Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Muhasebe & Maliye

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-02-2009, 14:20   #1
Gogo
 
Gokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Amortisman Ayırma Yöntemleri

MEVCUTLARDA AMORTİSMAN

1.AMORTİSMAN KONUSU

Vergi Usul Kanunu’nun 313 üncü maddesinde amortisman konusu aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
“İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayri menkullere 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısmındaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun Hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.
İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak devlete veya devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç) sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulmazlar.
Değeri 150.000.000 TL’ni aşmayan peşte mallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 150.000.000.-TL’ni aşmayan alet ve edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arzedenlerde bu hal topluca dikkate alınır.”

2.AMORTİSMAN ŞARTLARI

Vergi Usul Kanunu’nun 313 üncü maddesine göre duran varlıkların amortismana tabi tutulabilmesi için, şu şartların bulunması gereklidir.

A) Duran Varlığın Envantere Dahil Olması Gerekir


Amortisman ayrılabilmesi için duran varlığın envantere alınmış olması gerekir. Envantere alınma envanter defterinin ayrı bir yerinde, amortisman defterinde, amortisman listelerinde gösterilmeyi ifade etmektedir. Amortisman konusu duran varlıklar gerek bilanço ve işletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerde, gerekse serbest meslek erbabı ve çiftçilerde Vergi Usul Kanunu’nun 189 uncu maddesinde gösterildiği şekilde envantere alınırlar.
Envantere dahil olmayan duran varlıklar fiilen işletmede kullanılsalar dahi amortismana konu olmazlar. Bu bakımdan, kiralanmış bir duran varlık için amortisman ayrılmayacağı gibi, işletme sahibinin işletmede kullanılan, fakat aktife kaydedilmeyen bir duran varlığı veya demirbaş ve amortisman listesine alınmayan mallar için amortisman ayrılmaz.
Envantere kayıtlı olma koşulu duran varlığın işletmenin tasarrufunda bulunma koşulu ile birlikte göz önüne alınmalıdır. Bu itibarla, işletme bünyesinde meydana getirilen ancak işletmenin tasarrufunda bulunmayan duran varlıklar üzerinden amortisman ayrılmaz.
Mülkiyeti muhafaza kaydıyla taşıt alınması durumu işletmeye dahil olma açısından özellik taşır. Bu tür satışlarda taşıtın mülkiyeti alıcıya geçmez, satıcıda kalır. Ancak alıcının borcunu tamamen ödemesi durumunda mülkiyet kendisine verilir. Bu durumda, taşıtın mülkiyeti muhafaza kaydıyla dahi olsa, alınması durumunda işletmeye dahil edilmesi ve amortismana tabi tutulması gerekir.
Ayrıca, satın alınıp belli bir süre için kira karşılığı satıcının kullanımına bırakılan duran varlıklar amortismana tabi tutulur. Çünkü, böyle bir durumda, fiilen işletmeye taşınmamış veya monte edilmemiş ya da fiili zilyetliğe girmemiş olmakla birlikte duran varlık işletmede kiraya verilme suretiyle kullanılmaya ve gelir yaratmaya başlamıştır.


B)Duran Varlığın İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılması Gerekir

Bir duran varlığın amortismana tabi olması için gerekli şartlardan biri, işletmede bir yıldan fazla kullanılmasıdır.
İşletmede bir yıldan fazla kullanılması mümkün olmayan duran varlıklar, diğeri ne kadar yüksek olursa olsun, o yıl için zarar yazılır.
Duran varlığın özelliği, kısa sürede tüketilememesi, belli bir ömrünün olmasıdır. Bir varlığın amortismana konu duran varlık sayılabilmesi için bir yılı aşan bir sürede yok edilmesi gerekmektedir. Buna göre kullanım süresi bir yılı aşan duran varlıklar için amortisman uygulanabilecek, kullanım süresi bir yılı aşmayan duran varlıkların bedelleri doğrudan gider kaydedilecektir.

