Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Biyoloji

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 10-10-2006, 15:24   #1
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Biyoloji Terimleri Sözlüğü

1) Absisyon Tabakası (): Yaprak sapının dip kısmında yer alan, birbiriyle gevşek olarak bağlantılı, ince duvarlı hücrelerden oluşan özel bir tabaka. Bu hücre tabakası, yaprağın bağlantısını zayıflatır ve yaprak dökümüne olanak verir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Absorpsiyon (Eski Yunanca: Ab-den+sobere-emme): Bir maddenin deri ve sindirim kanalı mukozası tarafından alınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Absorpsiyon spektrumu (): Işığın bir maddeden geçerken emilen özel dalga boylarının enerji miktarı için bir ölçü. Her molekül kendine özgü bir absorpsiyon spektrumuna sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Adaptasyon (Uyum): Bir canlının kendi çevresine uyması, uymayı gerçekleştiren olaylar, canlının çevresi içinde yaşamasına olanak veren özellik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Adaptif Dallanma (): Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Adenin (Eski Yunanca: Aden-bez): Enerji iletiminde önemi olan nükleik asit ve nükleotidlerin adenozin tri fosfat (ATP), adenozin di fosfat (ADP), adenilik asit (AMP) bileşeni.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Adenozin Tri Fosfat (ATP): Adenin, riboz ve üç fosfat grubu içeren bir organik maddedir. Biyolojik sistemlerdeki enerji iletiminde birinci derecede önemlidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Adipoz (Latince: Adiposis-yağa ait): Yağın depolandığı doku ya da yağ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Adventif Kök (Ek kök) (Latince: Ad-ya+Venire-gelmek): Normal olmayan bir yerden (gövdeden) çıkan kök.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Aerobik (Eski Yunanca: Aero-hava): Yalnız moleküler oksijen bulunduğu zaman gelişme ya da metabolizleme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Afaziya (Eski Yunanca: A-yok+Phasis-konuşma): Beyin merkezlerinin hastalanması ya da zedelenmesi sonucu olarak bazı sembolleri (yazı ve söz olarak) tanıyamama durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Aglütinasyon (Latince: Agglutinare-bir şeyi yapıştırmak): Bir sıvı içinde dağınık halde bulunan hücre ya da parçacıkların kümeleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Agnata (Eski Yunanca: Anathos-çene): Çenesiz balıklar. Lampetra sp., Mirine sp. ve bir çok sonu gelmiş türü içeren omurgalı sınıfı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Akondroplaziya (Eski Yunanca: A-değil+Chondros-kıkırdak+Plasscin-o): Yetersiz kemik oluşumuna ve cüceliğe neden olan kemik gelişim ve olgunlaşmasında kalıtsal bozukluk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Akromegali (Eski Yunanca: Akron-kol ve bacaklar+Megalo-büyük): İskete kol ve bacaklar, burun, çene, el ve ayak parmaklarının fazla büyümesi. Hipofiz bezinden büyüme hormonun fazla salgılanması sonucu oluşabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Akrozom (Eski Yunanca: Akron-kol ve bacaklar+Soma-vücut): Sperma hayvancığının baş bölgesini örten şapka gibi yapıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Aksiyon Potansiyeli (): Faaliyette bulunan herhangi bir dokuda bir kas kasılırken ve salgı yaparken, sinirden impuls geçerken duyarlı bir aygıtla saptanabilen düşük güçte bir akım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Akson (Eski Yunanca: Axon-dingil): Sinir impulsunu hücreden öteye götüren sinir lifi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Aktif Taşıma (Active Transportion): Bir maddenin, enerji harcanmasını gerektiren bir işlemle hücre membranı aracılığıyla, yoğunluk farkına bağlı olarak içe ya da hücre dışına taşınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Aktin (): Kasta bulunan bir proteindir. Miyozinle birlikte kasın, kasılma ve gevşe mesini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Alarm Renkliliği (): Bazı hayvanların yaşamlarını sürdürmek için gösterdikleri renk adaptasyonları. Predatörler, parlak, belirgin renkler taşıyan bu hayvanların zehirli ya da tatsız olduğunu sanarak onları yemekten çekinirler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Alel (Eski Yunanca: Allelon-iki şeyden biri): Kromozomun belli bir yerinde (lokus) görülebilen, bir genin değişik formlarıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Alerji (): Çevredeki bir maddeye karşı saman nezlesi, deri kızarması ya da astım biçiminde oluşan aşırı duyarlılık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Algler (): Gelişme sırasında embriyo teşkil etmeyen ve iletim dokusundan yoksun olan ve klorofil içeren büyük bitki gruplarından biridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Allontois (Eski Yunanca: Allas-sosis+Eidos-şekil, biçim): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Sindirim kanalının son kısmından gelişen ve embriyonik sidik kesesi ya da koryona giden ve çıkan kan damarlarının kaynağı olan kese.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Alveol (Latince: Alveus-içi boş): Torba biçiminde küçük boşluk ya da genişlemiş kısımdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Amensalizm (): Biri ötekinden olumsuz olarak etkilendiği halde ikincisinin birinci türün bulunmasından zarar görmemesi durumudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Aminoasit (): Bir amino (-NH2) grubu ile bir karboksil (-COOH) grubu içeren bir organik bileşiktir. Aminoasitler, proteinleri oluşturmak için peptid bağlarıyla zincir biçiminde birbirine bağlanabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Amipsi Hareket (Eski Yunanca: Amoibe-değişme+Eidos-form): Bir hücrenin yalancı ayaklar yoluyla yaptığı hareket.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Amniyon (Eski Yunanca: Amnion-kuzu): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Embriyo etrafında su dolu kesedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Anabolizma (Eski Yunanca: Anamole-atma): Enerji depolama, yani hücresel madde yapımını ve büyümeyi sağlamak üzere basit moleküllerin karmaşık molekülleri oluşturmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Anaerobik (Eski Yunanca: An-yok+Aero-hava+Bios-yaşam): Yalnız moleküler oksijenin yokluğunda gelişme ya da metabolizleme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Anafaz (Eski Yunanca: Ana-yukarı, geri, tekrar+Phasis-evre): Mitoz ya da mayoz hücre bölünmesinde metafazı izleyen ve kromozomların kutuplara doğru çekilmeye başladığı evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Anaflaksis (Eski Yunanca: Ana-yukarı, geri, tekrar+Phylaksis-k): Organizmanın yabancı protein ya da başka maddelere karşı normalin üstünde aşırı reaksiyonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Analog (Eski Yunanca: Analogos-orana göre): Görünüş ve işlerde benzer fakat köken bakımından farklı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Androjen (Eski Yunanca: Andros-insan+Gennan-üretmek): Testesteron ya da öteki erkek eşey hormonlarından biri gibi erkek özelliğini veren herhangi bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Angiospermler (Eski Yunanca: Angeion-damar+Sperma-tohum): Gerçek çiçekli trakeo fitler, çiçek ve meyvaya sahip, tohumları kapalı bir ovaryum içinde bulunan bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Anhidrobağlar (Eski Yunanca: Anhydros-susuz): İki molekül arasında su çıkması yoluyla oluşan bağlardır. Örneğin, bir molekülden OH-, ötekinden H+ iyonu çıkarak.