Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Sosyal Bilimler

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05-02-2007, 14:46   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Aile Planlaması

GİRİŞ


Türkiye nüfus politikaları yönünden iki önemli aşama geçirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1965’e kadar pronatalist politika izlenirken bu tarihten donra antenatalist döneme geçilmiştir.
Aile planlamasında önemli bir kilometre taşı da 1983’de çıkarılan yasadır. Bu yasa ile isteğe bağlı düşükler ile gönüllü cerrahi sterilizasyon yasallaşmış, ebelerin RİA uygulamalarına ve pratisyen hekimlerin menstrual regulasyon yöntemi ile gegeliklerin sonlandırılmasına izin verilmiştir.
Aile planlaması hizmetleri büyük oranda sağlık ocakları ,Ana çocuk sağlığı ve Aile planlaması merkezleri aracılığı ile Sağlık bakanlığı tarafından sunulmaktadır. Devlet hastanelerinde de Aile planlaması hizmetleri verilmekte, ayrıca bu kurumlarda cerrahi sterilzasyon yöntemleri ve küretaj yapılmaktadır. Sağlık bakanlığı dışında , SSK gibi diğer kamu kurumları da aile planlaması hizmeti vermektedir. Buna rağmen çiftlerin önemli bir bölümü hala geleneksel, güvenilirliği düşük ve hatta sakıncalı yollarla doğum kontrol yöntemleri uygulamaya çalışmaktadır. Bu duruma neden olan faktörlerin arasında yöntemler hakkında bilgi sahibi olunmaması önemli bir yer tutmaktadır.
Bu araştırmada amaç, Evka 4 Sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş arası kadınların aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi düzeyini incelemek ve bilgi düzeyi ile yaş, eğitim durumu,ekonomik durumu, çocuk sayısı, etkin veya etkin olmayan yöntem kullanımı arasındaki ilişkileri incelemektir.

Gereç Ve Yöntem


Kesitsel tanımlayıcı tipte yapılan bu çalışma 29-5-2001 ile 4-6-2001 tarihleri arasında Evka 4 Sağlık ocağına gelen 15-49 yaş arası kadınlar arasında Aile planlaması ve yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri ve uygulama tercihlerinin değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirildi. Çalışma 165 kadın üzerinde yapıldı.22 kapalı uçlu soru ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapıldı. Anket formunda ,kadınlara bildiği aile planlaması yöntemleri, yöntemi nereden öğrendiği , uyguladığı yöntemler, eğitim düzeyi , çocuk sayısı , ekonomik durumu, sağlık ocağında verilen Aile Planlaması hizmetleri konusundaki bilgileri sorulmuştur. Anketimizde 12,17,18,20,21,22. sorular bilgi soruları olarak kabul edildi ve 6 sorudan en az 4 tanesini bilenler bilgi bakımından yeterli olarak değerlendirildi. 12. soruda en az bir etkin yöntemin bilinmesi doğru olarak kabul edildi. Veriler elde kodlama ve çeteleme yöntemi ile değerlendirilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 14:46   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

BULGULAR


Tablo 1 : Yaş Gruplarına Göre DağılımıYaş gruplarıSayı

%
18 yaş altı
3
1,82
19-30 yaş
75
45,45
31-40 yaş
59
35,75
41-49 yaş
28
16,98
Toplam

165
100


Grubun % 45,45ini 19-30 yaş ve %35,75 ini 31-40 yaş grubu kadınlar oluşturmaktadır.


Tablo 2 : Mesleğe göre dağılım
Meslek

Sayı

%
Eşi veya kendisi sağlık personeli
4
2,42
Ev hanımı
107
64,85
Diğer
54
32,73
Toplam

165
100

Grubun % 64,85’ini Ev hanımları ve % 32,73’ünü diğer meslek grubu teşkil etmekte (sağlık sektörü ile ilgisi olmayan meslek dalları).


Tablo 3 : Eğitim durumuna göre dağılım
Eğitim durumu

Sayı

%
Okur-yazar değil
3
1,82
Okur-yazar
4
2,42
İlkokul mezunu
64
38,78
Ortaokul mezunu
34
20,60
Lise
41
24,84
Üniversite
19
14,51
Toplam
165
100

Grubun % 38,78’ini İlkokul mezunları oluştururken %24,84’ünü lise mezunları oluşturmakta.


  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 14:47   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tablo 4: Ekonomik duruma göre dağılım
Ekonomik durum
Sayı
%
İyi
28
16,97
Orta
131
73,40
Kötü
6
3,63
Toplam

165
100

Grubun %73.40’ını ortalama bir ekonomiye sahip olan kişiler oluştururken,%16.97’sini iyi bir ekonomiye sahip kişiler oluşturmakta.

