkra: 5538 s. K. m.33- R.G.:12.7.2006 - 26226)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun 2006 yılı bütçelerinin mevcut esas ve usûller çerçevesinde uygulanmasına 2006 yılı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun gereğince Kurumun yeni teşkilâtlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her türlü gider Bakan onayı ile devredilen kurum bütçelerinden karşılanabilir."


[5]
Devredilen kurumlara şartlı olarak yapılan her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt ve diğer bağışların, devirden sonra bağışlama şartlarına uygun olarak kullanılmalarına devam olunur.
Teşkilâta ve kadrolara ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 2 - Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ve kadroları kademeli olarak en geç üç yıl içinde bu Kanuna uygun hale getirilir. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile iki yıla kadar uzatılabilir. Bu süre içinde Kurumun yürütmekle sorumlu olduğu görevler Kurum personeli ve/veya devredilen kurumların merkez ve taşra teşkilâtı personeli tarafından yürütülmeye devam edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu açıktan ataması yapılmak üzere yerleştirilenler ile ilân edilmiş bulunan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen süre içerisinde devredilen kadrolardan boş bulunanlar ile herhangi bir şekilde boşalan kadrolara atama yapılamaz.
Bu Kanun gereği Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar, devredilen kurumların yönetim kurulları ilgili mülga kanunları gereği görevlerini yapmaya devam ederler. Kurum Yönetim Kurulunun en az toplanma yeter sayısı kadar üyesi göreve başladıktan sonra devredilen kurumların yönetim kurullarının görevleri ve tüzel kişilikleri sona erer, (Değişik ibare: 5597 s.K. m.3/b, 23.3.2007-26471) "yetkileri Kurum Yönetim Kurulu tarafından ilgili kanunların mülga hükümlerine göre kullanılır ve bu yetkilerden uygun gördüklerini Başkana veya ilgili birimlere devredebilir." [6] Bu madde gereği görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri hakkında 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerindeki yönetim kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına ilişkin hükümler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinden bu fıkra gereği görevi sona erenlere, normal Yönetim Kurulu üyeliği sürelerinin dolmasına kadar geçecek süre için Yönetim Kurulu kadrolarına bağlı olarak almakta oldukları malî hakları ödenmeye devam edilir. Bakan bu süre içinde bu kişileri, Bakanlıkta ya da Kurumda durumlarına uygun görevlerde görevlendirebilir.
Bu Kanuna; ekli (1), (2) ve (4) sayılı listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvele Sosyal Güvenlik Kurumu bölümü olarak, ekli (3) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne ve ekli (5) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.
Devredilen kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, SSK Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı (22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunla kadrosu kaldırılan Daire Başkanı dahil), Kurul Başkanı, Bölge Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri sona erer ve bunlardan devredilen T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ekli (5) sayılı listede ihdas edilen, diğerleri ise ekli (3) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. İl Müdürü, Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri sona erer ve bunlar ekli (4) sayılı listede ihdas edilen Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu madde gereği ihdas edilen Bakanlık Müşaviri ile Başkanlık Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra ve beşinci fıkra uyarınca ataması yapılan personel devredilen kurumlardaki kadrolarında ve/veya görevlerinde görevlendirilmiş sayılır ve devredilen kurumlarda yürütmekle sorumlu oldukları görevleri birinci fıkrada belirtilen süreyi geçmemek üzere yürütmeye devam ederler. Görevlendirme süresince devredilen kurumlardaki eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler, ancak atandıkları yeni kadronun aylık ve malî hakların toplam net tutarı eski kadrolarının aylık ve malî hakları toplam net tutarından yüksek olanlar yeni kadronun aylık ve malî haklarını almaya devam ederler. Bu süreler 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.
Devredilen kurumlarda Başmüfettiş, Sigorta Başmüfettişi, Müfettiş, Müfettiş (özelleştirme), Sigorta Müfettişi, Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı kadrolarında çalışanlar, (İbare metinden çıkartılmıştır: 5597 s.K. m.3/b, 23.3.2007-26471) (...)[7] bu Kanunla ihdas edilen Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarına; Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı, Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı ve Sosyal Sigorta Uzmanı unvanını haiz olanlar ilgisine göre Kurum bünyesindeki Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrolarına mevcut kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Devredilen kurumlarda sigorta yoklama memuru kadrosunda bulunanlar ise Kurum bünyesindeki sosyal güvenlik kontrol memuru kadrolarına mevcut kadro dereceleri ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
Devredilen kurumların ve Kurumun kadro değişiklikleri birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası uygulanmaksızın anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.
Devredilen kurumların merkez teşkilâtına ait kadrolarda bulunan personelden birinci fıkrada belirtilen süre sonunda bu Kanunla ihdas edilen (1) veya (2) sayılı listede yer alan Kurum kadrolarına atanamayanlar, otuz gün içinde başvurmaları halinde devredilen kurumlarının bağlı veya ilgili olduğu bakanlıktaki veya bu bakanlıklara bağlı veya ilgili kurumlardaki ihtiyaç duyulan kadrolara en geç otuz gün içinde atanabilirler. Talepte bulunmayan veya talepte bulunmasına rağmen bu şekilde atanamayan personel ile devredilen kurumların taşra teşkilâtına ait kadrolarda bulunan personelden bu Kanunla ihdas edilen (1) veya (2) sayılı listede yer alan Kurum kadrolarına atanamayanların kadroları, birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren altmış gün içinde, (4) sayılı listeye aynı kadro unvanlarıyla ilgisine göre merkez veya taşra teşkilâtı olarak eklenmiş sayılır. Ancak, bu şekilde eklenecek kadro sayısı toplam 2500 adedi geçemez. Bu kadrolar herhangi bir nedenle boşaldığında hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren altmış günlük sürenin sonunda devredilen kurumlara ait kadrolar ile bu Kanunla ihdas edilen (3), (4) ve (5) sayılı listede yer alan kadrolara atananların devredilen kurumlardaki eski kadroları iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca devredilen kurumlara tahsis edilmiş kadrolar (Müfettiş hariç) Kuruma tahsis edilmiş, bu kadrolarda görev yapan personel, kadrolarıyla birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş sayılır, bunlar ile (Müfettiş dahil) 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin (D) fıkrasında ve 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanların söz konusu hükümlerde yer alan hakları saklıdır. Devredilen kurumlar adına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereğince vize edilmiş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları Kurum adına vize edilmiş sayılır.
22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ile devredilen Kurumlara tahsis edilen kadrolar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma tahsis edilmiş sayılır ve bu kadrolarda istihdam edilen personel, 5436 sayılı Kanun uyarınca tahsis edilen önceki kurumlardaki görevlerini yürütürler.