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Anter (Eski Yunanca: Antheros-çiçeklenme): Çiçekli bir bitkide erkek organlardan biri, için de haploid spor ya da polen taneciklerinin oluştuğu polen keselerini (mikrospo rangium) içeren stamen kısmıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Anteridyum (Latince: Antera-çiçekten yapılan ilaç+Eski Yunanca): Çiçeksiz bitkilerde spermlerin oluştuğu erkek organdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Anterozoid (): Mantarlarda hareketli eşeysel hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Antibiotikler (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Bios-yaşam): Mikro organizmalar tarafından meydana getirilen ve seyreltik çözelti halinde bakterilerin ve başka mikroorganizmaların gelişmesini engelleme, ya da onları tahrip etme yeteneğine sahip maddelerdir. İnsan, hayvan ve bitki hastalıklarının tedavisinde geniş ölçüde kullanılmıştır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Antidiüretik Hormon (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Diuretikus-sidik meydana): Böbrek borucuklarında suyun geri emilmesini denetleyen ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormondur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Antijen (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Gennan-meydana getirmek): Bir organizmada özgül antikorların yapılmasını başlatan protein ya da protein+polisakkarit bileşiminde bir yabancı maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Antikor (Antibody): Kan ya da dokularda bulunan bazı yabancı maddelere karşı tepki olarak oluşturulan proteindir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Antimetabolitler (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Metabollein-değiştirmek): Normal fizyolojik işlev için gereksinen maddelere sıkı yapısal benzerlik gösteren maddeler, esas metabolitin kullanılmasını engelleyerek ya da onun yerini alarak etkisini gösterir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Antitoksin (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Toxicon-zehir): Bakteri tarafından salınan toksine (genellikle protein) karşı meydana getirilen bir antikor. (Antibody)
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Antosiyanin (Eski Yunanca: Antho-çiçek+Kyanos-mavi): Kırmızı, mor ve mavi çiçeklerde ki bir renk maddesidir. Hidrolize olunca antosiyonidin ve şeker meydana getiren glikozitler oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Anyon (Eski Yunanca: Ana-yukarı+İon-giden): Negatif yük taşıyan iyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Apikal Meristem (Latince: Apex-tepe+Eski Yunanca: Merizein-taksim e): Kök ya da gövde ucunda bulunan farklılaşmamış embriyonik doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Apoenzim (Eski Yunanca: Apo-den+En-içinde+Zyme-maya): Enzimin protein kısmıdır. Tam işlevsel enzim haline gelmek için özgül bir koenzime gereksinim duyar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Arkegonyum (Eski Yunanca: Arche-başlangıç+Gonos-döl): Çiçeksiz bitkilerde yumurtanın oluştuğu dişi organ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Arkenteron (Eski Yunanca: Arche-başlangıç+Enteron-bağırsak): Gastrulanın ortasında endodermle sarılı boşluk, ilk bağırsak.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Arter (): Kanı yürekten vücudun çeşitli bölgelerine götüren kalın esnek duvarlı damar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Arteriol (Eski Yunanca: Arteria-atardamar): Kılcal damarın ucundaki küçük atardamar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Artropod (Eski Yunanca: Artrhon-eklem+Pous-bacak): Böcek ya da krustase gibi eklembacaklı bir omurgasız hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Asetilkolin (): Organik bir baz olan kolinin asetik asitle esteridir. Normal olarak sinirlerin ucundan salgılanır. Sinir impulsunun sinapstan geçişini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Asidozis (): Vücuttan baz kaybı ya da asit birikmesiyle beliren patalojik durumdur. Yüksek hidrojen yoğunluğuyla belirlenir. (Düşük pH)
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Asit (Latince: Acidus-ekşi): Molekül ya da iyonlar su içinde hidrojen iyonlarını (proton) veren bir maddedir. Asitler ekşi bir tada sahiptir, mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir ve bazlarla birleşerek tuzları oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Askospor (Eski Yunanca: Askos-torba+Sporos-tohum): Özel bir spor muhafazası içinde bulunan, genellikle sekiz spordan oluşan dizi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Ateliozis (Eski Yunanca: Ateleia-tam olamama): Hipofizle ilgili cücelik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Atom (): Elementin kimyasal özelliğine sahip en küçük parçasıdır. Proton, nötron ve çekirdeğin çevresinde özgül bir yörünge üzerinde dönen elektronlardan oluşmuştur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Atom Yörüngesi (): Atom çekirdeği etrafında bir elektronun izlediği yol.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Atreziya (Eski Yunanca: A-yok+Tresis-delik): Normal vücut deliği, geçit ya da boşluğunun yokluğu ya da kapalılığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Atriyum (Eski Yunanca: Atrion-salon, hol): Bir başka yapı ya da organa geçme olanağını veren odacık. Venadan kanı alan ve karıncığa pompalayan yürek odacığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Avikularya (Latince: Avicula-kuş): Kuş başına benzeyen Briyoza kolonisinin bir üyesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-10-2006, 15:25   #2
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1) Bakteri (Latince: Bacterion): Küçük bir hücreli mikroorganizmadır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Bakteriyofaj (Latince: Bacterion-küçük çubuk+Eski Yunanca: Phage): Bakteri hücresine giren ve öldürebilen virüs.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Basil (Latince: Bacillum-küçük memur): Çubuk biçimindeki bakteridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Basımlama (Imprinting): Yumurtadan yeni çıkmış bir kuş yavrusunun ya da yeni doğmuş bir memeli yavrusunun ilk birkaç saat içinde bir objeyle kuvvetli bir sosyal ilişki kurarak çabuk öğrenme biçimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Baz (): Suda çözündüğü zaman hidroksil iyonu veren bileşiktir. Kırmızı turnusolu maviye dönüştürür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Bazal Metabolizma Hızı (): Besin alınmaması ve hareketsizlik koşulunda, vücudu canlı tutmak için gerekli olan enerji tüketimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Bazidiyum (Eski Yunanca: Bazis-temel): Yüksek mantarların topuz biçiminde olan ve spor üreten organıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Bentos (Eski Yunanca: Benthos-deniz dibi): Göl ya da denizin dip fauna ve florası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Besin Zinciri (): En son enerji kaynağı olan bitkiden enerjiyi ileten organizmaların dizisidir. Bu dizideki her fert kendisinden bir öncekini yer ve kendinden bir sonraki tarafından yenir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Biküspid (Latince: Bi-iki+Cuspis-uç): İki sivri uç ya da kapakçığa sahip olma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Binomial Nomenklatür (İkili adlandırma): Organizmaları cins ve tür adından oluşan iki isimle adlandırma sistemidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Birefrigens (Latince: Bi-iki+Refringere-kırmak): Bir maddenin çözelti halinde ışığı farklı konumda değişik olarak kırma özelliği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Birim Zar (): Birçok hücre organelinde bulunan zar yapısı tipi. İki tarafta protein moleküllerinin oluşturduğu tabakalar, bunların arasında sandviç biçiminde lipid ve öteki moleküllerin yer aldığı zar yapısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Biyoessey (Eski Yunanca: Bios-yaşam+Assay-deneme): Biyolojik etken bir maddenin etkinliğini, canlı organizma üzerinde göstererek saptama.