Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-02-2007, 12:38   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Serbest Bölge

1. SERBEST BÖLGENİN TANIMI


1.1 Serbest Bölge Nedir?

Serbest Bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısın-
dan gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir.Serbest Bölgelerde sinai ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır.Türkiye’de Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçası olmakla beraber;

- Serbest Dolaşımda olmayan herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmadığı; gümrük vergisi,ticaret ve kambiyo uygu-
lamaları bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiği ;

- Serbest dolaşımdaki eşyanın ise,çıkış rejimi hükümlerine tabi tutularak konulduğu yerlerdir.
1.2 Serbest Bölgelerin Kuruluş Amaçları

Serbest Bölgeler yabancı sermaye yatırımlarını ve dış ticareti arttırmak, yerli üreticilerin dünya piyasalarındaki fiyattan girdi temin etmelerini sağlayarak uluslararası rekabet güçlerine katkıda bulunmak, ihracata dönük sanayilerin gelişmesi-
ni teşvik ederek ihracatı arttırmak, döviz girişini arttırmak, yeni iş imkanları yaratarak istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin yurtdışından ülkeye getirilmesiyle ekonomik standartları yük-
seltmek amacıyla kurulurlar.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
Madde 1. Bu kanun, Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlan-
dırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yaralanmak üzere, Serbest Bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının tayini, yönetimi,faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi,bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:38   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.3 Serbest Bölgelerin Ülke Ekonomisine Katkıları

- Serbest Bölgedeki üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, iç pazardan ihraç edilen ham madde, yarı işlenmiş ve
mamul mallarla ülke üretiminin artmasına katkıda bulunur.

- Sağladıkları avantajlarla ülke ihracatını ve döviz girdisini arttırır.

- İthal girdi kullanarak üretim yapan yerli firmalara gümrük vergisiz ve KDV’siz mal giriş imkanı sağlayarak, yurt
dışındaki rakiplariyle aynı şartlarda üretim yapma olanağı yaratır.

- Ülkede kullanılması düşünülen yeni ticari ve ekonomik politikaların denenebilmesini temin eder.

- Yabancı Sermayeli firmaların, risk faktörünün düşük, karlılığın yüksek olduğu Serbest Bölgelere yatırım yapmalarını
teşvik eder.Böylece ülkeye yeni teknolojilerin girmesini hızlandırır.

- Serbest Bölgede yarattığı doğrudan istihdamın yanında, bölgedeki üretim ve ticari faaliyetlerle ülke içindeki diğer
faaliyetlere etki ederek dolaylı istihdam ayartır.

- Büyük partiler halinde Serbest Bölgeye getirilen malların gerektiğinde küçük partiler halinde ülkeye ithal edilmesini
sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür.
-1-

- Dünya standartlarındaki alt ve üst yapıları,asgari düzeyde tutulan bürokrasi ve kırtasiyecilik uygulamaları ile ülkemiz
ekonomisinin vitrini durumunda olup,aynı zamanda dünya ekonomisinde başgösteren genel eğilimlerin ilk yansıdığı
yerler olması bakımından ülkemiz ekonomi politikalarının belirlenmesinde yol gösterici işlevi görür.(1)

  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:38   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.4 Dünyada Serbest Bölgeler

II.Dünya Savaşı öncesi kurulan Singapur ve Hong Kong Serbest Limanları ile, daha sonra kurulan Panama,İrlanda Tayvan ve Güney Kore Serbest bölgelerinin elde ettikleri büyük başarılar, Serbest bölgeler fikrinin pek çok ülkece kabul edilmesine katkıda bulunmuştur.1967 yılında Serbest Bölgelerin,Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Komisyonunca gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarını arttırmada önemli bir araç olarak kabul edilmesinden sonra, Serbest Bölge sayısı hızlanarak artmıştır.

Sonuç olarak ABD,İngiltere,Almanya,Macaristan,Yugoslavya,Suudi Arabistan,Pakistan,Hindistan,Tayland,Çin gibi farlı rejimlerle idare edilen 80 ülkede, 450’nin üzerinde Serbest Bölge kurulmuş ve Serbest Bölgeler üzerinde gerçekleşitirilen ticaretin hacmi 500 milyar dolara ulaşmıştır.

Yakın çevremizde yer alan Serbest Bölge sayısı 25 civarında olup,bunlar İran,Suriye,Lübnan,Ürdün,Mısır,Libya,Kuzey Kıbrıs,Güney Kıbrıs,Yunanistan ve Romanya’da bulunmaktadır.