Bu madde uyarınca atanan personelin yeni kadrolarında göreve başladıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı) her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ücret, ek ödeme (ilave nitelikteki ek ödemeler hariç) ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
Devredilen kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personelden; son üç yılda olumlu sicil almış olmak, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan şartları taşımak, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmek, Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak şartıyla yapılacak ilk sosyal güvenlik uzmanı yeterlik sınavına katılabilirler. Bunlardan yeterlik sınavında başarılı olanlar "Sosyal Güvenlik Uzmanı" kadrolarına atanırlar. Ancak bu şekilde sosyal güvenlik uzmanı olarak atanacakların sayısı, sosyal güvenlik uzmanı kadro sayısının % 5'ini geçemez.
Bu Kanunda geçen Kurum hizmeti ibaresi, devredilen kurumlarda geçirilen hizmet sürelerini de kapsar.
Birinci fıkrada belirtilen süre içinde devredilen kurumların personelinden ekli (3) ve (5) sayılı listedeki bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlar için Bakan tarafından bu Kanuna göre yapılan görevlendirme sona erdirilebilir, bu personel Bakanlıkta, Kurumda veya devredilen kurumlarda durumlarına uygun ihtiyaç duyulan başka görevde görevlendirilebilir, aynı usûl ile yeni görevlendirme yapılabilir. Devredilen kurumların diğer personeli için ise Başkan tarafından, bu Kanuna göre yapılan görevlendirmeye ihtiyaç kalmaması halinde görevlendirme işlemi sona erdirilebilir, bu personel Kurumda veya devredilen kurumlarda durumlarına uygun ihtiyaç duyulan başka görevde görevlendirilebilir, aynı usûl ile yeni görevlendirme yapılabilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren, ek ödeme, ikramiye ve fazla çalışma ücretleri eski kadro ve görevlerinde görevlendirilmiş sayılanların görevlendirilmeleri süresince, görevlendirildikleri kadro ve/veya görev unvanı dikkate alınarak, bunların dışındakilerin ise, bu Kanun ile ihdas edilen Kurum kadrolarına atanıncaya kadar, devredildikleri kurumlardaki kadro unvanları dikkate alınarak, bu Kanunun 28 inci maddesine göre hesaplanır.
Devredilen kurumlarda, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla kamu konutlarından yararlanmakta olan personelin bu hakları, görevleri devam etmek kaydıyla birinci fıkrada belirtilen sürece devam eder.
6 ncı maddenin ikinci fıkrası gereği aranan Yönetim Kurulunun toplanma yetersayısı, bu maddenin birinci fıkrası gereği belirlenen sürede "beş" olarak uygulanır.
"(Ek fıkra:5538 s. K. m.33- R.G.:12.7.2006 - 26226)Bu Kanun ile Kuruma devredilen T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü bünyesinde daha önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre görev yapmış olan "Sağlık Kurulu", Kurum Yüksek Sağlık Kurulu oluşturuluncaya kadar görevlerini yapmaya devam eder."
Taşınmazlara ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 3- Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca devrolunan taşınmazlardan, Kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazlar, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, rayiç bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirilir. Bu taşınmazlar bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde tapuda re'sen Hazine adına tescil edilir. Bu taşınmazlar, Maliye Bakanlığınca satılır ve satış bedelleri, satış tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma ödenir. Bu fıkra uyarınca Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan, beş yıl içinde satılamayanların bedeli rayiç bedel üzerinden Hazine tarafından Kuruma ödenir. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen taşınmaz devirlerinde devralan taraf, devreden tarafa küllî halef olur.
Kuruma devredilen oteller ile iştirak paylarından Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek olanların satış işlemlerinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde, satışı gerçekleştirilecek oteller ile iştirak payları bu Başkanlığa bildirilir ve özelleştirme programına alınmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunulur. Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı üzerine satış işlemleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Satışa konu oteller ile iştiraklerin değer tespit çalışmaları, Kurum Yönetim Kurulunun uygun görüşü alındıktan sonra sonuçlandırılır. Satış gelirleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan giderler düşüldükten sonra Kuruma aktarılır. Satılmak üzere özelleştirme programına alınan Kuruma ait oteller ile iştirak paylarının mülkiyeti ve statüsü aynen devam eder.
Kuruma, bu Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne göre devrolunan taşınmazlarla ilgili olarak, bu taşınmazlar hakkında sonradan Kurum lehine yapılacak değişiklikler hariç olmak üzere, Kurumca iktisap tarihindeki imar durumuna uygun olarak ifraz, tevhit, tescil, tespit, imar plânı tadili ve kat mülkiyetine geçiş işlemleri, imar mevzuatındaki kısıtlamalara tâbi olmaksızın ilgili kuruluşlarca Kurumun talebini izleyen iki ay içinde yerine getirilir. Kat mülkiyetine geçiş için, ilgili kadastro müdürlüğünce zemindeki fiili durumu tespit eden plân, vaziyet plânı sayılır ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yazılı fotoğrafın Kurum yetkilisince tasdik edilerek, ilgili tapu sicil müdürlüğünden talepte bulunulması halinde, başkaca bilgi ve belgeye gerek bulunmaksızın bu taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti tesis edilir.
Geçici 2 nci madde hükümlerine göre Kurum Yönetim Kurulu oluşuncaya kadar, devredilen kurumlara ait oteller, iştirakler ve taşınmazlardan özelleştirme programına alınmış olanların satış işlemleri, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Diğer mevzuattaki atıflar
GEÇİCİ MADDE 4- Diğer mevzuatta Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ve bunların yönetim kurullarına yapılan atıflar, bu Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Yönetim Kuruluna yapılmış sayılır.
Bu Kanun gereğince hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Saklı tutulan haklar ve hizmet içi eğitim
GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen yabancı dil şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce göreve başlayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları hakkında uygulanmaz.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev alanıyla ilgili olarak başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcıları, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde, meslekî eğitime tâbi tutulurlar.
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların devri
GEÇİCİ MADDE 6- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği oluşturulacak komisyona her Sandık için ayrı ayrı olmak üzere hesabı yapılan Sandığı temsilen bir kişi, Sandık iştirakçilerini temsilen bir kişi katılır. Aynı maddenin altıncı fıkrası gereği uygulamaya ilişkin usûl ve esasların belirlenmesinde komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ve sandıkların birer temsilcisinden oluşur ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek tarihe kadar önerilerini yazılı olarak verirler. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 23 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerde Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı iştirakçilerini istihdam eden kuruluşları 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsil eder.
Yürürlük
MADDE 44- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER


[1] sözleşmeli personeline
[2] Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödemenin tavanı % 700 olarak uygulanır.
[3] Bu şekilde çalıştırılacak olanların ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlere uygulanan sözleşme ücreti tavanının iki buçuk katını geçemez ve bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.
[4] Bu şekilde istihdam edilecek personelin, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması şarttır.
[5] Değiştirilen fıkra: "Kurumun 2006 Malî Yılı harcamaları, ilgili mevzuatı gereği gerekli işlem ve düzenlemeler yapılıncaya kadar devredilen kurumların 2006 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır."
[6] yetkileri Kurum Yönetim Kurulu tarafından mülga kanun hükümlerine göre kullanılır.
[7] birinci fıkrada belirtilen süre sonunda
__________________
Click the image to open in full size.


Beşiktaşlı olmayanlara sesleniyorum. Birgün bu takımı sevmeyeceksiniz ona tapıcaksınız.


profeminizm hareketi engellenemez !!!

milliyet blog yazıları sayfam...
Akdora Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 13-10-2008, 15:46   #12
Gogo
 
Gokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

01.10.2008 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE YÖNETMELİKLERİNDEN ÖNEMLİ NOTLAR
Yapılan yeni düzenlemelere maddeler halinde değinilmiştir.
· Bu kanunda Eski SSK- 4/a' , Eski Bağ-Kur'lular 4/b' ve Eski Emekli Sandığı iştirakçileri 4/c'li olarak anılmakta ve sigortalı olma açısından kanun bu 3 statüyü korunmaktadır. (Yani 5510 sayılı kanunun 4.Maddesi )
· Bakmakla yükümlü olunan kişi ; eş çocuk ana baba, çocuk 18 yaşını doldurmamış ve lise dengi okul okuyor ise 20 yaş yüksek öğrenim halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan ile yaşına bakılmaksızın evli olmayan malul çocukları kapsayacak.
· Emekli aylıkları artık enflasyonun değişim oranı kadar artırılabilecek. Emekli aylıklarının hesaplanmasında tüfe+GSYİH' nın tamamı alınarak hesaplanmaktaydı. Yeni yasa ile GSYİH' nın %30u hesaba katılacaktır.
· Bu durumda 2008 ve sonrasında kazançlar güncellenirken artış hızının düşmesine bağlı olarak kazançlar daha az artacak ve dolayısıyla emekli aylıkları düşecektir.
· Emekli olamamışlar için 1 ekim tarihi itibariyle emekli aylıkları hesaplanacak ve hesaplanan bu emekli aylığı ileride emekli olacakları yıla kadar her yeni yıl güncellemesinde yeni katsayı ile arttırılacaktır. Bu durumda % 70 daha eksik artacaktır.
· SSK bağkur ve emekli sandığına tabi çalışanlar emeklilik başvurularında son 7 yılda en çok hangi kuruma prim ödemişse o kurumdan emekli edilmekteydi. 01.10.2008 tarihinden itibaren tüm çalışma yaşamı içinde en çok hangi kuruma prim ödenmiş ise o kurum tarafından emekli olacaktır.
· Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan kurucu ortakları 01.10.2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde sigortalılıkları devam edecektir. Başvuru yapmayanların sigortalılığı 01.10.2008 tarihi itibariyle sonlandırılacaktır.
· Ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri sigorta kapsamına alınmıştır.
· Staj yapan üniversite öğrencileri, usta öğrenciler, hükümlü ve tutuklular iş-kur kursiyerleri sigorta kapsamına alınmıştır.
· SSK kapsamında 1 Ekimden önce sigortalı olan ya da emekliliği hak edenler için, emeklilik sonrası çalışmaya devam etmeleri durumunda yüzde 30 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecek. Bu oranın yüzde 7,5'ini çalışan, geri kalan kısmını işveren karşılayacak. Ayrıca yapılan işin niteliğine göre yüzde 1-6,5 iş kazası ve meslek hastalığı primi yine işveren tarafından ödenecek. Çalışan isterse, sosyal güvenlik destek primi yerine diğer sigorta kollarının primlerini ödeyip emeklilikteki aylığını artırabilecek.1 Ekimden sonra sigortalı olup emekliliği hak eden birisi sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamayacak. Emekli bir sigortalı çalışmak istediğinde emekli aylığı kesilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olup yine Bağ-Kur kapsamında iş yapan kişiler, emekli aylığı kesilmeden yüzde 12 oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabilecek. Bu oran, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl 1 puan artırılarak yüzde 15'e çıkacak.
· 4/a kapsamında ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde bir ay içinde işe başlayanlar için bir aylık sürenin bitimine kadar bildirim yapılması halinde süresinde bildirim yapılmış kabul edilecektir. Eski yasada uygulama ilk gün çalışmaya başlayanların bir ay içinde bildirilmesi söz konusu idi, ikinci günden itibaren çalışanlar için ise bir gün önceden bildirim yapılması gerekmekteydi. Bu durum idari para cezalarına sebep olmaktaydı. Dolayısıyla bu konuda yerinde bir düzenleme yapılmıştır.
· 4/b sigortalıları için bildirim süresi 30 günden 15 güne düşürülmüştür. Ayrıca tescili yapan vergi dairesi, odalar ve sicil memurlukları sigortalılığa ilişkin tescilide yapma sorumluluğu getirilmiştir. Böylece beyan ile sigorta tescili arasındaki uyum sağlanmış olacaktır.