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Biyolojik Oksidasyon (): Mitokondrideki elektron ileticisi aracılığıyla bir atom ya da molekülden elektron alınması olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Biyolojik Saat (): Bir bitki ve hayvanın dış ve iç faaliyetinin, çevresinin düzenli çevrimsel değişmesine uyması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Biyolüminesens (Eski Yunanca: Bios-yaşam+Latince: Lümen-ışık): Bir hücre ya da hücredeki enzim sistemi tarafından ışık çıkarılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Biyom (Eski Yunanca: Bios-yaşam+Ome-kitle): İklim, fiziksel ve biyolojik çevre etmenlerinin karmaşık etkileşimi sonucunda oluşan ve kolayca belirlenen büyük kommünite.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Biyomas (): Belli bir habitatta bulunan organizmaların toplam ağırlığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Biyosfer (): Yeryüzünde canlı organizmalar tarafından işgal edilen hava, toprak ve su katlarının tümüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Biyotik Potansiyel (): Tüm çevre koşulları optimum yaş dağılımı kararlı olan bir populasyonda doğuştan artış gücü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Blastosöl (Eski Yunanca: Blasios-tohum+Koilos-oyuk, boşluk): Döllenmiş yumurtanın oluşturduğu hücre kümesi ortasında içi sıvı dolu boşluk. (Blastula evresi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Blastula (Eski Yunanca: Blastos-tohum): Döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesiyle oluşan ortası sıvı ile dolu bir hücre tabakasından ibaret küresel yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Bowman Kapsülü (Sör William BOWMAN; 19.yüzyıl İngiliz hekimi): Her böbrek borucuğunun ucunda kılcal damar yumağını (glomerulus) saran hücrelerin oluşturduğu çift duvarlı kese.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Brakifalanji (Eski Yunanca: Brachys-kısa+Log-kütük): Bir ya da daha fazla parmağın kısa oluşu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Brakilidaktili (Eski Yunanca: Brachys-kısa+Dactylos-parmak): El ve ayak parmaklarının anormal kısalığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Brakipoda (Latince: Brachium-kol): İki kabuğa ve içte, üzerinde kirpikli tentakülleri bulunan, iki kıvrımlı kola sahip deniz organizmalarının dahil olduğu filum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Brakisefal (Eski Yunanca: Brachys-kısa+Kephale-boş): Dar kafatasına sahip olan, yuvarlak kafalı, kafatası indeksi 80 ya da daha fazla olan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Brankiyal (Eski Yunanca: Branchion-solungaç): Solungaç bölgesine ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Briyofitler (Eski Yunanca: Brios-yosun+Phyton-bitki): Bitkiler dünyasında kara yosunları ve ciğer otlarının bulunduğu filum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Briyoza (Eski Yunanca: Brios-yosun+Zoe-yaşam): Yosun hayvancıkları. Kayalar üzerinde yosunu andıran dallı, güzel görünüşlü bir hayvan türünün kolonisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Brown Hareketi (Robert BROWN 19.yüzyıl botanikçisi): Bir çözelti ya da süs pansiyon içinde küçük parçacıklarının, su moleküllerine çarpmasından ileri gelen harekettir.
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-10-2006, 15:26   #3
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1) Chrysophyta (Eski Yunanca: Chrysos-sarı+Phyton-bitki): Sarı-kahverengi algler.
Zümre: Biyoloji Zümresi
1) Çekinik (resesif) Genler (): Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipini ifade edemeyen genlerdir. Yani etkisini yalnız homozigot durumda ya da "çift-doz"da olunca gösteren genlerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Çevresel Direnç (): Bir türün maksimum çoğalma hızını engelleyen fizyolojik ve biyolojik etmenlerin toplamı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Çomak (): Zoolojide özellikle donuk ışığa ve alaca karanlık beyaz görüntüye duyarlı olan retinanın çomak şeklindeki fotoreseptör hücreleridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-10-2006, 15:27   #4
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1) Dalton (John DALTON, 18.Yüzyıl İngiliz fizikçisi): Moleküler ağırlık birimi. Bir hidrojen atomu ağırlığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Deaminasyon (): Bir aminoasit ya da başka bir organik bileşikten bir –NH2 (amino) grubunun ayrılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Dehidrogenasyon (Latince: De-ayrı+Eski Yunanca: Hydro-su): Bir molekülden hidrojen atomlarının ayrılması şeklindeki bir oksidasyon tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Dekarboksilasyon (): Bir organik bileşikten bir -COOH (karboksil) grubunun ayrılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Delaminasyon (Latince: De-ayrı+Lamina-tabaka): Blastodermin embriyonik gelişimi sırasında, üstte ektoderm ve altta endoderme ayrılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Denatürasyon (): Primer yapısını bozmadan bir protein, nükleik asit ya da bir başka makromolekülün fiziksel özelliklerinin ve üç boyutlu yapısının değişimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Dengeli Polimorfizm (Eski Yunanca: Poly-çok+Morphe-biçim): Ayrı ve zıt seçme baskısı ile sağlanan heterozigot ve homozigot karışımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Denitrifikasyon (): Amonyağın serbest azota çevrilmesidir. Örneğin bazı bakteriler enzimleri yardımıyla denitrifikasyon yaparlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Dentrit (Eski Yunanca: Dendron-ağaç): Bir sinir impulsunu hücresel gövde boyunca ileten tipik biçimde dallı sinir lifi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Deoksiriboz (): Ribozdan bir oksijen atomu eksik olan beş karbonlu bir şekerdir. DNA'nın bileşenlerinden biridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Deri Değiştirme (Latince: Mutare-değiştirmek): Saç, tüy ve dış iskelet gibi bir dış örtünün atılması ve yerine yenisinin yapılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Dermis (Eski Yunanca: Derma-deri): Omurgalı derisinin iç tabakası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Desiduoz (Latince: Decidere-dökülmek): Kalıcı olmayan, erginleştiğinde dökülen. (genellikle yaprak döken ****lu bitkiler için kullanılır)