Bu gelişmelerin dinamiğini sağlayan unsur ise şu şekilde özetlenebilir.Gelişmiş ülkelerdeki işçi ve özellikle vasıfsız işçi ücretleri, gelişmekte olan ülkelerdeki işçilik ücretlerinin birkaç katıdır.


1.5 Türkiye’de Serbest Bölgeler

Serbest Bölge çalışmalarının Türkiye’de uzun bir geçmişi vardır.Osmanlı Gümrük Vergi Sisteminde, 1850 yılından sonra yapılan değişikliklere rağmen aksaklıklar önlenememiştir.Bu aksaklıklar ve ugulamada ortaya çıkan sorunlar, ithalatın gümrük vergi ve resimlerinin pahalıya mal olmasına neden olmuştur.

Serbest Liman ve Bölge kurulmasının sağlayacağı faydalar, özellikle Dış Ticaret ve Beyoğlu tüccarı tarafından sık sık vurgulanarak fikrin yaygınlık kazanmasını sağlamıştır.Fakat bu öneriler, gümrük gelirinin bir bölümünü alan Düyun-u Umumiye tarafından, gelir kaybına neden olacağı endişesiyle olumlu karşılanmamıştır.

Serbest Bölge Kurulması yönünde ilk önemli girişim 1908 devriminden sonra olmuş, ittihat ve Terakki bu amaçla bir komisyon kurmuştur.Ancak komisyon, Çekmece Gölü veya Yedi Kule Sahillerinde tesis olunacak bir serbest bölgenin 300 milyon altın Franga mal olacağını hesaplamış ve bu iş için alınacak borcun faizinin bile karşılanamayacağının görülmesi üzerine, proje uygulanmamıştır.

Kurtuluş savaşı sonrasında, Serbest Liman konusu İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulmuş olan İstanbul İhtisas Komisyonun hazırladığı rapor ile tekrar gündeme gelmiştir.

Serbest Bölge ile ilgili ilk ve tek uygulama biraz dolaylı bir yoldan, Türk Hükümeti ile Amerikan Ford Kumpanyası arasında 27.11.1928 tarihinde yapılmış bir anlaşma neticesinde, özel bir kanunla gerçekleşebilmiştir.Türkiyenin bu ilk serbest bölge uygulama deneyimi dış nedenlerle kısa süreli olmuş ve başarısız olarak kapanmamıştır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:39   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İkinci Serbest Bölge denemesi, Mayıs 1946 tarihinden gerçekleştirilen Şark Halı ve Kilimleriyle hayvan postlarının ihracı için kurulacak Serbest Bölge için çıkarılan yasadır.Buna göre, Eminönü’nde bir antrepoda bu ürünler toplanacak ve yeniden ihraç edilecektir.Ancak piyasaya işlerlik kazandırmadığı için bu ikinci girişimden de bir sonuç alınamamıştır.
1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle yabancı sermayeye verilen önem artmış ve Aralık 1953 tarihinde yeni bir Serbest Bölgeler Kanunu kabul edilmiştir.İlk yasada olduğu gibi, Serbest Bölgenin yerinin ve burada yer alacak faaliyetlerin belirlenmesi yetkisi Bakanalar Kurulu’na verilmiştir.Bu konuda, Serbest Bölge gümrük hattı dışında sayılmış; burada pasaport kanunu, gümrük kanunu gibi yürülüğe girmiş kontrol ve formaliteler, tüm vergi ve resim, harç
ve benzeri kanunlar uygulanmasına karşın, gelir,kurumlar, ve esnaf vergileri,bu muafiyet dışında bırakılmıştır.


(1). Kürşad Tüzmen;Dış Ticaret Müsteşarı -Dünya Gazetesi Ek; Serbest Bölgeler s.4

-2-

Bugün, Türkiye’de Serbest Bölge kullanımı artan bir ivme sergilemekte, faaliyette olan 13 Serbest Bölge 1985 yılında yürülüğe giren 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yönetilmektedir.(2)1.5.1 Halen Ticari Faaliyette Bulunan Serbest Bölgeler ve Faalieyete Geçiş Yılları:

Mersin, Antalya (1987)

Ege, İstanbul Atatürk Hava Limanı (1990)

Trabzon (1992)

İstanbul Deri ve Endüstri, Doğu Anadolu, Mardin (1995)

İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler (1997)