C)Duran Varlık Yıpranma, Aşınma ve Değerden Düşmeye Maruz Bulunmalıdır

Diğer bir koşul ise, duran varlığın yıpranma, aşınma yada değerden düşme etkisi altında bulunmasıdır. Bu nedenle Vergi Usul Kanunu boş arsa ve araziler için amortisman ayrılmayacağını öngörmüştür.
Yıpranma, aşınma, değerden düşme çeşitli nedenlerle meydana gelebilmektedir. Bu etkilerin fiilen mevcut olması şart değildir. Bu tür sonuçlara yol açabilecek etkilerin duran varlıklar için bir olasılık taşıması yeterli sayılmaktadır.

D)Duran varlığın Değerinin Belli Bir Tutarı Aşması Gerekir

Bir koşul amortisman uygulamasında kolaylık sağlamak amacına yöneliktir. Duran varlık niteliğini taşıyan bir kıymetin bedeli belli bir tutarın altında ise, bu bedel doğrudan gider kaydedilebilir.
Diğeri 150.000.000.-TL’ni aşmayan peştemallıklar ile işlemede kullanılan ve değeri 150.000.000.-TL’ni aşmayan alet edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu hal topluca dikkate alınır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu 150.000.000.-TL’lık tutarın KDV hariç tutar olduğudur.

3.AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ

Vergi Usul Kanununda, mevcutların amortismanı bakımından esas itibariyle, normal ve azalan bakiyeler olmak üzere iki usul kabul edilmiştir. Ayrıca madenler için de özel bir amortisman şekli ön görülmüş, belli nedenlerle olağan dışı yıpranma, aşınma veya değer kaybına uğrayan kıymetlerde, fevkalade amortisman uygulaması esası benimsenmiştir.

A) Normal Amortisman

Normal amortisman, duran varlığın belli bir süre içinde her yıl, eşit tutarlarda itfa edilmesini ifade eder. %20 nispetine tabi 100 birimlik bir duran varlığın her yıl 20 birimi amorti edilerek amortisman beş yılda tamamlanır.
Vergi Usul Kanunu’nun 315’nci maddesinde 4008 sayılı Kanunu’nun 10’ncu maddesiyle yapılan ve 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren değişikliğe göre, bu tarihten itibaren iktisap edilecek duran varlıkta, genel olarak amortisman oranı %20’yi geçmemek üzere mükelleflerce serbestçe tespit edilecektir.Buna göre, dileyen mükellefler %20 oranı ile amortisman konusu kıymeti beş yılda itfa edeceklerdir. Ancak, istenirse, %20’den daha düşük bir oran seçilebilecektir. Bu taktirde, örneğin %10 oranı seçildiğinde amortisman 10 yılda tamamlanacaktır.
ÖRNEK: 1996 yılında satın alınan ve maliyet bedeli 4 milyar lira olan bir duran varlığın,amortisman oranı %20’dir.Bu durumda amortisman süresi 5 yıl olup,normal usule göre amortisman uygulaması aşağıdaki gibidir.Yıllar
Net değer
Oran
Ayrılan Amortisman
1996
4.000.000.000
%20
8.00.000.000
1997
4.000.000.000
%20
8.00.000.000
1998
4.000.000.000
%20
8.00.000.000
1999
4.000.000.000
%20
8.00.000.000
2000
4.000.000.000
%20
8.00.000.0004.000.000.000


Arazi ve binalar ile %20’den daha yüksek oranda amortismana tabi tutulacak kıymetler 4008 sayılı kanun değişikliğinde de genel uygulamanın dışında tutulmuştur.Bunlardaki amortisman oranları Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir.
Bu konuda halen geçerli olan 153 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile yapılan tespitler aşağıda yer almaktadır.
%20 den farklı oranda amortismana tabi iktisadi kıymetler ve bunların amortisman oranları.
Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin değerini, %20 nispetinden fazla olmak üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler.Ancak, arazi ve binalar ile % 20 nispetinden daha yüksek bir nispetle amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetlerin değeri, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan nispetler üzerinden yok edilir.