Tablo 5 : Çocuk sayısına göre dağılım
Çocuk sayısı
sayı
%
Yok
26
15,75
1
42
25,45
2
62
37,57
3
31
18,78
4 ve üzeri
4
2,42
Toplam

165
100

Grubun %37.57’sini 2 çocuğu,%25.45’ini ise 1 çocuğu mevcut kişilerce oluşmakta
Tablo 6. İstenmeyen Gebelik Nedenlerine Göre Dağılımı
İstenmeyen gebelik nedeni
ile yapılan küretaj
sayı
%
yaptıranlar
52
31,51
yaptırmayanlar
113
68,49
Toplam

165
100

Grubun %68.49’u istenmeyen gebelik nedeni ile küretaj yaptırmayan kişilerce oluşturulmaktadır.
Tablo 7: Yöntem bilgisine göre dağılımı
Yöntem bilgisi
Sayı
%
En az 1 etkili yöntem bilenler (hap,RİA,kondom,cerrahi yöntemler,iğne,norplant)
153
92,72
Etkisiz yöntem bilenler (takvim,geri çekme)
86
52,12
bilmeyenler
0
0

Grubun %92.72’si en az bir etkili yöntemi bilmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 14:47   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tablo 8: Yöntem kullanım dağılımı
Yöntem kullanımı
sayı
%
Hap
24
14,54
RİA
50
30,30
Kondom
23
13,94
Cerrahi yöntemler
11
6,66
Depo iğne
2
1,21
Norplant
0
0
Geri çekme
35
21,21
Takvim yöntemi
0
0
Diğer (vaginal duş,spermisid)
0
0
Şu an korunmayanlar
20
12,12
Toplam

165
100

Grubun %30.30’u etkili yöntemlerden R.İ.A. kullanırken,%21.21’i etkisiz yöntemlerden geri çekme yöntemini kullanmaktadır.
Tablo 9: Bilgi kaynağına erişim dağılımı
Bilgi kaynağı
Sayı
%
Sağlık ocağı
56
33,94
Hastane,özel hekim
45
27,27
medya
5
3,03
Diğer veya korunmayanlar
59
35,75
Toplam

165
100

Grubun %61.21’i korunma yöntemleri bilgisine sağlık personelleri aracılığı ile ulaşmıştır.
Tablo 10 : Bilgi düzeyi ölçütleri dağılımı
Bilgi düzeyi ölçütleri
Bilen
sayı
Bilen
%
Bilmeyen
Sayı
Bilmeyen
%
En az bir etkili yöntem
153
92,72
12
7,28
A.P. tanımı
121
73,33
44
26,67
Iki çocuk arası süre
22
13,33
143
86,67
Gebelik riskinin yüksek olduğu dönem (adetler arası)
68
41,2
97
58,8
En etkili yöntem bilgisi
57
34,5
108
65,45
Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyan yöntem
96
58,2
69
41,80

Grubun %13.33’ü klasik kitaplara göre iki çocuk arasının iki yıl olması gerektiğini bilmekte,ancak grubun %86,67 si 3 ve üzeri yıl gerektiğini söyleyerek olumlu bir cevap vermiş oldular.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 14:48   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tablo 11:Bilgi düzeyi yeterlilik dağılımı
Bilgi düzeyi
sayı
%
Yeterli
75
45,45
Yetersiz
90
54,55
Toplam

165
100


Tablo 12: bilgi düzeyi ile yaş arası ilişkiyi gösteren dağılım
yaş
Bilgi düzeyi yeterli
sayı
Bilgi düzeyi yeterli
%
Bilgi düzeyi yetersiz
sayı
Bilgi düzeyi yetersiz
%
Toplam sayı
Toplam
%
18 yaş altı
1
33,3
2
66,7
3
100
19-30
38
50,66
37
49,34
75
100
31-40
21
35,6
38
64,4
59
100
41-49
15
53,57
13
46,43
28
100
Toplam

75
45,45
90
54,55
165
100

p>0.05
Yaş ile bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı
Tablo 13 : öğrenim durumu ile bilgi düzeyinin ilişkisini gösteren dağılım
Öğrenim durumu
Bilgi düzeyi yeterli
sayı
Bilgi düzeyi yeterli
%
Bilgi düzeti yetersiz
sayı
Bilgi düzeyi yetersiz
%
Toplam
sayı
Toplam
%
Okuryazar olmayan
0
0
3
100
3
100
Okuryazar
0
0
4
100
4
100
Ilkokul mezunu
17
26,56
47
73,43
64
100
Ortaokul mezunu
19
55,88
15
44,12
34
100
Lise mezunu
23
56,09
18
43,9
41
100
Üniversite mezunu
16
84,21
3
15,79
19
100
Toplam

75
45,45
90
54,55
165
100

Kikare (Yates Doğ) = 21.76 P= 0.000
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 14:48   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tablo 14: Etkin yöntem kullanımı ile bilgi düzeyi arası ilişkiyi gösteren dağılım
Yöntem kullanımı
Yeterli sayı
Yeterli
%
Yetersiz sayı
Yetersiz
%
Toplam sayı
Toplam
%
Etkin yöntem kullananlar
62
56
48
44
110
100
Etkin yöntem kullanmayanlar
55
14,28
30
85,72
35
100
Korunmayanlar
15
75
5
25
20
100
Toplam

