Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi

Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi (http://besiktasforum.net/forum/)
-   Hadis (http://besiktasforum.net/forum/hadis/)
-   -   "Bir hadis-i Şerif Ve Ayet-i Kerime" (http://besiktasforum.net/forum/hadis/16947-bir-hadis-i-serif-ve-ayet/)

OnuR 05-01-2007 19:36

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


"Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir" diye sorulduğunda "Vaktinde kılınan namaz" cevabını verdi. "Sonra hangisidir?" diye soruldu. "Anneye babaya iyi davranmak" buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" diye soruldu. "Allah yolunda cihad" karşılığını verdi.
*Müslim, İman 139*

***
Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.
*Ahzab Suresi 56*

OnuR 05-01-2007 19:37

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Ebu Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.): "İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir" buyurmuştur.
*Müslim, İman, 57 (l, 63)*

***
Allah sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (O'na kulluktan) çevriliyorsunuz?
*Zümer Suresi 6*

OnuR 05-01-2007 19:50

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Resulüllah (as) bir defa minber üzerinde iken, sadaka ve dilenmekten uzak durmayı zikredip: “Veren el alan elden hayırlıdır.Çünkü veren el, infak edici, alan el ise isteyici eldir.” Buyurmuştur.
*Müslim, Zekat, 94 (l,717*

***
Onlar, yeryüzünde gezip-dolaşmıyorlar mı ki, böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını bir görsünler. Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Fakat Allah, onları günahları dolayısıyla (azabla) yakalayıverdi. Onları Allah'tan bir koruyacak olan da bulunmadı.
*Mü'min Suresi 21*

OnuR 05-01-2007 19:50

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İlim İslam'ın hayatıdır, imanın direğidir. İlim öğrenen kimsenin mükafatını, Allah tam tamına verir. Bir kimse öğrenir ve öğrendikleri ile amel ederse, Allah bilmediklerini de öğretir.
*Muhtarü'l-Ehadis, 1.100: 786*

***
O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Size kendi nefislerinizden eşler, davarlardan da çiftler var etti. Sizleri bu tarzda türetip-yayıyor. O'nun benzeri gibi olan hiç bir şey yoktur. O, işitendir, görendir
*Şûrâ Suresi 11*

OnuR 05-01-2007 19:51

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
*Tecrid-i sarih c.1, s. 45.*

***
Gerçek şu ki, biz onu kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o.
*Kadr Suresi 1,2,3,4,5*

OnuR 05-01-2007 19:51

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Şüphesiz bu Kur'an tesirli olarak nazil olmuştur. Öyle ise onu okuduğunuz zaman ağlayınız. Ağlamasanız da ağlamaklı okuyunuz. Kur'an okurken makamla okumaya çalışınız. Kim Kur'an'ı makamla ve güzel sesle okumaya çalışmazsa bizden değildir.
*İbni Mace, İkame 176*

***
Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.
*Hucurât Suresi 6*

OnuR 05-01-2007 19:51

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allahü Teâlâ, meleklere, “İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?” diye sorar. Melekler de, “Ücretini almaktır” derler. Allahü Teâlâ da, “Siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm” buyurur....
*İmam Beyheki*

***
Sizi karanlıklardan nura çıkarması için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı elbette şefkatli olandır, esirgeyendir.
*Hadîd Suresi 9*

OnuR 05-01-2007 19:52

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."Hz. Ali (radıyallahu anh) demiştir ki: "Bayram namazına yaya gitmen, çıkmazdan önce birşeyler yemen sünnettendir.''
*Tirmizi, Salat 382; (530); İbnu Mâce, İkamet 161, (1296).*
***
Yoksa kötülükleri işleyen kimseler kendilerini inanıp iyi ameller işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Yaşamaları ve ölmeleri bir olacak öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar.Allah, gökleri ve yeri hak ilkesine dayalı olarak yarattı, ta ki herkes kazandığının karşılığını görsün.Onlara haksızlık edilmez.Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.Göklerde yerde ululuk, yalnız O'na aittir.O, üstün iradelidir, her yaptığını bir hikmete göre yapar.

*Casiye Suresi 20,21,36,37*

OnuR 05-01-2007 19:52

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Salla'llâhu aleyhi ve sellem (iyd-i) fıtır günü bir kaç (dâne) hurma yemeden (bayram) namaz (ın)a çıkmazdı. Yine (Enes radiya'llâhu anh'den) diğer rivâyette bunları tek (adedli) olarak yerdi, diyor.
(Enes b. Mâlik)


***
O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni de bilir, görüleni de. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.
O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Mülkün sahibidir, son derece mukaddestir, selamete erdirendir, güveni sağlayandır, görüp gözetendir, üstündör, zorludur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir.
O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O'nu tesbih ederier. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

*Haşr Suresi 22,23,24

OnuR 05-01-2007 19:52

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İçinizden birisinin şu veya bu ayeti unuttum demesi kadar kötü birşey yoktur. Çünkü o unutmamış, unutturulmuştur. Kur'an-ı Kerim'i tekrar okumak suretiyle hafızanızda tutunuz. Çünkü Kur'an, ezberleyenlerin hafızalarından develerin bağlarından boşanıp kaçtığından daha hızlı kaçar.
*Buhari, Fezail-i Kur'an 21*
***