B) Azalan Bakiyeler Yöntemi

Azalan bakiyeler usulünde amortisman,bir teşvik uygulaması niteliğindedir.
Yeni bir duran varlık iktisap eden mükelleflerin, ilk yıllarda daha fazla amortisman ayırmak suretiyle,başlangıçta ödeyecekleri verginin bir kısmının daha sonra alınması ve bu suretle belirli bir mali imkan sağlanması öngörülmüştür.
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler,amortismana tabi iktisadi değerlerini azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.Azalan bakiyeler usulünde amortisman uygulaması ile ilgili esaslar şöyle özetlenebilir:
Þ Azalan bakiyeler usulünde amortisman,yalnız, bilanço esasında defter tutanlar tarafından uygulanabilir.İkinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı zirai işletme hesabı esasında defter tutan çiftçiler, gayrimenkul sermaye iradı erbabı, azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayırmazlar.
Þ Azalan bakiyeler usulünde, amortisman oranı normal oranın iki katıdır.( % 40 ı geçmemek üzere )
Þ Normal amortisman usulünde amortisman duran varlığın maliyet bedeli üzerinden ayrılır.Azalan bakiyeler usulünde amortisman her yıl değişir.Baz olarak alınacak tutar önceden ayrılmış amortismanlar düşülmek suretiyle bulunur.
Þ Azalan bakiyeler usulünde amortisman süresi normal amortisman oranlarına göre hesaplanır.Bu surenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen itfa edilir.

ÖRNEK: 1998 yılında satın alınan ve maliyet bedeli 10 milyar TL olan bir duran varlık için % 20’lik oran seçilmiştir.Buna göre amortisman süresi 5 yıldır.

Azalan bakiyeler usulüne göre uygulama aşağıdaki gibidir.

YILLAR

NET DEĞER

ORAN
AYRILAN AMORTİSMAN
1998
10.000.000.000
%40
4.000.000.000
1999
6.000.000.000
%40
2.400.000.000
2000
3.600.000.000
%40
1.440.000.000
2001
2.160.000.000
%40
864.000.000
2002
1.296.000.000
%100
1.296.000.000


Görüldüğü üzere azalan bakiyeler usulünde amortisman süresi değişmediği gibi 5 yıllık sürede ayrılan toplam amortisman tutarı yine normal amortismandaki kadardır.
Ancak normal amortismanda her yıl 2 milyar liralık amortisman ayrılması gerektiği halde azalan bakiyelerde amortismanın büyük kısmı ilk iki yılda ayrılmaktadır.

4) AMORTİSMAN UYGULAMA ESASLARI

A) Amortisman bazı

Amortismana tabi tutulacak değer amortisman konusu kıymetlerin maliyet bedelidir.Maliyet Bedeli Vergi Usul Kanununun 262. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır.
“ Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerde bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.”
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre ,sadece iktisadi işletmelere dahil olanlar bakımından,amortisman konusu kıymetleri yeniden değerlemeye tabi tutulması imkanı vardır.Bu taktirde amortisman yeniden değerlenmiş bedel üzerinden ayrılacaktır.

B)Amortisman Oranları

*Normal amortisman oranı

Normal ve azalan bakiyeler yöntemlerine göre ayrılan amortismanlarda esas alınan normal amortisman oranları 4008 sayılı kanunla yapılan düzenlemeye göre %20 yi geçmemek üzere mükelleflerce serbestçe belirlenir.%20 den daha yüksek bir oranla itfa edilmesi gereken kıymetlerle bina ve arazi ise Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunan oranlar üzerinden itfa olunur.Yukarıda denildiği üzere Maliye Bakanlığı bu oranları 153 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
Yine yukarıda bahsedildiği üzere azalan bakiyeler yönteminde amortisman oranı %40 oranını geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.

