Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-02-2007, 10:03   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
İthalat İşlemleri

I-İTHALAT İŞLEMLERİ


1.1-İTHALAT BELGESİBankaların, akreditif açtırmak isteyen ithalatçılardan 1/a sayılı Merkez Bankası Genelgesi’nin “ithalata ilişkin hükümler” bölümündeki ikinci madde gereğince ithalat belgesi, almaları gerekir. Alınacak bu belgede;
v Belgenin hangi banka şubesine verildiği
v Firmanın adı ve adresi
v Firmanın bağlı olduğu kambiyo mercii
v Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi

İthal edilecek malın;

v Gümrük tarife ve istatistik No su
v Cinsi
v Döviz itibariyle kıymeti
v Faturanın tarih ve numarası
v Ödeme şekli
v Satıcı firmanın adı ve adresi
v Hariçte firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
v Dahilde firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
v İthal süresi
v Malın getirileceği ülke
Gösterilir ve bu malların ithal yönetmeliğinde tespit edilen süre içinde yurda fiilen ithal edileceği ve bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hesabın kapatılacağı ithalatçı tarafından beyan edilir.

İTHALAT MÜSAADESİ


İthal edilecek mal bedelinin transferini ve malların gümrükten çekilmesini sağlamak üzere kullanılacak olan bankada bulunan örnek ithal müsaadesi, bankanın döviz pozisyonu kullanılarak yapılacak ithalatta; ithalata aracılık eden ve döviz pozisyonu tutmaya yetkili bulunan bankalarca, Merkez Bankası aracılığı ile yapılacak ithalatta Merkez Bankası’nca düzenlenir.

  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 10:03   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

TEŞVİK BELGESİNİN İNCELENMESİ

Global ihracatı Teşvik Belgelerinin ithal müsaadesine bağlanma süresi belgede belirtilen ihraç süresi (ek süreler dahil) sonuna kadardır.

1.2-AKREDİTİF MÜRACATININ İNCELENMESİ


Banka, satış sözleşmesini de görmek suretiyle gerekli bilgileri alır ve işlem yüzde yüz nakitle karşılanmayacaksa ithalatçının mali durumunu ve moralitesini, eski müşteri ise kredi durumunu inceler.İşlemin nakitle karşılanmayan kısmının,bankanın ithalatçıya tespit ettiği veya yeniden tesbit edeceği kredi ve bu yetmezse gösterilecek kefilin kredisi içinde kalması esastır.

İthal edilecek malların cinsine, sürüm, satış ve dayanma durumuna, fiyatının değişmezlik derecesine, müşterinin mali gücüne ve moralitesine, başkaca teminat gösterip gösterilmediğine göre belirlenecek bir marj tahsil edilir.Kalan kısım için, gerekli görülürse,maddi teminat veya kefalet de alınır.

1.3-AKREDİTİF AÇILIŞI


Müşteri bankaya başvurarak bankanın incelemesi için gerekli belgeler [1]düzenlendikten ve provizyon alındıktan sonra akreditif açılır.


Banka müşterinin talimatına göre akreditifi ya mektupla, şifreli teleks, telgraf ya da swift ile açar. Akreditif lehdara genellikle bankanın muhabiri aracılığıyla ihbar edilir. Akreditif mektup, teleks ve telgrafında akreditifin vadesinin, miktarının, kullanma şartlarının, ihracatçıdan ne gibi belgeler alınacağının özellikle belirtilmesi ve amirin bildirdiği şartların tam olarak gösterilmiş olması gerekir. Teleks ve telgraf teyitleri aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün ayrıntıları içermiyorsa teyit ayrıntılı bir mektupla yapılmalıdır. Akreditif mektubu bankalarda bulunan formüllerin ,ICC 500’de yer alan, akreditiflere ilişkin yeknesak kurallar gözönünde tutularak doldurulması suretiyle düzenlenir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 10:03   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Akreditifin açıldığı, muhabire gönderilen akreditif mektup, tyeleks veya telgrafının bir kopyasının da bağlanacağı bir mektupla ithalatçıya bildirilir.
Akreditif mektubunda yer alacak hususlar:
v Lehdarın adı ve adresi,
v Amirin adı ve adresi,
v Amir bankanın adı,
v Akreditifin türü,
v Vesaikin ithalatçıya ödeme karşılığında mı, poliçe kabulü karşılığında mı teslim edileceği,
v Malın cinsi, birim fiyatı, miktarı,
v İstenen vesaik ve bu vesaikin kaç nüsha düzenleneceği,
v Yükleme ve varış yerleri,
v Aktarma yapılıp yapılamayacağı,
v Yükleme vadesi,
v Sevk vesikasının düzenlenme tarihinden sonra ödeme için vesaikin ibraz edileceği süre,
v Akredifin sona ereceği tarih ve yer,
v Satış şekli.