· Kurum ve kuruluşlar ile bankaların sorumluluğu; ilgili kuruluşlar yaptıkları işlemlerde işlemi yaptıkları kişilerin sigortalı olması gerekiyorsa bu kişilerin sigortalılığı veri tabanında araştırılacak sigortasız iseler SGK' na bildirme sorumluluğu getirilmiştir.
· İşyerinin nakli devri intikali; başka bir ile taşındığında veya devrolduğunda nakil veya devir tarihini takip eden 10 gün içinde(eski yasada aynı gün), ölüm halinde mirasçılara intikalinde ölüm tarihinden 3 ay içinde işyeri bildirgesi verilmelidir. İşyeri aynı il içinde nakil edilmesi halinde işyeri bildirgesi verilmeyecek, ancak durum nakil tarihinden itibaren 10 gün içinde durum yazı ile bildirilecektir. Eski ünitedeki işyeri dosyası bilgi ve belgelerin birer nüshası yeni üniteye verilecektir. Devir bölünme hallerinde de 10 gün içinde bildirim yapılacaktır.
· İş kazası en geç üç gün içinde SGK güvenlik merkezi müdürlüğüne, 2 gün içinde ÇSG bakanlığı bölge müdürlüğüne bildirilecektir.
· Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ilgili üniteye e-sigorta ile yapılacaktır.
· Asıl işveren alt işveren sorumluluğu; sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bu kişer ile sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu tutulacaklar.
· Geçici iş göremezlikten yararlanmada 120 gün prim ödeme şartı 90 güne düşürülmüştür. Ayrıca 4/b kapsamında çalışanlar (muhtar, gerçek usulde ticari ve serbest meslek erbapları, basit usulde GV mükellefi olanlar, GV muaf olup esnaf sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar, tarımsal faaliyette bulunanlar), iş kazası ve meslek hastalığı ile analık halinde ayakta tedavilerde günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavide ise yarısı oranında istirahatın 3üncü gününden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek.
· İsteğe bağlı sigortalılık için daha önce SSK sigortalısında en az 3 yıl, Emekli Sandığı iştirakçisinde en az 10 yıl sigortalılık süresi aranırken, 1 Ekimden sonra sigortalılık şartı kaldırılacak, ayrıca kısmi isteğe bağlı sigortalılık imkanı getirilecek. Ayrıca SSK isteğe bağlı olanlar yeni yasa ile 4/b kapsamına alınacak ve emeklilik hesabında 9000 prim gün ödenmesi gerekecektir. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılar da genel sağlık sigortalısı kapsamına alınmış ve kısmi isteğe bağlı sigortalılık imkanı getirilmiştir.
· Yurt dışına götürülecek işçiler için sadece kısa vadeli ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamı zorunlu tutulacak, dilerlerse isteğe bağlı sigortaya devam etmeleri sağlanacak.
· Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede özürlü çocuğu bulunan kadın sigortalılara, 1 Ekimden sonra geçen hizmet sürelerinin dörtte birinin hem prim ödeme gün sayılarına eklenmesi hem de emeklilik yaşından indirilmesi sağlanacak.
· Malul sayılma; 3/2 (%66) oranlı sağlık kurulu raporu %60 şeklinde iş gücünü kaybedenler şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca en az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim bildirme olması haline sigortalı malül sayılacak.
· Özürlü çocuğu olan anneler için erken emekli olma imkanı; başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olan annelerin 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼ prim ödeme gün sayılarına eklenmesi ve emeklilik yaşından indirilmesi sağlanacak. . Dolayısıyla erken emeklilik hakkı tanınacak.
· Kadın sigortalılar, doğumdan sonra işten ayrılmış olmaları ve çocuğun yaşaması şartıyla en fazla 2 defa azami 4 yıllık süreyi borçlanabilecek.
· Evlenme ve cenaze yardımı;
Evlenme: Dul eşe evlenme yardımı yeni yasa ile kaldırıldı ve hak sahibi kız çocuklarına evlenme yardımı 2 yıllık aylık verilmesi şeklinde peşin olarak ödenecek.
· Cenaze: İş görmezlik geliri, malulük, yaşlılık aylığı almakta iken kendisi için en az 360 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine SGP yönetim kurulu belirleyip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği verilecek.
· Askerlik borçlanmasında yapılan ödeme artıyor. Belirtilecek günlük kazancın %32'si borçlanılacak gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanarak bu oran %20'den %32'ye yükselmiştir. Dolayısıyla 1 Ekim 2008 tarihinden önce borçlanma yapılması halinde %12 daha fazla ödenecektir. Ayrıca borçlanma miktarının ödenmesine ilişkin sürede kısaltılacak. Mevcut uygulamada ödemeler 6 aya kadar taksitle yapılabilirken, yeni uygulamada ödeme süresi 1 ayla sınırlı olacak.
· Halen çalışmakta olan tüm sigortalıları kapsayacak şekilde, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yüzde 25 ve daha yukarı oranda sakat kalan işçilere bağlanan gelirlere uygulanmakta olan alt sınır kalkacak. Böylece 1 Ekimden sonra sakat kalan işçiye ödenecek gelir, 1 Ekimden önceki miktarın önemli oranda gerisinde kalacak.