*Maden amortismanı ve fevkalade amortisman oranları

Maden amortismanları ve fevkalade amortisman oranları başvuru üzerine her mükellef için ayrı ayrı tespit edilir.Bu amortismanlarda oran başvuru tarihinden itibaren geçerlidir.Maliye Bakanlığı tespiti geç yapmış olsa bile mükellef başvuruda yıldan itibaren kendisine bildirilen oranlar üzerinden amortisman ayırma hakkına sahiptir.
-Madenlerde amortisman
İşletme sebebi ile içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden maddelerin ve taş ocakların imtiyaz veya maliyet bedelleri ilgililerin müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere maliye ve sanayi bakanlığınca belli edilecek nispetler üzerinden yok edilir.
-Fevkalade amortisman
Amortismana tabi olup:
1-)Yangın, deprem, sel gibi afetler neticesindeki değerini tamamen yada kısmen kaybeder;
2-)Yeni icatlar dolayısıyla teknik veri ve kıymetleri düşerek tamamen yada kısmen kullanılmaz hale gelen;
3-)Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınmaya maruz kalan ;

Menkul ve gayri menkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca her işletmenin işi mahiyetine göre belli eden fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri uygulanır.

*Amortismanın başlangıç oranı değişmez

Mükellefler yasal orandan daha yüksek uygulayamazlar.Yasal oran genelde, %20 dir.%20 lik oran amortisman uygulamasında üst sınırı teşkil eder.
Dileyen mükellefler daha düşük bir oran uygulayabilirler.(VUK md.319)Ancak, başlangıçta yasal oranın altında bir oran uygulayan mükellef sonraki yıllarda yasal oranın altında bir oran uygulayan mükellef sonraki yıllarda yasal oran çerçevesinde de olsa bunu arttıramazlar buna karşılık amortisman süresi seçilen orana göre uzar.%20 oranı ile 5 yılda itfa edilebilecek bir kıymet için başlangıçta %10 oranı seçilmişse ,bu oran sonuna kadar devam eder.Süre ise 10 yıl olarak kabul edilir.
Başlangıç oranı belirtildikten sonra,amortisman süresinin sonraki yılların herhangi birinde oran düşürülmesinde ise, başlangıç oranı ile düşürülen oran arasındaki amortisman hakkı kaybedilir.Fakat ertesi yıl tekrar başlangıç oranına dönülebilir.

C)Amortisman Süresi

*Genel Esas

Amortisman süresinin yıl olarak hesabı için(1) rakamı uygulanan orana bölünür.Örneğin, yüzde yirmi oranına tabi bir kıymetin amortisman süresi 1/20/100=5 yıl olarak bulunur.Sonucun kesirli çıkması halinde, bakiye kısım tam yıla iblağ edilir. Yüzde on iki nispetine tabi bir kıymetin amortisman süresinin bulunması için (1) rakamı%12 ye bölündüğünde sonuç 8,5 olarak çıkar.Amortisman süresi 9 yıl olarak kabul edilir.Dokuzuncu yıl amortismanı önceki yıllardan az olur.
Azalan bakiyeler usulünün seçilmesinde de süre aynıdır.Süre, gene (1) rakamı uygulanacak orana bölünerek hesaplanır.Bu suretle bulunan süreler amortisman oranlarının değiştirilmesi yada kıymetin tahsis yerinde farklılık nedeniyle artar veya eksilebilir.
*Gayri menkullerde Maliyet Arttırıcı Giderlerin İtfa Süresi
Gayrimenkullerde, maliyet Arttırıcı Giderler;
Þ Gayrimenkulleri kullanma ömrünü uzatıcı,
Þ Gayrimenkulün ömrünü uzatmakla birlikte normal ömründeki fonksiyon ve yararını arttırıcı nitelikte olurlar.
a)Kullanma ömrünü uzatıcı giderler

Gayrimenkulun kullanma ömrünü uzatıcı nitelikteki giderler, asıl gayrimenkule ait sürede, aktifleştirildikleri yıldan itibaren itfa edilirler.
Örnek: 1997 yılında 5 milyar ya alınan ve %20 oranında itfa edilen kamyonun, motorun 1 milyar harcanarak 1999 yılında değiştirilmiştir.
Motor değiştirmesi kamyonun kullanma ömrünü artırmaktadır.5 milyarlık bedelin 2 milyar lirası 1997 ve 1998 yıllarında itfa edilmiştir. Kalan 3 milyar lira, 1999,2000 ve 2001 yıllarında itfa edilir. 1999 yılında yapılan 1 milyar liralık maliyet arttırıcı gider, 1999 yılından itibaren gene %20 oranı ile 5 yılda ayrıca amorti edilir.