1.4-AKREDİTİF BEDELİNİN ÖDENMESİ


Ödemeyi yapacak olan muhabir banka, vesaik akreditif şartlarına ve akreditifte belirtilmeyen hususlarda ICC 500’deki yeknasak kurallara uygun bulunduğunu tesbit edince amir bankanın rambursman sağlar ve vesaik bedelini lehdara öder.

1.5-GELEN SEVK BELGELERİNİN İNCELENMESİ


Vesaikin geldiği, müşteriye bir mektupla ihbar ve gelen vesaiki çekmek üzere kendisi bankaya davet edilir. Muhabirin ihtirazi kaydı (rezerv) mevcutsa bu rezerv ihbarnameye aynen kaydedilerek amirden talimat istenir.

Amir banka da vesaiki, ödemeyi yapan banka gibi, akreditif şartlarını ve ICC 500’deki kuralları gözönünde bulundurarak inceler. Gelen vesaiki akreditif şartlarına uygun ve kabul edilebilir nitelikte bulunursa, vesaiki aldığını bir mektupla muhabirine bildirir ve bu bankayı ibra eder. Muhabirin rezervi varsa bu rezerv hakkında amirden talimat istendiği de, bu mektupta bildirilmelidir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 10:06   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Muhabir, lehdara karşı hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmediği halde amir banka, vesaikin akreditif şartlarına uygun ve kabul edilebilir ve bu bankayı ibra eder. Muhabirin rezervi varsa bu rezerv hakkında amirden talimat istendiği de, bu mektupta bildirilmelidir.

Amir, akreditif şartlarına uymayan vesaiki kabul ettiği takdirde kendisinin bu husustaki istekleri yazılı olarak alınır. Ödemeyi yapan banka ibra edilir.

Eksik vesaik akreditif amiri tarafından da kabul edilmezse, ödemeyi yapan bankaya geri gönderilir. Akreditifin kuvertürü tesis edilmiş bulunuyorsa, bu paranın geri alınması için de muhabir banka nezdinde girişimde bulunulur. Amir bankaya rezervli vesaik gönderen muhabir banka, römiz mektubuna, belirli bir süre içinde kabul edilmediği bildirilmeyen vesaikin kabul edilmiş sayılacağı hususunda bir kayıt koyar. Amir banka bu süre içinde akreditif amirinden gerekli talimatı alarak rezerv hakkındaki görüşünü bildirmek zorundadır.

Bankanın, muhabiri nezdinde alacaklı hesabı yoksa ve muhabir banka ödemeyi, amir banka lehine açtığıbir kurye kredisine dayanarak yapmış bulunuyorsa, gelen vesaik kabul edilebilir nitelikte görüldüğü takdirde, amir banka borçlandığı dövizin transferini gecikmeksizin yapar.

1.6-VESAİK TESLİMİ


Akreditif şartlarına uygun bulunan veya akreditif amiri tarafından kabul edilen vesaik, bankaca müşteri emrine ciro edilir. Akreditif hesabının bakiyesi, faiz, komisyon, gider vergisi, muhabir bir komisyonu ve tüm giderlerle birlikte tahsil olunur. Muhabir, masraflarını kesin olarak bildirmemişse, ileride hesaba borç yazılabileceğidüşünülen bir tutar için de karşılık tahsil edilir. Vesaik, DSB’nin birinci nüshası ve ithal müsaadesinin G nüshasıyla birlikte bir makbuz karşılığında müşteriye verilir.

Vesaikin ikinci nüshaları, asılları müşteri tarafından henüz çekilmeden gelirse aynı makbuzla, çekildikten sonra gelirse aynı makbuzla, çekildikten sonra gelirse bir mektuba ilişik olarak müşteriye teslim edilir.