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Desmosomlar (): Karşılıklı iki hücre yüzeyinde kesikli olarak bulunan ve hücreler arası boşluklarla ayrılan düğme biçimindeki plakalardır. Hücreleri bir arada tutmaya yararlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Detoksifikasyon (): Bir maddenin zehirli etkisini azaltan enzimatik olaylar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Deuterostom (Eski Yunanca: Deuteros-ikinci+Stoma-ağız): Blastoporu arka uçta (ağızdan uzakta) bulunan ve ön uçta yeniden meydana gelen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Diapoz (Eski Yunanca: Dia-arasında+Pausis-durma): Bir böceğin hayat devresinde inaktif olduğu evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Diastol (Eski Yunanca: Diastole-çekme, uzama): Yürek kaslarının, özellikle ventrikül kaslarının gevşemesi. Bu sırada lümen kanla dolar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Diferensiasyon (): Farklılaşma. Daha ergin duruma doğru gelişme, daha basit bir hücreden özelleşmiş bir hücre durumuna değişme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Difüzyon (Yayılma): Moleküllerin kinetik enerjileri nedeniyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Digitigrat (Latince: Digitus-parmak+Gradus-adım): Yalnız parmakları toprağa değen köpek ve kediler için kullanılan parmaklar üzerinde yürüme hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Dikotiledon (Eski Yunanca: Dis-çift+Kotiledon-fincan biçimindek): İki kotiledona (çenek, yaprak) sahip bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Dim (): Belirli bir alanı işgal eden ve kendi aralarında çoğalan benzer organizmaların oluşturduğu populasyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Dioik (Eski Yunanca: Dis-çift+Oikos-ev): İki evcikli. Bir birey üzerinde dişi, bir başkası üzerinde erkek çiçekleri bulunan bitki türleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Diploit (Eski Yunanca: Diploos-iki kat): Gametlerde bulunan iki takım kromozom sayısı, iki takım kromozoma sahip hücre ya da organizma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Disakkaritler (): Hidrolizle iki monosakkarit meydana getiren sukroz, laktoz ve maltoz gibi şekerler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Distal (Latince: Distans-uzakta): Aralıklı,belirli bir noktadan uzakta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) DNA (Deoksiribo Nükleik Asit): Kromozomlarda bulunur ve nükleotitlerindeki özel dizilerde kodlanan genetik bilgiyi içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Doku (Latince: Texere-dokumak): Belirli görevler yapmak üzere özelleşmiş benzer hücreler topluluğu. (kas, sinir, bağ dokuları gibi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Dolikosefal (Eski Yunanca: Dolichos-uzun+Cephale-kafa): Uzun kafalı. Eni boyunun %75'inden az olan bir kafatası biçimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) DPN (Difosfopiridin nükleotid): Aynı zamanda NAD (Nikotin Adenin Dinükleotid) de denir. Birçok reaksiyonda bir hidrojen alıcısı ya da vericisi olarak iş gören bir koenzim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Drupa (Latince: Drupa-olgun zeytin): Eriksi meyve. Meyve kabuğunun dış kısmı derimsi, orta kısmı etli ve iç kısmı sertleşmiştir. (erik, kayısı v.b.)
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Düğümsel Doku (): Kendi reaksiyon hızı birbiriyle ilişkili bir dizi reaksiyon için aralık sağlayan parça, örneğin Nodus sinoatrialis, yürek atışını başlatır ve yüreğin kasılma hızını düzenler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Dış Çaprazlama (): Farklı soylara ait bireyler arasındaki eşleşme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Döllenme (): Bir spermin bir yumurtayla birleşip kaynaşması ve oluşan zigotun gelişmeye başlaması. Fertilizasyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-10-2006, 15:27   #5
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1) Echinodermata (Latince: Echinus-kirpi, denizkestanesi+Eski Yunanc): Derisidiken liler filumu. Derisi dikenli deniz hayvanları deniz yıldızı, deniz kestanesi v.b.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Effektör (): Bir organizmanın faaliyette bulunduğu vücut yapısı, uyarıya karşı reaksiyon gösterme arası. Örneğin kas ve bez.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Ekdizon (Eski Yunanca: Ekdysis-çıkarma): Artropodlarda deri değişimini sağlayan hormon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Ekilibrum (Latince: Aequus-eşit+Libra-denge): Birbirine denk karşıt kuvvetlerin durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Ekoloji (Eski Yunanca: Oikos-ev+Logos-söz, konuşma): Organizmaların birbirleri, fiziksel ve biyotik çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Ekolojik Niş (): Bir organizmanın, bir kommünite ya da ekosistem içinde yapısal adaptasyonuna, fizyolojik tepkisine ve davranışına bağlı durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Ekosistem (): Canlı ve cansız kısımlar arasındaki madde alışverişinde bir devir izleyen ve kararlı bir sistem oluşturmada birbirini etkileyen canlı ve cansız kısımların doğal bir birimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Ekoton (): Komşu biomlar arasında oldukça geniş bir geçiş bölgesidir. Bu bölge kısıtlı ölçüde de olsa, ekoton için karakteristik olan bazı organizmalara ek olarak yakın olan her biomdan bir miktar organizma içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Ekskresyon (Latince: Ex-dışarı+Cernere-ayırmak): Boşaltım. Organizmadaki metabolik artıkların dışarı atılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Ekspressivite (İfade Edilebilirlik): Organizmadaki bir genin belirlediği kalıtlanabilen bir sıranın ortaya çıkış uzamasını sağlayan bir kas.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Ektoderm (Eski Yunanca: Ektos-dış+Derma-deri): Gastrulanın iki germ tabakasından dışta olanı, deri ve sinir sistemini oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Ekzergonik (Latince: Ex-dışarı+Eski Yunanca: Ergon-iş): Dışarı enerji verilmesiyle karakterize edilen reaksiyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Ekzotoksin (Latince: Exo-dış taraf+Toxicum-zehir): Bakteri hücreleri tarafından dış ortama salınan çok kuvvetli bir zehir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Elektrolit (Eski Yunanca: Elektron-amper+Lytos-çözülebilir): Çözeltide yüklü partiküllere yani iyonlara ayrılan ve çözeltiden elektrik akımının geçmesini sağlayan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Elektron Taşıyıcı Sistem (): Besin moleküllerinden oksijene, elektron mitokondride bulunan enzim sistemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Element (): Yörüngelerde seyreden eşit sayıda elektronlara ve atom çekirdeğinde eşit sayıda protona sahip olan atomlardan oluşmuş doğal ya da yapay, 100 kadar madde tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Embolus (Eski Yunanca: Embolos-tıkaç): Kanla taşınıp damarı tıkayan pıhtı ya da herhangi bir parçacık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Embriyo (Eski Yunanca: En-içinde+Bryein-şişmek): Bir organizmanın gelişmesinin ilk evresi, döllenmiş olan bir yumurtanın gelişim ürünüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Emülsiyon (Latince: Emulsum-sağmak): Başka bir sıvı fazda dağılan bir sıvı faz içindeki kolloid.