· Sendika ve konfederasyonların başkan ve yönetim kurulu üyelerinin zorunlu sigortalı sayılması nedeniyle bu kişiler için de prim ödenecek. Kamuda çalışan işçilere yapılan ilave ödemelerden de prim kesintisi yapılacak, diğer ödemeler de prime tabi olabilecek.
· Gazeteciler, matbaa işçileri, gemi adamları, uçuş personeli, kaynakçı, şeker sanayi çalışanları, posta dağıtıcısı gibi meslek gruplarının ''yıpranma hakkı'' olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı kaldırılacak.
· Çalışan ya da kurumdan aylık alan çocuksuz dul eşe bağlanacak ölüm aylığı oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşecek.
· İşçiler için malullük ve ölüm aylığını hak etmek için 5 yıllık sigortalılık süresini doldurmak ve 900 gün prim ödemiş olmak şartı, halen çalışmakta olanları da kapsayacak şekilde 10 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış ve 1800 gün prim ödemiş olma şeklinde yeniden düzenlenecek.
· Kocanın, ölüm aylığı için prim gün sayısına ilişkin şartı taşımaması durumunda askerlik hizmeti borçlanılabilirken, 1 Ekimden sonra askerlik borçlanmasıyla ölüm aylığı bağlama durumu ortadan kalkacak.
· GSS ile tüm vatandaşlar sağlık riskleri ve sağlık harcamaları yönünden güvence altına alınacak. Ülkede ikamet eden tüm kişiler (vatansızlar ve sığınmacılar dahil) GSS'den yararlandırılacak.
· Bağ-Kur'luların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli olan 240 günlük prim gün sayısı 30 güne indirilecek. Böylece çiftçiler ve esnaf, sigortalı olduktan 1 ay sonra sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
· Mevcut uygulamada Bağ-Kur'luların, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için hiç prim borçlarının bulunmaması gerekirken, 60 günlük borcun bulunması halinde bile sağlık yardımlarından yararlanmaları imkanı getirilecek. Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı, acil haller gibi durumlarda, Bağ-Kur'lunun sağlık hizmetlerinden
yararlanabilmesi için, borcunun olup olmadığına bakılmayacak.
· SSK'lıların sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli olan 90 ve bakmakla yükümlü oldukları için gerekli olan 120 günlük prim gün sayıları 30'a indirilecek. Sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için 1 yıl içinde 30 gün prim ödeme şartında, askerlik, grev gibi nedenlerle geçen süreler son 1 yıl hesabında dikkate alınmayacak.
· İşten ayrılan sigortalılar, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 6 ay süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken bu süre 90 güne düşecek.
· Aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin 1/3'ünden az olanların, vatansızlar ve sığınmacıların, 65 yaş veya özürlü aylığı, şeref aylığı, vatani hizmet aylığı, terörle mücadele aylığı alanların, harp malullerinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan çocukların, köy korucularının, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanacak. Çalışması nedeniyle sigortalı olmayan veya ailesinde sigortalı bulunmayanlardan, aile içindeki kişi başına geliri; asgari ücretin 1/3'ü ile asgari ücret arasında olanlar 24 YTL, asgari ücret ile asgari ücretin iki katına kadar olanlar 73 YTL, asgari ücretin iki katından fazla olanlar 146 YTL ödeyerek sağlık hizmetlerinden istisnasız yararlanabilecek. Bu uygulamaya geçiş sürecinde Yeşil Kart uygulaması 2 yıl daha devam edecek, bu sürenin sonunda yürürlükten kaldırılacak.
· 18 yaşından küçükler, herhangi bir şart aranmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu kapsamdakiler, 18 yaşından sonra ise kendi adlarına veya anne-babaları üzerinden GSS kapsamında olmaya devam edecek.1 Ekimden sonra 18 yaşını dolduran kız çocukları anne-babalarının sağlık yardımından yararlanamayacak. Ancak, halen 18 yaşından büyük olup anne-babasının sigortalılığı nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olanların, çalışma ve evlenme gibi hallerle durumları değişmezse bu hakları da sürecek.
· Bağ-Kur'lu hastanın yol ve refakatçi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Mevcut uygulamada, sadece SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının yol ve refakatçi giderleri kurumca karşılanıyor.
· Aşılar, kanser tarama testleri gibi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Her yaştaki GSS'lilerin diş protez bedelleri Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca tespit edilecek fiyatlar üzerinden karşılanacak.
· Sağlık hizmeti sunucularının alabilecekleri fark ücretine sınırlama getirilecek. Hastaneler, belirlenen fiyatın en çok yüzde 30'u kadar fark ücreti alabilecek. Kamuya ait sağlık hizmeti sunucuları ise sadece otelcilik hizmeti ve istisnai sağlık hizmetlerinden fark ücreti alabilecek, bunun dışındaki sağlık hizmetlerinden fark ücreti alamayacak.
· Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunsun ya da bulunmasın bütün sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, vatandaşlardan herhangi bir fark ücreti talep edemeyecek.
· Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, tıp eğitimini, hizmet basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırabilecek.
Ayaktan tedavilerde 2 YTL katılım payı alınacak. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde bu katılım payını almamaya ya da daha düşük miktarlar tespit etmeye kurum yetkili olacak. Kurum, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde yapılan muayenelerde ise sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınarak katılım payı tutarını yarıya indirebilecek veya 5 kat artırabilecek.
Katılım payı alınmayacak kişi ve haller ise şöyle:
-İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısı,
-Askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri,
-Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri,
-Aile hekimi muayeneleri,
-Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
-Kurumca belirlenen kronik hastalıklar,
-Kurumca belirlenen hayati öneme haiz ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri,
-Organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri,
-Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerce,
sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığının, sigortalı ile hak sahiplerinin malullük, iş
göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının kurum tarafından
tespiti için yapılan sevkler nedeniyle,
-İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara, şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden,
-Vatani hizmet tertibi aylığı alan kişiler,
-Nakdi tazminat ve aylık bağlanılanlar,
-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
-Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,
-Vazife malulleri,
-Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar,
-Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler.
· 18 yaşını doldurmayanlar 4/b ve 4/c statüsünden sigortalı olamazlar. (5510/6-h)
· Kamu idareleri ile bankalar, kurumca sağlanacak elektronik alt yapıdan yararlanmak suretiyle, işlem yaptıkları kişilerin sigortalı olup olmadıklarını tespit edip sigortasız olanları kuruma bildirmek zorundadır. ( 5510/8.Madde) Örneğin, bir bankadan kredi almak için başvuran müşterinin ibraz ettiği belgelerden çalışmasına rağmen SGK’ya bildirimin yapılmadığının tespiti halinde bildirmek zorundadır.
· Artık Malülen emekli olabilmek için çalışma gücünün %60’ını kaybetmiş olmak (Rapor ile tespit edilecek) 10 yıldan beri sigortalı olmak 1800 gün prim ödeme şartları aranıyor. (5510/25-26 Maddeler)
· 30.04.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların emeklilik yaşı 7200 gün prim ödeme gün sayısını doldurduğu tarihte belli olacak. (5510/28 Madde)
· Emekli olup 4/a kapsamında çalışan ve emekli maaşının kesilmemesi yönünde tercihte bulunanlardan %30+İş Kazası oranında SGDP kesilir. Bunun %7,5’u işçiye geri kalana işverene aittir.
· SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI emeklisi olup 4/b sigortalısı olmayı gerektirecek bir iş yapanların maaşlarından 01.10.2008 tarihinden itibaren %12 prim kesilir. Bu oran her yıl 1 puan arttırılarak %15’e kadar çıkarılır. (5510/30.Madde)
· 4/a kapsamındaki sigortalı olanların sigortalılıkları 18 yaşın bitiminden başlar. (5510/38.Madde)
· Kadınlara en fazla 2 doğuma kadar ve her doğum için 2 Yıllık geriye dönüş borçlanma hakkı geliyor. Tabi ki doğumdan sonra 2 yıllık sürede çalışmamış olması şartıyla ve bu borçlanılan süreleri ilk sigortalı olmadan önceye dayanıyor ise ilk sigortalı olma tarihi bu süre kadar geriye götürülüp emeklilik yaşı erkene alınabilecek (5510/41.Madde)
· Eskiden hem SSK, hem BAĞKUR ve hemde EMEKLİ SANDIĞINA isteğe bağlı sigorta ödenebilir iken artık sadece 4/b kapsamında isteğe bağlı ödenebilecek ve ayrıca primler sağlık primli olarak ödenecek. Prim oranı %32’dir. %20 Emeklilik %12’si Sağlık Primidir. Öteden beri isteğe bağlı ödeyenler 01.10.2008 ‘den itibaren otomatik olarak bu statüye geçmiş olacak. Özellikle SSK isteğe bağlısı olup emeklilik süresine 3,5 Yıldan fazla kalanlar dikkat!! (5510/50-52 Md) İsteğe bağlı sigortalılık kuruma müracaatı takip eden günden başlar. Ay içinde 30 günden az çalışanlar aradaki farkı isteğe bağlı olarak ödeyebilir. Ama önce müracaat edilecek. 12 aylık prim borcunu ödemeyenlerin sigortalılıkları en son ödeme tarihi itibariyle durdurulur.
· Aynı anda birden fazla statüye tabi olmak gerekiyor ise yani 4/a, 4/b ve 4/c o zaman bunlar arasında 4/c var ise statüden prim ödenir. Yoksa 4/a veya 4/b den önce başlayan devam ettiği sürece diğerine geçmek zorunda kalınmaz. Aynı anda birden fazla statüye prim ödenmez. Aynı anda birden fazla 4/a’ya prim ödenebilir. (5510/53.Madde) Yine önemli değişiklik şöyledir. Sigortalının 53.madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler 53.maddenin birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık haline geçmiş kabul edilir.