Akreditif amiri ithalatçı, herhangi bir nedenle vesaiki belirtilen süre içinde çekmezse; ya banka malları gümrükten çekmek zorunda kalacak veya mallar gümrükçe satışa çıkarılacaktır. Her iki halde de satış bedeli, ithalatçının açılan akreditif dolayısıyla bankaya olan borcuna mahsup edilir. Satış bedeli borcu karşılamazsa fark ayrıca kendisinden tahsil olunur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 10:07   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.7-İTHALAT HESABININ KAPATILMASI


İthalatçı, ithal konusu malı ithal müsaaesinin yürürlük süresi içinde kısmen veya tamamen ve fiilen ithal eder ve ithalat hesabını kapatmak üzere, ithal süresinin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde kapatma belgelerini (gümrükçe taksitli orijinal fatura sureti, gümrük giriş beyannamesi fotokopisi, CIF ithalatta orijinal sigorta belgeleri) hesap kapatma talimat mektubu ekinde bankaya verir.

Banka, tastikli fatura ve sigorta poliçeleri ile daha önce dosyaya konulmuş olan beyanname ve döviz satım belgesinden yararlanarak gerekli kontrolleri yapmak suretiyle;
v Fiilen ithal edilen mal miktarını tesbit eder.
v Gerekli fonların tam yatırılıp yatırılmadığını araştırır.

Fonlar tahsil edilmiş ancak, tahsil tarihi ile mallarının ithali tarihi arasında kur farkı üzerinde hesaplanacak fon farkı ile eksik alınan fon varsa eksik miktar ve bu miktarın müşteriden tahsil olunduğu tarihle fiili ithal tarihi arasındaki süre için ceza faizi müşteriden tahsil ve Merkez Bankası’na devredilir.

Kontrollerden olumlu sonuç alındığı takdirde ithalat hesabı tamamen veya ithalat kısmen gerçekleştirilmişse, fiili ithalat kapatılır. İthalat hesabını kapatma belgeleri ithalat beyannamesine eklenir. Beyannameye kapatma tarih ve numarası da kaydedilerek ithalat dosyasında saklanır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 10:07   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.8-TESLİM ŞEKİLLERİNE GÖRE SİGORTA İLE İLGİLİ UYGULAMALAR


EX WORKS ( TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM): Satıcı malları işletmesinde daha önce belirtilen tarihte alıcının emrinehazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder. Malların işletmede ve teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk alıcı tarafından karşılanır.

FREE CARRIER (BELİRLENEN YERDE TAŞIYICIYA TESLİM): Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcıya aittir.


FREE ALONSSISE SHIP (GEMİ YANINDA TESLİM): Bu teslim şeklinde satıcı malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rıhtımında ise yükleme yerine getirilerek, gemi açıkta demirlendi ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir. Teslimden itibaren malların kaybolması ve hasar görmesi gibi rizikolar alıcınındır. Bu andan itibaren malla ilgili bütün masraflar ve navlun alıcı tarafından karşılanır.FREE ON BOARD ( GEMİ KÜPEŞTESİNDE TESLİM): FOB teslim şeklinde satıcı belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar gemini küpeştesini geciktikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar alıcının soromluluğundadır. Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malları gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder.


COST AND FREİGHT ( VARIŞ LİMANINA KADAR NAVLUN ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM): Satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Navlun dışında malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.


COST İNSUPANCE AND FREİGHT(VARIŞ LİMANINA KADAR NAVLUN VE SİGORTA PRİMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM: Bu teslim şeklinde navlun, sigorta ve yükleme masrafları satıcı tarafından karşılanmaktadır. Satıcı gemiyi temin eder ve satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı deniz sigortasını yaptırır. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve risk alıcıya geçer.

  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 10:07   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

CARRIABE PAID TO(VARIŞ YERİNE KADAR NAVLUN ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM): Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar alıcı firmaya geçer.


CARRIEGE AND INSURANCE PAID TO (VARIŞ YERİNE KADAR NAVLUN VE SİGORTA PRİMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM): Bu teslim şeklinde satıcı bir de sigortanın yaptırılmasından sorumludur. Satıcının yaptıracağı sigorta dar kapsamlı olacaktır. Ancak alıcı olağandışı risklere; frev, savaş dağol afet vs. karşısında sigorta yaptırılmasını istiyorsa primini kendisi ödemek şartıyla satıcıdan sigorta kapsamının genişletilmesini isteyebilir. Satıcı tarafından sigorta % 10 fazlasıyla yaptırılır.