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Endergonik (Eski Yunanca: Endom-içinde+Ergon-iş): Enerji absorpsiyonu ile karakterize edilen bir reaksiyon dur. Meydana gelmesi için enerji gereklidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Endoderm (Eski Yunanca: Endom-iç+Derma-deri): Archenteronu çevreleyen gastrulanın en iç tabakası olup, sindirim sistemini ve bu sisteme ait organları oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Endokrin (Eski Yunanca: Endom-içinde+Krinein-ayırmak): İç salgı. Başka bir organ ya da kısım üzerinde özel bir etkiye sahip olan bir maddeyi kan ya da lenf içine salgılama işlevini yürüten organlara ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Endoskeleton (Eski Yunanca: Endom-iç+ Skeleton-kuru vücut): Vücudun içinde destek vazifesi gören kemikli ve kıkırdaklı destek yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Endosperm (Eski Yunanca: Endom-içerdeki+Sperma-tohum): Tohumlu bitkilerde gelişen embriyoyu besleyen ve saran dişi gametofitin besi dokusu. Gymnospermlerde haploid, Angiospermlerde triploittir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Enerjinin Sakınımı (Korunumu) Yasası (): Bir temel fizik yasasıdır. Verilen herhangi bir sistemdeki enerji miktarı sabittir. Enerji ne vardan yok edilebilir, ne de yoktan var edilebilebilir, ancak bir biçimden ötekine dönüştürebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Engram (Eski Yunanca: En-iç+Grama-işaret): Öğretmenin bir sonucu olarak beyinde meydana geldiği farz edilen değişikliğe ait bir terimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Entropi (): İş yapmaya uygun olmayan dağınık enerji durumudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Enzim (Eski Yunanca: En-içinde+Zyme-maya): Canlı bir organizma içinde özel kimyasal reaksiyonları hızlandıran bir protein katalizördür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Epiboli (Eski Yunanca: Epibole-örtü): Bir gastrulasyon tipidir. Embriyonun animal kutbundaki küçük blastomerler gelişir ve vegetal hemisferin hücrelerini örter.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Epidermis (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Derma-deri): Bir organizmadaki en dıştaki hücre tabakasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Epididimis (Eski Yunanca: Epi-üst+Didymos-testis): Testise yakın, spermlerin toplandığı karmaşık şekilde kıvrılmış tüptür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Epifit (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Phyton-bitki): Yalnız konum ve destek sağlamak için başka bitki üzerinde gelişen bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Epigenez (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Genesis-doğurulmak): Döllenmiş ve farklılaşmış bir yumurtadan başlayarak yeni yapıların ardışık olumunu ifade eden teoridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Epiglottis (Eski Yunanca:Epi-üzerinde+Glottis-dil): Larinks girişi, glottisi örten kapağa benzer yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Epikotil (): Bitki embriyosu ya da fidede kotiledonların bağlanma yerinin üstünde kalan eksen kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Epitelyum (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Thele-meme başı): Damarları ve bazı küçük boşlukları kaplayan vücudun dış ve iç yüzeyini örten doku tabakasıdır. Az miktarda çimento maddesiyle birleştirilmiş hücreleri içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Esiospor (Latince: Aika-yara+Sporas-tohum): İlk baharda berberis (kadın tuzluğu) üzerinde gelişen buğday pasının ince duvarlı çift çekirdekli sporu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Estrojen (): İkincil eşey karakterlerinin gelişimini sağlayan ovaryum folikülleri tarafından üretilen dişi eşey hormonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Estrus (Eski Yunanca: Şiddetli arzu): Memelilerin dişilerinde şiddetli seksüel dürtüyle ortaya çıkan sınırlı seksüel periy**** tekrarlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Etholoji (Eski Yunanca: Ethos-gelenek+Logos-çalışma): Doğal koşullarda hayvan davranışını tüm ayrıntılarıyla inceleyen bilim dalıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Etiolasyon (Eski Yunanca: Aitio-neden)): Karanlıkta yetiştirilen bir bitkide klorofil eksikliği nedeniyle sararma, bu durumda bitkiler küçük yapraklara ve uzun, zayıf yapraklara sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Euteria (Eski Yunanca: Eu-iyi+Therion-hayvan, canavar): Yavrularını oldukça ilerlemiş bir gelişim evresinde doğuran ve çok iyi gelişmiş bir plasentası bulunan plasentalı memelilerdir. Monotremata ve Marsupialia hariç bütün canlı memelileri içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Eşik (): Bir uyartının, duyum meydana getiren ya da algılanabilen alt sınır değeri.
Zümre: Biyoloji Zümresi
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-10-2006, 15:28   #6
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1) Fagositoz (Eski Yunanca: Phagein-yemek+Kytos-boşluk+Osis-koşu): Mikroorganizmaların, diğer hücrelerin ve yabancı taneciklerin akyuvar gibi bir hücre tarafından yutulması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Farinks (Eski Yunanca: Pharynx-boğaz): Yutak. Sindirim sisteminin solungaç keseleri ya da yarıklarını meydana getiren bölümü. İleri omurgalılarda farinks, ön tarafta ağız ve burun boşluğu ile, arka tarafta özofagus ve gırtlakla birleşir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Fenokopi (Eski Yunanca: Phanein-göstermek+Latince: Copia-bol): Çevredeki fiziksel ve kimyasal etkilerden doğan ve başka bir genotipin ırasal özelliklerinin taklidi olan bir bireyde gelişim seyrinin değişerek farklı genotipteki bireyin ırasının taklit edilmesidir. İnsüline bağlı şeker hastaları normal bireylerin fenokopisidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Fenotip (Eski Yunanca: Phainein-göstermek+Typos-tip): Bir organizmanın kalıtsal yapısının dıştaki görünür ifadesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Fermentasyon (Latince: Fermentum-mayalanmak): Organik bir bileşiğin bir enzim sistemiyle anaerobik olarak parçalanmasıdır. Açığa çıkan enerji, hücrenin diğer olayları yürütmesinde kullanılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Feromon (Eski Yunanca: Phorein-taşımak): Bir organizma tarafından çevreye salgılanan ve aynı türün öteki üyelerinin davranış ve gelişmesine etki eden bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Fikoeritrin (Eski Yunanca: Phykos-deniz yosunu+Erythros-kırmızı): Kırmızı alglerde bulunan kırmızı renkli kromoprotein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Fikosiyanin (Eski Yunanca: Phykos-deniz yosunu+Kyanos-mavi): Mavi-yeşil alglerde bulunan mavi renkli kromoprotein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Filogeni (Eski Yunanca: Phylon-ırk+Genesis-döl): Bir organizma grubunun tüm evrimsel tarihi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Filum (Eski Yunanca: Phylon-ırk): Hayvan ya da bitki dünyasında, ortak bir atadan geldiklerine inanılan organizmaları içeren büyük ana bölüm.