İzmir Menemen Deri, Rize, Samsun, İstanbul Trakya, Kayseri (1998)

Avrupa, Gaziantep, Adana-Yumurtalık (1999)
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:39   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.5.2 Bakanlar Kurulu Kararı ile Yer ve Sınırları Tespit Edilmiş Olup, 2001 Yılı İçinde Ticari Faaliyete Geçmesi Planlanan Serbest Bölgeler:

Denizli

Bursa1.5.3 Bakanlar Kurulu Kararı ile Yer ve Sınırları İlan Edilen Serbest Bölgeler:

İstanbul Kıyı Bankacılığı

Zonguldak-Filyos

İpekyolu Vadisi

Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji

Kocaeli (3)


1.5.6 Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Faaliyetler

n Üretim
n Alım-Satım
n Depo İşletmeciliği
n İşyeri Kiralama
n Montaj-Demontaj
n Bakım-Onarım
n Bankacılık
n Sigortacılık
n Kıyı Bankacılığı
n Finansal Kiralama ve Diğer Konular Olarak Belirlenmiştir.


-4-
1.5.7 Serbest Bölgede Faaliyette Bulunabilecek Avantajlı Sektörler

n Ülke içindeki vergisel nitelikli mali yüklerden ve bürokrasiden kurtulmak isteyen firmalar,

n İthal girdi kullanarak ürettiği ürünleri dış pazarlara satan firmalar,

n Emek yoğun sektörlerde faaliyette bulunan firmalar,

n Transit ticaret, reeksport ve takas ticareti faaliyetinde bulunan firmalar,

n Dövizle işlem yapmak isteyen üreticiler, toptancılar,bankalar ve sigortacılar,

n Altyapısı hazır modern iş ortamı arayan firmalar

  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:39   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

2.SERBEST BÖLGELERDE TEŞVİK VE AVANTAJLAR


- Serbest Bölgelerde vergi,resim,harç,gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.
Firmalar bölgedeki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerle ilgili olarak;gelir,kurumlar ve KDV dahil bütün vergilerden muaftır.Ayrıca, işçi ücretleri üzerinde gelir vergisi ödenmediği için işçilik maliyeti de düşüktür.

- Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler hiç bir izne ve vergiye tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye’ye transfer edilebilir.

- Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar, kambiyo mevzuatına uygun olarak, Türkiye’ye getirilmesi halinde de gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

- Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayıldığında, serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerler arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır.Başka bir deyişle,Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler.Diğer taraftan serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest ülkeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.

- Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeeli yada buralarda serbest dolşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmeden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez.Ayrıca,üçüncü ülke menşeeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez.Ancak, serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez.Ancak, serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

- Serbest bölgeler “Türkiye-AB Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi”nin parçası sayıldığından; serbest bölgelerden Türkiye veya AB menşeeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.Üçüncü ülke menşeeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden serbest bölge gümrük müdürlüğü’ne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

- Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır.

- Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

- Bir serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren 10 yıl süreyle grev ve lokavt uygulanmaz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 12:39   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

- Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

- Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır.

- Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak takas ticaretine kısıtlama getirilmemiştir.

- Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir.Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.

- Serbest bölgeler; AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür,turizm, ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.

- Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır.Açık ve kapalı alan kiraları diğer ülkelere göre düşüktür.

- Serbest bölge bankalarında %5 BSMV ödenmez; bankalardan düşük faizli kredi alabilme imkanı vardır.


3. SERBEST BÖLGELERDE MAL HAREKETLERİ

3.1 Serbest Bölgelere Giriş ve Çıkışlar

3218 sayılı Serbest Bölgeler kanunu’na göre Serbest Bölgeden Türkiye’ye sevk edilen mallar ithalat, Türkiyeden Serbest Bölgelere sevk edilen mallar ise ihracat sayılmaktadır.

Serbest Bölgelerle diğer ülkeler ve diğer Serbest Bölgeler arasındaki ticaret, dış ticaret mevzuatına tabi değildir.Mallar, Serbest Bölgeden Türkiye dışındaki ülkelere ve Türkiye’deki diğer serbest bölgelere ihracat rejimine tabi olmadan sevk edilir ve buralardan ithalat rejimine tabi olmadan Serbest Bölgeye getirilir.Bu durumda, Serbest Bölgeden diğer ülkelere Türkiye üzerinden sevk edilen mallar ve yurt dışından getirilen Serbest Bölge adresli malların Türkiye’den geçişi,transit rejimine tabidir.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 08:52 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580