b)Gayrimenkulun fonksiyonunu arttırıcı giderler

Gayrimenkulun normal kullanma ömründeki fonksiyon ve yararını fazlalaştırdığı için maliyet arttırıcı sayılan giderler asıl gayrimenkulun kalan itfa süresi içinde eşit tutarlarda amorti edilir.
Örnek:1998 yılında 3 milyar liraya alınan ne % 20 oranına tabi olan bir makinada 2000 yılında 600.000.000.-TL’ lık maliyet arttırıcı giderler yapılmıştır.
Bu gider, makinanın kullanma ömrünü uzatmamaktadır.Fakat normal kullanma süresindeki foksiyon ve yararını arttırmaktadır.Bu taktirde makine 3 milyar lira üzerinden 2002 yılına kadar normal şekilde itfa edilir.Ayrıca 600.000.000.-TL’ lık maliyer arttırıcı gider 2000,2001 ve 2002 yıllarında 3 eşit taksitle itfa edilir.

5)AMORTİSMAN YILLIK OLARAK AYRILIR

Amortisman yıllık olarak ayrılır.Amortismanda kıst yapılmaz. Dönemin son gününde de aktife girmiş olsa amortisman tam yıl itibari ile ayrılır.Ancak bu genel ilkenin binek otomobillerle ilgili bir istisnası bulunmaktadır.

A)Binek Otomobillerin Aktife Girdiği Dönemde Kıst Amortisman Uygulaması

Amortisman ilke olarak yıllık ayrılır.Ancak bu konuda 4008 sayılı kanunun 12 maddesiyle Vergi Usul kanununun 320 maddesine eklenen Fıkra hükmü ile iktisap yılında amortismanının kıst esasta ayrılacağı esası geliştirilmiş.daha sonra fıkra hükmünde 4108 sayılı kanunla yapılan değişiklikle ilk iktisap yılındaki kıst amortisman sadece, binek otomobillerine indirgenmiştir.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerin kıst amortisman uygulaması kapsamı dışında bırakılmıştır.
Bunların dışındaki binek otomobilleri için kıst amortisman ayrılacaktır. Söz gelişi imalatçı bir firmanın aktifine kayıtlı binek otomobilleri için kıst amortisman ayrılacaktır.Hatta faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan şirketin yöneticisine tahsis edilen binek otomobil için kıst amortisman ayrılması gerekmektedir.
Kıst amortisman uygulamasında binek otomobillerini aktife dahil oldukları hesap dönemine ait amortisman tutarı(yıllık amortisman x kalan ay sayısı/12) formülü ile hesaplanır. Hesaplamada binek otomobilinin aktife girdiği ay kesri tam ay sayılır.
Örnek: Şirket 20.10.1998 tarihinde 6 milyar liraya kıst amortismana tabi binek otomobil satın almıştır. Binek otomobil Ekim ayında alındığına göre, kıst dönemde 3 ay söz konusu olmaktadır.Buna göre normal usule göre amortisman uygulaması şu şekilde olacaktır.
Yıllık amortisman tutarı: 6.000.000.000x%20=1.200.000.000.- TL
3 aylık amortisman tutarı:1.200.000.000x3/12=300.000.000.-TL olmaktadır. Binek otomobil için 1998 yılında ayrılmayan(1.200.000.000.-300.000.000-=)900.000.000.-TL lık amortisman tutarı son yılın yani 2002 yılının ayrılacak amortisman tutarına ilave edilecektir.
1998 yılı için ayrılan 300.000.000.-TL lık amortisman tutarının yevmiye kaydı aşağıda yer almaktadır.
7/A seçeneğine göre
----------------------------------- / -------------------------------------
770 Genel Yönetim Giderleri 300.000.000-
257 Birikmiş Amortismanlar 300.000.000-

7/B seçeneğine göre
--------------------------------- / ---------------------------------------
796 Amortisman ve Tükenme Payı 300.000.000-
257 Birikmiş Amortisman 300.000.000-
-------------------------------- / ----------------------------------------6)AMORTİSMAN KAYITLARI

Vergi Usul Kanunu’nun 321’nci maddesine göre, duran varlıklar üzerinden ayrılan amortismanlar,hesaplarda ayrıca gösterilmek şartıyla, ilgili bulundukları hesaplardan doğrudan doğruya indirilirler veya pasife ayrı bir karşılık hesabında gösterirler.Mükellef dönem sonunda amortismana tabi duran varlıkları üzerinden ayırdıkları amortismanları defterlerinde ayrıca göstermek zorundadırlar.