· 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan birden fazla kuruma prim ödeyenler yani; SSK-4/a, BAĞKUR-4/b, EMEKLİ SANDIĞI-4/c’ye tabi olarak prim ödeyenler emekli olacakları zaman son ödenen 7 yıllık hizmetin yarıdan fazlasını ödediği statüden bağlanır. Kanun yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için sigortalılık süresince en fazla prim ödediği kurumdan emekli olur. (5510/53.Madde)
· Bu kanunun en önemli yeniliklerinden birisi Genel Sağlık Sigortası uygulamasıdır. 4/a, 4/b ve 4/c statüsünden prim ödeyenler ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişilerde bu kişiler üzerinden genel sağlık sigortasından faydalanır. Ama herhangi bir sigortası olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü kimsesi sayılmayanlar Genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. Prim oranı %12’dir. 18 yaşını doldurmamış her Türk vatandaşı genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır ve primleri devlet tarafından karşılanır. Herhangi bir statüden prim ödemeyenlerin aile için gelirlerine bakılır ve kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3’den az ise primleri devlet tarafından karşılanır. 1/3 ila asgari ücret arasında ise 212,90x%12=25,55 YTL asgari ücret ila 2 katı arasında ise 638,70x%12=76,64 YTL ve asgari ücretin 2 katından fazla ise 1.277,44x%12=153,28 YTL genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. (5510/60-66.Maddeleri)
· Zorunlu sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün süre ile genel sağlık sigortasından yararlanılır. Bu kişiler sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün sağlık hizmetlerinden yararlanır. (5510/67.Madde)
· 4/b kapsamında prim ödeyenlerde artık basamak sistemine göre değil de SSK taban ile tavan arasında istedikleri rakam üzerinden prim ödeyecekler. Prim oranı %32+İş kazası oranıdır. Yalnız bu kişiler çalıştırdıkları işçilerden en yüksek ücret alan kişiden aşağı matrah üzerinden prim ödeyemezler. Eski basamak sistemine göre prim ödeyenler 01.10.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında SGK’ya hangi rakam üzerinden prim ödeyecekleri bir dilekçe ile bildirmek zorundalar yoksa 01.01.2009’dan itibaren BAĞKUR primi ödedikleri basamağın geliri tutarı üzerinden ödemek zorundalar. (Beyanda bulununcaya kadar) (5510/80.Maddesi ile Yönetmelik Geçici Madde 7/5)
· Prim Oranları: Malüllük yaşlılık ve ölüm sigortası Prim oranı %20’dir. (9 İşçi+11 İşveren ama işveren payına bazı şartlara uymak kaydıyla 01.10.2008’den itibaren 5 puan indirim geliyor. (devlet karşılıyor.) ) Bu şartlar prim borcu bulunmamak, primleri düzenli ödemek, sigortasız işçi çalıştırdığı ile ilgili tespit bulunmamak gibi.
· Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı :%12,5’tir (%5 işçi+%7,5 İşveren)
· İşsizlik Sigortası prim oranı aynı %1+2+1 işçi-işveren-devlet payları şeklindedir. (5510/81.Madde)
· Asgari İşçilik uygulaması aynen devam ediyor ama bu uygulamaya UZLAŞMA müessesi eklendi. ( 5510/85.Madde) Birde Madde dikkatli okunduğunda asgari işçilik olayı bütün sektörlere de uygulanabilecek.
· İşçi Çalıştırmaya ara verilir ise, İşçi Çalışmıyor dilekçeleri 15 gün içinde kuruma bildirilmek zorundadır. (5510/86.Madde)
· Eksik gün uygulaması aynen devam ediyor. (5510/86.Madde)
· 4/b kapsamında zorunlu veya isteğe bağlı prim ödeyenler isterlerse en fazla 360 günlük primlerini peşin ödeyip erken ödeme indirimi alabilir. (5510/88.Madde)
· Bu kanuna göre sigortalı olmak Genel Sağlık Sigortası dahil zorunludur. (5510/92.Madde)
· İdari Para Cezaları 102.Madde de işlenmiştir. Her türlü bildirme yükümlüğüne uymayanlara ciddi idari para cezaları uygulanmaktadır. Özellikle sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilenlere her kişi için asgari ücretin 2 katı tutarında 1 yıl içinde yeniden tespit yapılırsa her işçi için asgari ücretin 5 katı tutarında idari para cezası kesiliyor. Kanunen tutmak zorunda oldukları defterleri süresinde tasdik ettirmeyen, işçilik giderlerini defterleri ilgili olduğu ayda düzenli olarak işlemeyen için her ay için yarım asgari ücret idari para cezası uygulanacak. Madde çok geniş olduğu için diğer hususlara burada yer veremiyoruz. İdari para cezalarına karşı itiraz 15 gün içinde önce kuruma yapılmak zorundadır. Kuruma itirazı reddedilenler kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilir. Kuruma yapılan itiraz takibi durdurur. Mahkemeye yapılan itiraz takip ve tahsili durdurmaz. (5510/102.Madde)
· Ücret dışı ödemeler bu ödemelerin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilecek. (5510/80.Madde)
· 5763 sayılı kanun ile 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin terör mağduru ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bunların %3 özürlü çalıştırma yükümlülüğü devam etmektedir.
· Yeni Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili olarak şu ana kadar 2 adet Yönetmelik ve ekleri yayımlanmıştır.
· 28.08.2008/26981 Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği ve Ekleri
· 28.08.2008/26981 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ve Ekleri