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Fisyon (Latince: Fissio-yarmak, çatlamak): Organizmanın yaklaşık iki eşit parçaya bölündüğü eşeysiz üreme olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Fitoplankton (Eski Yunanca: Phyton-bitki+Planktos-dolaşan): Okyanus ya da göllerde bulunan ve çoğunlukla alglerin oluşturduğu mikroskobik yüzücü bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Flagellatlar (Latince: Flagellum-kamçı): Bir ya da daha fazla sayıda ince, kamçı gibi organı bulunan mikroorganizmalardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Fleksör (Latince: Flectere-eğilmek): Kol ve bacağın kırılmasını sağlayan kas.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Floem (Eski Yunanca: Phloios-kabuk): Bitkilerdeki bir tip iletim dokusudur. Gövde ya da kökte hem yukarı hem de aşağıya doğru organik maddeleri taşır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Floresans (): Farklı dalga boyunda radyasyon absorbe eden bir maddenin ışık salması, eksite edilmiş singlet durumun temel duruma bozunması sırasında meydana gelir. Isıya bağlı olmayan çok hızlı bir olaydır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Folikül (Latince: Folliculus-küçük torba): Memeli ovaryumunda olgunlaşmış yumurtayı taşıyan küçük bir hücre kesesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Foramen Ovale (Latince: Forare-delmek): Sağ ve sol atriumlar arasında bulunan oval pencere fötüste bulunur. Bunun aracılığıyla sağ atriuma giren kan ciğerlere uğramadan aorta geçebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Foraminifera (Latince: Forare-delmek+Ferre-taşımak): Kalkerli ve çok odacıklı kabuk salgılayan ameboid protozoa. Odacıklar üzerindeki deliklerden hayvan ayaklarını çıkarır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Fosforesans (Eski Yunanca: Phos-ışık+Phorein-taşımak): Bir molekülün triplet durumun dan temel durumuna bozunması sırasında belirli bir ısısı olmaksızın ışık çıkarması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Fosforilasyon (Eski Yunanca: Phos-ışık+Phorein-taşımak): Bir fosfat grubunun organik molekül içine girişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Fosil (Latince: Fossilis-kazmak): Yer kabuğunda korunmuş olan organizma kalıntısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Fotoliz (Eski Yunanca:Phos-ışık+Lysis-kayıp): Işık altında bir molekülün ayrışması. Örneğin klorofil tarafından absorbe edilen ışın enerjisiyle fotosentezde suyun ayrışması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Foton (Eski Yunanca: Phos-ışık+Ton-dilim): Elektromanyetik radyasyon partikülü, bir kuan tumluk ışınsal enerji.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Fotoperyodizm (Eski Yunanca: Phos-ışık+Peri-ışık+Hodos-yol+İsmos-): Hayvan ve bitkilerin ışık ve karanlık değişimlerine karşı gösterdikleri fizyolojik tepki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Fotosentez (Eski Yunanca: Phos-ışık+Synthesis-bir araya getirm): Bitki hücrelerinde klorofil tarafından tutulan ışınım enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten karbonhidratların sentezlenmesi olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Fototropizma (Eski Yunanca: Phos-ışık+Tropos-dönüş): Organizmanın ışığa karşı büyüme tepkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Fovea (Latince: Fovea-küçük çukur): Bir organın yapısı üzerindeki küçük çukur. Özellikle retinanın merkezinde bulunan çukur yalnız konileri içerir ve net görüntüyü sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Fukoksantin (Latince: Fucus-kaya likeni+Eski Yunanca: Xanthos-s): Diatome, esmer alg ve dinoflagellat'larda bulunan kahverenkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Fundus (Latince: Fundus-dip): Bir organın dip kısmı ya da tabanı. İçi boş organın ağza en uzak kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Fötüs (Fetüs) (Latince: Fetus-verimli): Embriyonik gelişimini büyük ölçüde tamamlamış fakat doğmamış yavru. İnsanda gebeliğin 3.ayından doğuma kadar.
Zümre: Biyoloji Zümresi
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-10-2006, 15:29   #7
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1) Gamet (Eski Yunanca: Gamete-kadın): Üreme hücresidir. Eşeysel üremede birleşip kaynaşan yumurta ya da sperm, birleşme sonunda yeni bir fert gelişimini başlatır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Gametofit (Eski Yunanca: Gamete-kadın+Phyton-bitki): Bir bitkinin hayat devresinde haploit ya da eşeyli (gamet üreten) evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Ganglion (Eski Yunanca: Gangli-düğüm): Merkezi sinir sistemi dışında bulunan sinirlerde hücre gövdelerinin oluşturduğu düğümsü kütle.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Gastodermis (Eski Yunanca: Gaster-mide+Derma-deri): Bağırsakların içini astarlayan sindirim ve absorbsiyondan sorumlu doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Gastrula (Eski Yunanca: Gaster-mide): Blastuladan sonraki erken embriyonik devre. Başlangıçta ektoderm ve endoderm olmak üzere iki tabakadan ve bu iki tabaka arasında kalan boşluktan oluşur. Ektoderm ile endoderm arasındaki blastosöl ve arkanteron, endodermin içini astarlayan ve blastoporla dışarı açılan invaginas yonla oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Gastrulasyon (Eski Yunanca: Gaster-mide): Genç embriyonun gastrula olduğu ve önce iki, sonra da üç hücre tabakasının oluşmasıyla ilgili olaydır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Gemma Çanakları (Latince: Bitkinin gözü ya da tomurcuğu): Bryofitler'de, çanak şekilli vejetatif tomurcuklar, eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Gen (Eski Yunanca: Gennan-meydana getirmek): Genetik bilginin biyolojik birimi. Özel bir kromozomun belirli bir konumunda yer alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Genetik Denge (): Bir populasyonun ardışık kuşaklarında allellerin dağılımının seleksiyon ya da mutasyonla değiştirilmedikçe sabit kalması durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Genetik Sürüklenme (): Kendi arasında çoğalan küçük populasyonlarda heterozigot gen çiftlerinin bir ya da öteki allel bakımından doğal seçilim yerine şansa bağlı olarak homozigot duruma gelme eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Genom-Genotip (Eski Yunanca:Gennan-meydana getirmek+Typos-tip): Bir organizmanın asıl kalıtsal yapısı, gen çeşitleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Genus (Latince: Doğum, ırk, çeşit): Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu taksonomik kategori.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Geri Bildirim (Feedback) Denetimi (): Bir sistemde reaksiyon ürünlerinin birikiminin, ürünlerin yapım hızının azalmasına neden olması ya da ürün eksikliğinin üretim hızının artmasına yol açması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Gibberellinler (): Çiçekli bitkilerde, büyüme ve gelişmenin denetiminde işlevi olan ve doğal olarak bulunan bir grup kimyasal madde. Bazı türlerin genç bitkile rinde sürgünlerin uzamasını hızlandırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Glikoliz (Eski Yunanca: Glykys-tatlı+Lysis-çözelti): Şekerlerin daha basit bileşiklere meta bolik dönüşümü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Globulin (Latince: Globulus-kürecik): Kan plazmasında bulunan proteinlerin bir sınıfıdır. Bunlardan bir kısmı (gamma globulin) antikor olarak iş görürler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Glomerulus (Latince: Glomus-top): Küçük kan damarları ya da sinir liflerinin küme sidir. Özellikle bir böbrek tüpçüğünün proksimal ucundaki kapiller yumağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Golgi Cisimciği (Camilio GOLGİ, 19. yüzyıl İtalyan histoloğu): Olgun sperm ve eritrositler hariç tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan bir tip hücre organe lidir. Hücre organellerinin salgılanmasında rol oynadığına inanılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Gonad (Eski Yunanca: Gone-tohum): Gamet oluşturan bezdir. Yumurtalık ya da testis.