DELIVEREN AT FRONTIER( SINIRDA TESLİM): Bu teslim şekli özellikle karayolu ve demiryolu taşımacılığında kullanılır. Satıcı tüm riskleri ve masrafları kendisine ait olmak üzere malı kararlaştırılan ülke sınırında, belirlenen yer ve tarihte gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder. Teslimden itibaren bütün risk ve masraflar alıcıya aittir. İthalat ile ilgili gümrük vergileri alıcı tarafından ödenir.DELIVEREN EX SHIP ( GEMİDE TESLİM): Bu teslim şeklinde satıcı malları varış limanında, gemide teslim eder. Varış limanına kadar bütün risk ve masraflar navlun ücreti de dahil olmak üzere satıcı tarafından karşılanır. Belirlenen varış limanında mallar alıcının emrine hazır tutulduğu andan itibaren tüm risk ve masraflar alıcıya aittir. Boşaltma ve gümrük işlemleri de dahil olmak üzere bu andan itibaren bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır.DELIVERED EX OUAY(GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENMİŞ OLARAK RIHTIMDA TESLİM): Bu teslim şekli DES teslim şekli ile aynı temel prensiplere dayanmakla birlikte ondan farklı olarak teslim, limanda boşaltma tamamlanıp ithalat gümrük vergileri ödemdikten sonra gerçekleşir. Bu nedenle satıcının, alıcının ülkesinde yürürlükte bulunan kambiyo rejimine uygun ithalat belgesi olmadığı koşullarda bu teslim şekli kullanılır.DELIVEREN DUTY UNPAID( BELİRLENEN VARIŞ YERİNDE GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENMEMİŞ OLARAK TESLİM): DDU çok araçlı taşımacılıkta kullanılır. Deniz taşımacılığında kullanılan DEQ teslim şekline benzemekle birlikte bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte alıcının ülkesinde belirlenen yerde gümrük vergilerini ödemeksizin teslim eder. Teslime kadar bütün masraf ve risk satıcıya aittir.

  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 10:07   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

DELIVEREN DUTY PAID ( BELİRLENEN VARIŞ YERİNDE GÜMRÜK VERGİSİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM): Bu teslim şekli DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır. Ancak DDP teslim şeklinde satıcı bir de gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder.
1.9-AKREDİTİF ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER


Akreditif şartlarındaki değişiklikler “Akreditif Değişiklik Bildirim Formu” ile lehdara bildirilir. Değişiklik vade temditi ise, İhracat-Kayıt Düzeltme formunda “vade” sahasına yeni vade yazılır, meblağ değişikliği ise “yeni döviz tutarı” sahasına yeni döviz meblağı yazılır.

Formun muhasebe nüshası üzerinden sisteme bilgi girişi yapılır. İlgili ekranda kayıt düzeltme işlemi yapılır. Müşteri numarası ve referans girilerek kayıt düzeltilir. Vade temditinde sistemce muhasebe yaratılmaz, meblağ değişikliğinde ise eski meblağ kadar çıkış, yeni meblağ kadar giriş muhasebesi yapılır. Yapılan değişiklik ilgili ilgili müşterinin dosyasında bulunan 4. nüshası üzerine ve küşat metninin üzerine kaydedilir.


1.10-ÖDEME ŞEKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ


İthalat Rejimi ile tesbit edilmiş bulunan ithal süresi içinde kalınmak ve yeni ödeme şekillerinin şartlarına uyulmak kaydıyla bankalarca ödeme şekli değiştirilebilir.

Ancak bu değişiklik ithal ve ödeme sürelerini uzatmaz. Yeni ödeme şeklinde de ithal ve ödeme sürelerinin başlangıcı ithal müsaadesinin tarihi olacaktır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 10:07   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Buna göre ithal müsaadesi tarihinden itibaren,
  • Akeditifli ödeme şeklinde, 5 ay içinde vesaik mukabili veya 6 ay içinde mal mukabili ödeme şekline,
  • Vesaik mukabili ödeme şeklinden, 5 ay içinde akreditifli veya 6 ay içinde mal mukabili ödeme şekline,
  • Mal mukabili ödeme şeklinden, 5 ay içinde akreditifli veya vesaik mukabili ödeme şekline, değişiklik talepleri,
Yeni ödeme şeklinin şartlarına uyulması kaydıyla, bankalarca incelenerek sonuçlandırılır.

Alınmış ek süreler ve imal süreleri 5 veya 6 aylık sürelere eklenir.

Akreditiften diğer ödeme şekillerine değişiklik yapılabilmesi için akreditifin iptal edilmesi gerekir.