· Sigorta İşleri Yönetmeliğinin 10.Maddesine Göre 5510/4/b-1-3 bentlerinde sayılanlar hariç (Vergi Mükellefiyeti veya şirket ortalığı nedeniyle prim ödeyenler) askerlik yaparken prim ödeyemezler.
· Sigorta İşleri Yönetmeliğinin 11/ç bendini okumanızı tavsiye ederiz. Şöyle ki; İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı veya başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yasal süresi dışında, kuruma yapılan bildirimlerde süresinde yapılmış sayılır.
· Sigortalıların yersiz tescili-Yönetmelik Madde 20 (Kanuna göre sigortalılık niteliği taşımadığı halde, gerçeğe aykırı olarak bildirim yapıldığı bu yönetmeliğin 25.Maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilen tescil kayıtları, aynı maddenin 2. fıkrasındaki usul dahilinde iptal edilir. Yersiz tescil yapılan sigortalılara ilişkin kurumca yapılan her türlü masraf ve ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil olunur.)
· Yönetmelik 71.Madde (Tahsis talep tarihinde Kanunda yaşlılık aylığı için belirlenen yaş ve sigortalılık süresi şartlarından birini yerine getirememiş olan, ancak yerine getirilemeyen şartı tahsis talep tarihinden itibaren 1 ay içinde yerine getiren sigortalının tahsis talebi, bu şartın yerine getirildiği tarih itibariyle geçerli sayılır.
· Kanuni temsilcilerce veya vekillerce yapılan tahsis başvuruları Madde 84- Kanunun ön gördüğü her türlü gelir aylık ödeme ve ödeneklerin yapılabilmesi için; sigortalı ve hak sahiplerinden ergin ve mümeyyiz olmayanların kanuni temsilcilerinin yazılı istekte bulunmaları şarttır. (2) Sigortalı veya hak sahiplerinin vekilleri tarafından yapılacak yazılı taleplerde Kurumca verilecek ödenekler ile bağlanacak gelirler veya aylıklar için başvurma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve Noterlikçe onaylanmış vekaletnamenin de ibraz edilmesi gerekir.
· Yönetmelik Madde 104/ç (Kanunun 4.Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi tehlike ve sınıf derecesi en yüksek olan işyeri üzerinden hesaplanır. Aynı ay içinde faaliyetini sonlandırıp yine aynı ay içinde yeniden faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi, son faaliyet konusu işine göre hesap ve tahsil olunur.)
· BAĞKUR yani 4/b kapsamında prim ödemesi gerektiği halde ödemeyenler 01.10.2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunup ve kendisine tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde borçlarını ödemezler ise bir daha 01.10.2008 tarihinden önceki süreleri borçlanamazlar. ( 5510/Geçici Madde 8)
· 01.10.2008 itibariyle BAĞKUR a 5 yıldan fazla prim borcu olanların sigortalılıkları bu hususta çıkarılacak tebliğinin yayımı takip eden ay başından itibaren 6 ay içerisinde ödemez ise durdurulacak ( 5510/Geçici Madde 17)
· 5754 Sayılı Kanuna göre çalışanların ücret ödemeleri bankadan yapılacak. Burada önemli bir ayrıntı söz konusu bu ödemelerin özel olarak açılmış banka hesapları vasıtasıyla yapılmak zorundadır. Konu ile ilgili düzenleme ve tarih daha sonra yayımlanacaktır. (5754/85.Madde)
· BAĞKUR lular iş kazası ve meslek hastalığı ile analık halinde ayakta tedavilerde günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavide ise yarısı oranında geçici iş görmezlik ödeneği alabilecek. Ama hastalık halinde yok. (5510/18.Madde) Birde analık halinde verilen iş görmezlik ödeneği şirket ortaklarına yok. (Yönetmelik Madde 44.)
· Emekli aylıkları Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinde geçerli olmak üzere TUİK’in enflasyon oranında arttırılır. (5510/55.Madde)
· SGK ile anlaşması olan veya olmayan özel hastaneler acil hallerde hastalara bakmak zorundalar, anlaşma yok diyemezler, fark ücret talep edemezler. Daha sonra SGK’nın belirlediği tarife üzerinden SGK’ya fatura edecekler.

__________________
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

Gökhan
Gokhan Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 13-10-2008, 22:08   #13
Savaşçı Kartal
 
Akdora - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

eklemen için teşekkür ederim kardeşim....
__________________
Click the image to open in full size.


Beşiktaşlı olmayanlara sesleniyorum. Birgün bu takımı sevmeyeceksiniz ona tapıcaksınız.


profeminizm hareketi engellenemez !!!

milliyet blog yazıları sayfam...
Akdora Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 13-10-2008, 22:19   #14
Gogo
 
Gokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ne demek ıbo ihtiyacı olan varsa faydalansın
__________________
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

Gökhan

Konu Gokhan tarafından (13-10-2008 Saat 22:22 ) değiştirilmiştir..
Gokhan Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/muhasebe-and-maliye/67044-yeni-sgk-kanunu/
Mesaj Yazan For Type Tarih
Untitled document This thread Refback 30-10-2008 13:32

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 22:53 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580