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Grana (Latince: Grana-tanecik): Kloroplast içindeki ardışık klorofil, protein ve lipid tabakalarını taşıyan ve fotosentezin işlevsel birimi olan küçük yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Guatr (): Boynun ön kısmında şişmeye yol açan tiroid bezi büyümesidir. Tiroidin aşırı faaliyeti ya da iyot eksikliğinden ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Gutasyon (): Kök basıncı ile yaprak porlarından dışarı iletilen ve yaprak üzerinde beliren su damlacığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Gymnosperm (Eski Yunanca: Gymnos-çıplak+Sperma-tohum): Çıplaktohumlular. Tohum ları ovaryum içinde kapalı olmayan tohumlu bitkiler sınıfı. Konifer ve ortadan kalkmış bir çok bitkileri içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-10-2006, 15:29   #8
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1) Habitat (Latince: Habitus habere- den tutmak): Bir bitki ya da hayvanın doğal olarak yaşadığı yer, bulunabileceği bölge.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Habituasyon (): Organizmaların bir uyarıcıya alışarak ona tepki gösteremez duruma gelmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Haploit (Eski Yunanca: Haploos-basit, tek): Normal olarak olgun bir gamette bulunan bir kromozom takımıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Hardy-Weinberg Yasası (): Bir populasyonda bulunan bir allel gen çifti üyelerinin bağıl frekansları bir binomial denklemin açılımı olan a2+2ab+b2 ile tanımlanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Havers Kanalları (): Kemik matriksi içinde uzanan ve kan damarları ve sinirleri içeren kanallar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Hazırlık Reaksiyonu (): Kendinden sonraki bir dehidrogenasyon reaksiyonu için uygun bir substrat molekülünün konfigürasyonunun oluşması ile sonuçlanan metabolik reaksiyonlar için kullanılan bir terimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Hemofili (Eski Yunanca: Haima-kan+Philein-sevmek): Antihemofilik globulin denilen maddenin eksikliğiyle tromoblastin oluşmasının bozulduğu, soya çekimsel hastalıktır. Kan yeterince pıhtılaşmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Hemoglobin (Eski Yunanca: Haima-kan): Eritrositlerin, oksijen ve karbondioksit ileten ve pH ayarlanmasında yardımcı olan, kırmızı renkte demir içeren protein pigmenti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Henle Kulpu (Friedrich HENLE, 19.Yüzyıl Alman anatomisti): Memeli böbrek tübülündeki 'U' şeklinde medullaya kadar inen ilmik. Proksimal ve distal kısımlar arasında yer alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Hepatik (Eski Yunanca: Hepatikos-karaciğer): Karaciğere ilişkin.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Herbasöz (Latince: Herba-ot): Otla ilgili ya da ot özelliği taşıyan, ****su olmayan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Herbivor (Latince: Herba-ot+Vorare-yemek): Otçul. Bitki yiyen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Hermafroditlik (Eski Yunanca: Hermes+Aphrodite-mitolojik tanrı ve): Aynı organizmada hem erkek hem de dişi eşey organlarının varlığı ile karakterize edilen durumdur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Heterogami (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Gamos-evlilik): Yumurta ve sperm gibi büyüklük ve yapı bakımından ayrı iki gametin birleşmesiyle meydana gelen üreme şeklidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Heterograftlar (Eski Yunanca: Heteros-diğer): Alıcıdan başka bir tür hayvanın vücudundan elde edilen doku aşıları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Heterotroflar (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Trophos-beslek): İnorganik maddelerden kendi besinini sentez edemeyen ve bu nedenle ya ototroflar ya da çürüyen maddeler üzerinde yaşamak zorunda olan organizmalar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Heterozigot (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Zygos-çift): Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter için iki farklı allelin bulunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Heterozis (Eski Yunanca: Heteros-diğer): Melez gücü. Birbiriyle ilgisi olmayan soylara ait fertlerin birleşmesinden meydana gelen yavruların hayatta kalmak için atalarından daha iyi uyum göstermeleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Hibernasyon (Latince:Hiberna-kış): Bazı hayvanlarda kışı geçirmek için metabolizmanın yavaşladığı bir uyuşukluk dönemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Hidrofitler (Eski Yunanca:Hydor-su+Phyton-bitki): Çok nemli ortamda büyüyen bitkilerdir. Ya tamamen sucul olurlar ya da kökleri su veya çamur içinde fakat gövde ve yaprakları su üzerinde bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Hidrojen Bağı (): Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki zayıf bir bağdır. Bu bağlar protein ve nükleik asitlerin yapısında birinci derecede önem taşır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Hidroliz (Eski Yunanca: Hydor-su+Lysis-çözünme): Bir bileşikteki belirli bazı bağların arasına su girmesiyle bileşiğin parçalara ayrılmasıdır. Hidroksil grubu ayrılan bileşiğin bir kısmına, hidrojen atomu da öteki kısmına katılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Hidroponik (Eski Yunanca: Hydro-su+Latince: Ponere-yer): Topraksız bitki kültürüdür. Kökler besin maddesi bakımından zengin sulu ortamda büyütülürler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Hif (Eski Yunanca: Hyphe-ağ): Bir mantar miselyumunda bulunan çok sayıdaki ipliklerden her biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Hipersensitivite (Eski Yunanca: Hyper-aşırı+Sensitivite-duyarlılık): Değişik tepki gösterme durumudur. Anormal olarak artmış duyarlılık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Hipertonik (Eski Yunanca: Hyper-üst+Tonos-ton): Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir. Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre daha büyük osmotik basıncı vardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Hipofiz (): Beyinde hipotalamusun hemen altında yerleşmiş olan küçük bir bezdir ve hipotalamusa ince sapla bağlanır. Ön lop ağzın tavanından dış büyümeyle, arka lop ise beynin tabanından aşağıya doğru büyüyerek oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Hipokotil (Eski Yunanca: Hypo-alt+Kotyle-oyuk, çukur): Bir bitki embriyosunun bir kısmı ya da fidenin, kotiledon yapraklarının birleşme noktasının altında kalan kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Hipotalamus (Eski Yunanca: Hypo-alt+Thalamus-iç oda): Görme, su dengesi, sıcaklık, uyku gibi çeşitli kontrol merkezlerini içeren üçüncü ventrikulusun tabanı ve ön beynin bir bölgesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Hipotez (Eski Yunanca: Hypo-alt+Thesis-yerleştirmek): Kontrollü deneylerle denenebilen ve sonuca temel teşkil eden bir varsayımdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Homeostazis (Eski Yunanca: Homois-değişmeden+Stasis-ayakta dura): Bir organizmanın içindeki kararlılığı ve yeknesaklığı devam ettirme eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Hominid (Latince: Homo-insan): Familyasına ait olan. Yaşayan ya da soyu tükenmiş insan veya insan benzeri tip.