Vesaik veya mal mukabili ödeme şekillerinden akreditifli ödeme şekline değişiklikyapılması halinde, akreditifin vadesi, ithal süresinin bitiminden bir ay noksan olduğundan, talebin, kuvertürün temini ve akreditifin açılması için gerekli bir süre önce yapılması gerekmaktedir.
  • Başlangıçta akreditifli ödeme şekline göre alınmış ithal müsadelerinin, ödeme yapılmamış olması kaydıyla akreditif süresi içerisinde kabul kredisine dönüştürülmesi mümkün bulunmaktadır.
  • Başlangıçta vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme şekline göre alınmış ithal müsaadelerinin, transferin yapılmasına kadar olan her safhada ve işlemin kabul kredisine göre yürütüleceği yolunda ithal müsaadesine kayıt konulması suretiyle, kabul kredisine dönüştürülmesi mümkün bulunmaktadır.
  • Fiili ithalden sonra kabul kredili mal mukabili ithalatın mal mukabili ithalata veya mal mukabili ithalatın kabul kredili mal mukabili ithalata dönüştürülmesi halinde, dönüştürme ve transfer talebinin malların fiili ithal tarihinden itibaren 2 veya müteakip 4 ay içinde yapılması gerekmektedir.

Kabul kredili mal mukabili ithalatın mal mukabili ödeme şekline değiştirilmesi veya transfer talebi malların fiili ithal tarihinden itibaren 2. ayı takip eden 4 ay içinde yapılması halinde teminat ithalat rejimine göre irad kaydedilir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 10:07   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

v İthal müsaadesi tutarı üzerinden, ithal müsaadesinin düzenlendiği tarihte % 5 fon kesintisi yapılan mal mukabili ithalatın bilahare kabul kredili ithalata dönüştürülmesi halinde, mal mukabili ithalatta ithal müsaadesi tutarı üzerinden alınan fon kesintisi ile kabul kredili ithalatta poliçenin kabul tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak poliçe tutarı üzerinden yapılacak fon kesintisi tutarı arasındaki fark ilgililerden tahsil edilir.

v Ancak, mal mukabili ithalata ilişkin ithal müsaadesinin bilhare geçerlilik süresinin temdit edilmesi ve bunu takiben ödeme şeklinin kabul kredili ödeme şekline dönüştürülmesi halinde, poliçenin kabul edildiği kur ile ithal müsaadesinin ilk düzenlendiği tarihteki kur farkı poliçe tutarı üzerinden tahsil edilir.

v Mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatla kabul kredili ithalatın sonradan
v Akreditif,
v Vesaik mukabili ödeme şekillerine dönüştürülmesi halinde, evvelce tahsil edilmiş bulunan fon kesintileri iade edilmez.
v İthalatın akreditif veya vesaik mukabili olarak başlatılması, ancak, sonradan mal mukabili veya kabul kredili ithalata dönüştürülmesi hallerinde;
v Mal mukabili ödemelerde dönüşme tarihindeki,
v Kabul kredili işlemlerde ise poliçenin kabul edildiği tarihteki TC Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak % 5 KKDF hesaplanır.1.11-TEYİTLİ AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE MUHABİR BANKA TEYİDİNİN TEMİNİ KOŞULLARIMuhabir banka, akreditifi lehdara ihbar ederken amir bankanın talimatına dayanarak kendi teyidini de eklemiş ve böylece akreditifi açan bankanın yükünmlülüğünü yerine getireceğine dair kendisi de sorumluluk almış bulunursa bu, teyitli bir akreditif olur. Teyitli akreditifte lehdara karşı hem yabancı ülkedeki alıcının bankası hem de kendi ülkesindeki bir banka yükümlü bulunmaktadır.

Amir bankanın, teyit talimatı yerine gayrikabili rücu akreditifin, muhabiri banka tarafından açılması talimatını vermesi de mümkündür.

Teyitli ve gayrikabili rücu bir akreditifte sadece, teyidi yapan ve kendi ülkesinde bulunan bankanın mali durumunun kuvvetli ve güvenilir olması, ihracatçı için yeterli bir güvencedir. Bu banka, akreditifi ihracatçıya teyit ettikten sonra akreditif şartlarının değiştirilmesi veya iptali hususunda bir talimat alsa dahi, bu talimatı uygulamak imkanına sahip değildir.zira, akreditifi teyit eden bankanın ihracatçıya karşı olan yükümlülüğü, ithalatçı ile bankası ve bu amir banka ile kendisi arasındaki ilişkilerle ilgili olmayıp tamamen bağımsız bir nitelik taşımaktadır.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 18:44 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580