Nefsince de, sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini, bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma.
*Kehf Suresi 28*

OnuR 05-01-2007 19:54

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Resulullah'a (S.A.V) "Hayırlı bir iş yapıp ta, insanların kendisini methettiği kimse hakkında ne buyurursunuz" diye soruldu.. Resulullah (S.A.V) : "Bu, mü'minin dünyada iken peşin aldığı bir mükafattır." buyurdu.
*Müslim, Birr 166*

***
Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık! Onları sadece halk ilkesine dayalı olarak yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
*
Duhan Suresi 38,39*

OnuR 05-01-2007 19:54

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İki vasıf vardır ki, bunlar münafıkta bir araya gelmez: güzel sima ve dini konularda derin anlayış.
Tirmizi, İlm 19

***
De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah'a karşı beni kimse himaye edemez, O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam.
*Cin Suresi 22

OnuR 05-01-2007 19:54

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Her kim Allah'ın rızasını nazara almadan insanların gönlünü kazanmak için iş yaparsa, Allah da onu insanların eline bırakır. Böylece felakete sürüklenir.
*Tirmizi, Zühd 65*
***

Nice kent var ki Rablerinin ve O'nun elçilerinin emrine başkaldırdı, biz de onları çetin bir hesaba çektik ve onlara görülmemiş şekilde azab ettik.
*Talak Suresi 8*


OnuR 05-01-2007 19:55

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Mü'min, insanların malları ve canları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir. Muhâcir de hatâ ve günahlardan uzak duran kimsedir.
*Câmi'ü's-Sağîr, c: 3, 3770 *

***
Biz peygabere şiir öğretmedik; bu ona yakışmaz da. Ona gönderdiğimiz, bir nasihatten ve apaçık bir Kur'ân'dan başkası değildir.
*
Yâsin Suresi 69

OnuR 05-01-2007 19:55

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


"Sizden biriniz mescide (câmiye) girince peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e salât ü selâm etsin ve
(Allâhümme iftah lî ebvâbe rahmetike)
Yâ Allah! Bana rahmetinin kapılarını aç, desin. Mescidden çıkınca da:
(Allâhümme es elüke min fadlike)
Yâ Allah! Ben senin fazl u kereminden ihsân buyurmanı istiyorum, desin"
Alkamî diyor ki:
Bu hadîs-i şerîfe göre mescide girerken ve çıkarken bu emr-i Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ittibâ mendubdur. Girerken rahmetin, çıkarken fazlın tahsis buyurulması şundandır. Zîra Mescide giren kimse Cenâb-ı Hakk'ın rızâsına yaklaştıran ona vesîle olan ibâdetle iştigal ediyor. Ona münasip olan rahmeti zikretmektir, çıktığı zaman ise yeryüzünde Allah'ın rızkını arayacaktır. O halde ona münasip olan da Cenâb-ı Hakk'ın fazlını zikretmektir.
*Ebu Davud, İbn-i Mace*

***
Allah hakkı yerine getirir. Onların O'ndan başka yalvardıkları ise hiçbir şeyi yerine getiremezler. Çünkü hakkıyla işiten ve gören ancak Allah'tır.
*Mü'min Suresi 20

OnuR 05-01-2007 19:56

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İnsanların arasına karışıp da onların sıkıntılarına sabreden mü'min, insanlar arasına karışmayıp sıkıntılarına sabretmeyen mü'minden daha üstündür.
*Câmi'ü's-Sağîr, c: 3, 3773 *

***
Görmediler mi: Biz kudretimizle onlar için birer nimet olarak hayvanlar yarattık da, onlara bu sayede sahip olurlar.
*Yâsin Suresi 71*

OnuR 05-01-2007 19:56

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Mü'min mü'minin kardeşidir. Hiçbir şekilde ona olan hayırhahlığını elden bırakmaz..
*Câmi'ü's-Sağîr, c: 3, 3774 *

***
O hayvanları kendilerine boyun eğdirdik; kimine binerler, kiminin de etinden yerler.
*Yâsin Suresi 72*

OnuR 05-01-2007 19:57

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


“Ancak iki kişiye hased (gıbta) edilebilir: Biri, Allah Teâlâ kendisine Kur’ân (öğrenmesini) nasip etmiş, o da gece ve gündüz bununla meşgul olur. Diğeri, Allah Teâlâ, kendisine mal vermiş, o da gece ve gündüz (Allah yolunda) sarfeder.”
*İbn-i Mace*

***
İman edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri "selâm!"dır.
*İbrahim Suresi 23*

OnuR 05-01-2007 19:57

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."Herşeyin bir zirvesi vardır. Kur'an-ı Kerim'in zirvesi de Bakara Suresidir. Çünkü bu surede öyle bir ayet vardır ki o, Kur'an ayetlerinin efendisidir. Bu Ayet-el Kürsî'dir.
*Tirmizi, Fezail-Kur'an 2*