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Homograft Reaksiyon (Eski Yunanca: Homos-benzer+Graft-aşı): Aynı türden fakat farklı genotipteki bir organizmadan alınan bir aşılama dokusunun aşılanan organizma tarafından reddedilmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Homolog Yapılar (Eski Yunanca: Homologos-uyuşan): Çeşitli hayvanlardaki ortak ilkel bir yapıdan gelişen, yapı planı ve gelişmede benzerlik gösteren yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Homolyotermik (Eski Yunanca: Homois-değişmeyen+Therme-ısı): Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi hayvanlardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Homozigot (Eski Yunanca: Homos-aynı+Zygos-çift): Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Hormonlar (Eski Yunanca: Hormaein-harekete başlamak, teşvik e): Gövdenin bir kısmında meydana getirilen, sonra da difüzyonla ya da kan dolaşımıyla diğer kısımlardaki hücrelere taşınarak onların aktivitelerini düzenleyen maddelerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Humus (Latince: Humus-toprak-yer): Toprak içindeki organik madde. Toprağa kahverengi ya da siyah rengi veren çürümüş bitki dokularındaki koyu renkli maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Hücre (): Bitki ve hayvanları oluşturan mikroskobik birimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Hücre Kuramı (): Canlıların hücre ve hücre ürünlerinden oluştuğunu, yeni bir hücrenin kendinden önce mevcut olan bir hücreden oluştuğunu, kimyasal bileşen ve işlevsel bakımdan birbirine benzediğini, organizma faaliyetinin bağımsız hücre birimlerinin etkileşiminin sonucu olduğunu ifade eden kuramdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Hücre Sayısı Sabit Hayvanlar (): Mozaik gelişmenin sonucu olarak aynı tür hayvanların aynı işi gören dokularında aynı sayıda hücre bulunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-10-2006, 15:30   #9
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1) Irk (): Türün alt birimlerinden biridir. Bir ya da daha fazla gen frekansı bakımından başka populasyonlardan farklı olan bir populasyondur. Bir türün bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından ayrılmış olan bir alt grubu.
Zümre: Biyoloji Zümresi
1) İçgüdü (): Bireyin önce geçirmiş olduğu deneye bağlı olmayan ve genetik olarak belirlenmiş davranış ya da tepki tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) İmmun Reaksiyon (Latince: İmmunis-tehlikesiz): Antijenlere karşı antikor yapımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) İmmunolojik Tolerans (): Bir organizmanın, genetik olarak farklı bir organizmadan nakledilen hücreleri kabul edebilme yeteneği. Organizmanın belli bir antijene tepki gösterme kapasitesini geliştirmesinden önce oluşan sonuçlar. Bundan sonra reaksiyon gösterme yeteneğinin ortaya çıkışı gecikebilir ya da sonsuza ertelenebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) İmplantasyon (Latince: İn-içine+Plantare-koymak): vücudun bir bölgesine bir parça ya da dokunun yerleşmesidir. Örneğin, gelişmekte olan bir embriyonun uterusun epitel tabakasına tutunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) İndüksiyon (Latince: İnducere-yöneltmek): Organizatör ya da başka bir dokunun etkisi aracılığıyla gelişmekte olan embriyonun bir dokusunda özel morfogenetik bir etkinin meydana getirilmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) İnsight Öğrenme (Kavrayak öğrenme): Önceki deneyin değerlendirilmesinin bir sonucu olarak organizmada yeni bir tepkinin belirişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) İntegument (Latince: İntegumentum-üzerinde+Tegere-örtmek): Deri, gövde örtüsü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) İnterferon (): Hayvan hücrelerinin virüsle etkileşimi sırasında meydana gelen bir çeşit proteindir. Bu madde, hayvan hücrelerini çeşitli virüs enfeksiyonlarına karşı dirençlilik kazandırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) İnternod (Latince: İnter-arasında+Nodus-düğüm): İki düğüm arasında kalan gövde parçasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) İnvaginasyon (Latince: İn-içinde+Vagina-kılıf): Bir kısmın diğeri içinde katlanması, özellikle gastrulasyon sırasında bir bölgenin çift tabakalı çöküntüyü yapmak üzere katlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) İnversiyon Kromozomal (): Kromozomdaki bir segmentin 180o derece dönüş yaparak aynı kromozoma bağlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) İsoetales (): Bir sarımsak demetini andıran ince, uzun, tüye benzeyen yaprakları olan Lycopsida'nın bir grubudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) İyon (Eski Yunanca: İon-gitme): Pozitif (katyon) ya da negatif (anyon) elektrik yükü taşıyan bir atom ya da atom grubu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) İzogami (Eski Yunanca: İsos-eşit+Gamos-evlilik): Yapı ve büyüklük bakımından aynı olan iki gametin birleşmesi şeklindeki üremedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) İzomer (Eski Yunanca: İsos-eşit+Meros-kısım,parça): Kimyasal formülü aynı fakat yapısı farklı olan moleküldür. Örneğin glukoz ve fruktoz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) İzotonik ya da İzosmotik (): Solut ve solvent konsantrasyonu ve dolayısıyla osmotik basıncı karşılaştırıldığı çözeltininkiyle aynı olan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) İzotop (Eski Yunanca: İsos-eşit+Topos-yer): Bir kimyasal elementin aynı atom numarasına fakat farklı atomik kütle ye sahip diğer formları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) İzozim (Eski Yunanca: İsos-eşit+Zyme-maya): Aynı enzimik aktiviteyi gösteren değişik protein molekülleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-10-2006, 15:31   #10
 
OnuR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1) Jel (Latince: Gelare-Dondurmak): Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Jeotropizma (Eski Yunanca: Geos-yer+Tropos-dönüş): Yere doğru ya da yerden zıt yön deki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Juvenil Hormonu (): Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. Yokluğunda ergine ergine doğru bir metamorfoz başlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi
__________________
Besiktas JK


.
OnuR Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın

« - | Hücre »

LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/biyoloji/10729-biyoloji-terimleri-sozlugu/
Mesaj Yazan For Type Tarih
Untitled document This thread Refback 22-03-2008 16:22

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 12:35 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580