Vergi Usul Kanunu amortisman kayıtlarının ayrıca gösterilebileceği yerleri envanter defterinin ayrı bir yeri amortisman defteri yada listeleri olarak belirlenmiştir.(VUK madde 189) Ayrıca kanun koruyucu amortisman kaydı konusunda seçimlik hak tanınmıştır.Yıl sonunda mükellefler isterlerse amortisman tutarlarının doğrudan duran varlıkların bedellerinden düşebilecekler.İsterlerse ayrılan amortismanların pasif de bir karşılık hesabına

toplayabileceklerdir.Direkt yöntemle ve en direkt yöntem olarak adlandırılan bu yöntemler aşağıda açıklanmıştır.


A) Direkt Yöntem


Bu yönteme göre her dönemin ayrılan amortismanı o dönem sonunda doğrudan duran varlığın değerinden düşülür. Amortisman süresi içerisinde duran varlık yok edilir.
Tek Düzen Hesap Planına göre, amortismanlar ilgili duran varlığın bedelinden direkt olarak düşülemeyeceğinden, bu yöntemin uygulanma imkanı kalmamıştır.

B) En Direkt Yöntem


Bu yöntemde ayrılan amortismanlar pasifte karşılık hesabında tutulur. Uygulamada bu karşılık hesabına “Birikmiş Amortisman Hesabı” adı verilmektedir. Bu yöntemde duran varlık bedelleri azaltılmakta, her yılın amortismanı pasifte karşılık hesabında toplanmaktadır.
Örnek: 1999 yılı içerisinde satın alınan ve 1.000.000.000.- TL değerle aktife kaydedilen bir demirbaşın 1999 yılına ilişkin amortisman kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır.
----------------------------------- / ----------------------------------------
770 Genel Yönetim Giderleri 200.000.000-

770-006 Demirbaş Amortismanları 200.000.000-
257 Birikmiş Amortismanlar 200.000.000-
257-001 Demirbaş Birikmiş Amorti.200.000.000-
---------------------------------- / -------------------------------------------
632 Genel Yönetim Giderleri 200.000.000-
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma 200.000.000-
--------------------------------- / --------------------------------------------
771 Gene Yönetim Giderleri Yansıtma 200.000.000-
770 Genel Yönetim Giderleri 200.000.000-
770-006 Demirbaş Amortismanları 200.000.000
-------------------------------- / ---------------------------------------------
690 Dönem Kâr Veya Zararı 200.000.000-
632 Genel Yönetim Giderleri 200.000.000-
---------------------------------- / -------------------------------------------
__________________
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

Gökhan

Konu aLeN tarafından (23-04-2009 Saat 23:39 ) değiştirilmiştir..
Gokhan Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2009, 16:14   #2
Dişi Kartal
 
MeLL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

tam benlik ya ne güzel bi konu tamda sınav üstü saol gökhan
__________________
Yapabiliyorsan bir yol yap.. Yapamıyorsan bir yol göster.. Onu da yapamıyorsan Yolumdan ÇEKİL...


MeLL Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2009, 16:21   #3
Savaşçı Kartal
 
Akdora - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

paylaşımına sağlık kardeşim...
__________________
Click the image to open in full size.


Beşiktaşlı olmayanlara sesleniyorum. Birgün bu takımı sevmeyeceksiniz ona tapıcaksınız.


profeminizm hareketi engellenemez !!!

milliyet blog yazıları sayfam...
Akdora Ofline   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2009, 22:06   #4
Gogo
 
Gokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

ben tesekkur ederım
__________________
Click the image to open in full size.
Click the image to open in full size.

Gökhan
Gokhan Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 22:11 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580