***
Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.
*Şems Suresi 9*

OnuR 05-01-2007 19:57

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki bir yıl oruç tutmuş olur.
*Tirmizi, Savm 53*

***
Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.
*İsra Suresi 25*

OnuR 05-01-2007 19:58

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


İnsanlar yalnızlıktaki (mahsuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.
*Buhari, Cihad 135*

***
Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve cihad için atlar hazırlayın ki, onlarla hem Allah'ın düşmanlarını, hem de kendi düşmanlarınızı, ayrıca Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız onun sevabı size eksiksiz ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.
*Enfal Suresi 60*

OnuR 05-01-2007 19:58

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


“Sû’-i zandan sakınınız. Zira sû’-i zan, sözlerin en yalanıdır.”
(Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)
Yalancılık, sadece hilâf-ı hakikat konuşmak demek değildir. Bir kimsenin tutum ve davranışları hakkında o davranışların yapılış sebebini bilmeden kötü düşünmek ve kötüye yormak da bir çeşit kalben söylenen yalancılıktır. Bu bakımdan sû’-i zan, mü’minlere yakışmayan, îman ile bağdaşmayan fena bir ahlâk, büyük bir günahtır.

***
Şüphesiz Allah, takva sahipleri ile ve iyilikte bulunanlarla beraberdir.
*Nahl Suresi 128*

OnuR 05-01-2007 19:58

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Hazret-i Cabir anlatıyor: “Yanımızdan bir cenaze geçti, Hazret-i Peygamber ona ayağa kalktı. Biz de ayağa kalktık ve: – Ey Allah’ın Resulü! Bu bir yahudi cenazesidir, dedik. O: – Bir cenaze gördüğünüzde (müslim olsun, kâfir olsun) ayağa kalkınız (çünkü ölüm, düşündürücü bir şeydir) buyurdu.”
(Buhari)
“Sizden biriniz bir cenaze gördüğünde onunla beraber gitmeyecekse cenaze o kimseyi geride bırakana kadar, yahut o kimseyi bırakmazdan evvel cenaze yere indirilene kadar ayakta dursun.” (Müslim)

***
Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
*
Âl-i İmrân Suresi 138*

OnuR 05-01-2007 19:58

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Akrabaların gösterdiği yakınlığa karşılık veren kimse, tam anlamıyla akrabalık haklarını gözetiyor sayılmaz. Akrabalık haklarını tam anlamıyla gözeten kimse; yakınları akrabalık bağlarını ondan kestikleri halde, o onlardan alaka ve yardımını kesmeyen kimsedir.
*Müslim, 1003*

***
“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.”
*Lokman Suresi 17*

OnuR 05-01-2007 19:59

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


En üstün sadaka, bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve sonra da öğrendiği ilmi Müslüman kardeşlerine öğretmesidir.
*İbni Mace, Mukaddime 3*

***
Allah kullarına lütufkardır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, galibtir.Ahiret kazancı isteyenin kazancını artırırız; dünya kazancını isteyene de ondan veririz; fakat onun ahirette bir payı bulunmaz.
*
Şura Suresi 19,20*

OnuR 05-01-2007 19:59

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Cennet bahçesine uğradığınız zaman orada oturunuz. Sahabiler: "Ya Resulullah, Cennet bahçesi nedir?" diye sordular. Resulullah (SAV) şöyle cevap verdi : "İlim meclisleridir."
*Terğib, 1.112*

***
Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler.
*
Kasas Suresi 84*

OnuR 05-01-2007 20:00

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Kıyamet Günü insanlar arasında en şiddetli azaba uğrayacaklar, ilmi kendisine ve başkalarına fayda vermeyen alimlerdir.
*Keşfü'l-Hafa, 1.376*

***
Varlıklı olan varlığı nisbetinde nafaka versin, rızkı dar olan da Allah'ın kendisine verdiğinden nafaka verin! Allah hiç kimseyi kendisine verdiğinden başkasıyla mükellef (sorumlu) tutmaz. Allah bir zorluğun arkasından bir kolaylık yapar.
*
Talak Suresi 7*

OnuR 05-01-2007 20:02

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Güzel söz sadakadır. ”
*Buhârî, Edeb 34, (VII, 79)*

***
Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.
*
Rûm Suresi 22*

OnuR 05-01-2007 20:03

"Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh..."


Peygamberimiz (SAV) bir şey söylediği zaman insanlar anlayıncaya kadar üç defa tekrar ederdi. Bir topluluğa rastladığı zaman da işitmedikleri takdirde üç defa selam verirdi.
*Ebu Davud, İlm 6*

***
(Resulüm!) Biz senden evvel de peygamberleri başka türlü göndermedik. Şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar, hem çarşılarda geziyorlardı (sokaklarda yürüyorlardı). Sizin bir kısmınızı bir diğerine fitne (imtihan sebebi) kılmışızdır ki, bakalım sabredecek misiniz? Zira Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir.
*
Furkan Suresi 20*

esforza 11-06-2008 20:28

sağol dostum ya çok güzel bilgiler


Türkiye`de Saat: 15:25 .

Powered by: vBulletin Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580