82
49,69
83
50,31
165
100

Kikare =24,63 P= 0,0000
Tablo 15: ekonomik durum ile bilgi düzeyinin ilişkisini gösteren dağılım
Ekonomik durum
Bilgi düzeyi yeterli
sayı
Bilgi düzeyi yeterli
%
Bilgi düzeyi yetersiz
sayı
Bilgi düzeyi yetersiz
%
Toplam
Sayı
Toplam
%
Iyi
20
71,42
8
28,58
28
100
Orta + kötü
55
40,14
82
59,86
137
100
Toplam

75
45,45
90
54,55
165
100

Kikare ( Yates Doğ) =7,96 P= 0,004
Tablo 16: Çocuk sayısı ile bilgi düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren dağılım
Çocuk sayısı
Bilgi düzeyi yeterli
sayı
Bilgi düzeyi yeterli
%
Bilgi düzeyi yetersiz
sayı
Bilgi düzeyi yetersiz
%
Toplam
sayı
Toplam
%
Yok
13
50
13
50
26
100
1
20
47,61
22
52,39
42
100
2
33
53,22
29
46,78
62
100
3
9
29,03
22
70,97
31
100
4 ve üzeri
0
0
4
100
4
100
Toplam

75
45,45
90
54,55
165
100

Çocuk sayısı ile bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı
Tablo 17:Kullanılan yöntem ile memnuniyet arasındaki ilişki
Kullanılan yöntem
Memnun
sayı
Memnun
%
Memnun olmayan
sayı
Memnun olmayan
%
Etkili yöntem kullanan
103
93,63
7
6,37
Etkili yöntem kullanmayan
32
91,42
3
8,57
Yöntem kullanmayan
20

Grubun etkili yöntem kullananların %93,63 ‘ü yöntemlerinden memnundur.
Grubun etkili yöntem kullanmayanların %91.42 ‘si yöntemlerinden memnun.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 14:48   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

TARTIŞMA

Yaptığımız çalışmada Evka 4 Sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş arası kadınların % 92.72’sinin aile planlaması hakkında en az 1 etkili yöntemi bildiği görülmüştür. Bunların % 66.66 sı etkili yöntem kullanmakta ve bu Türkiye ortalamasına gore yüksek bir değerdir. Çalışmamızı sadece evka 4sağlık ocağına gelen kadınlarda yaptığımızdan dolayı bu oran Evka 4 genelini yansıtmıyor olabilir. Kullanılan yöntemler arasında RİA % 30.30 ile en çok kullanılan yöntemdir ve geri çekme % 21.2 ile ikinci sırada yer almıştır. Hiç yöntem kullanmayanlar % 12.2 lik bir orana sahiptir. Türkiye nüfus ve sağlık araştırması sonuçlarına göre geri çekme % 24,4 ile birinci sırada RIA yöntemi %19.8ile ikinci sırada yer almaktadır. Bizim araştırmamızda da benzer bu açıdan olumlu bir sonuç ortaya çıkartmıştır.

Çalışmamızda eğitim düzeyi ile etkili yöntem kullanımı arasında doğru orantılı ilişki bulunmuştur. Özellikle üniversite mezunlarının % 84.21i Aile planlaması hakkında doğru ve yeterli bilgi düzeyine sahiptir. Bilgi düzeyi yüksek olan 15-49 yaş arası kadınların etkin bir Aile planlaması yöntemi kullanma oranı artmaktadır. Etkin bir Aile Planlaması yöntemi kullanan 15-49 yaş arası kadınların % 44 ü yeterli ve doğru bir bilgi düzeyine sahip değildir.
Bu çalışmada çocuk sayısı ve yaş farkı ile bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır
Bu çalışmada en çarpıcı nokta % 44 gibi yüksek bir oranda kadının Aile Planlaması hakkında yeterli bir bilgi olmamasına rağmen etkili yöntem kullanmaktadır. Bu bize, bilgi düzeyi açısından genel olarak konuya hakim olmasalar da Aile Planlaması hizmetlerine katılabildiklerini ve yöntemleri uygulayabildiklerini gösterir.
En az bir etkili yöntem bilenlerin yüzdesi % 92.72 olmasına rağmen % 21.21 gibi bir oranla etkisiz bir yöntem olan geri çekme yöntemi kullanılmaktadır. Bu kesim için etkili yöntem kullanma konusunda hizmetler artmaktadır.
18 yaş altı kadınlara erişim yeterli bir orana ulaşamadığından , bu grup hakkında araştırma yapılması ve ilerde aile kuracak olan bu bireylerin bilinçlendirilmesi önerilir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 14:49   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

SONUÇ VE ÖNERİLER


Bu çalışmada en çarpıcı nokta % 44 gibi yüksek bir oranda kadının Aile Planlaması hakkında yeterli bir bilgi olmamasına rağmen etkili yöntem kullanmaktadır. Bu bize, bilgi düzeyi açısından genel olarak konuya hakim olmasalar da Aile Planlaması hizmetlerine katılabildiklerini ve yöntemleri uygulayabildiklerini gösterir.
En az bir etkili yöntem bilenlerin yüzdesi % 92.72 olmasına rağmen % 21.21 gibi bir oranla etkisiz bir yöntem olan geri çekme yöntemi kullanılmaktadır. Bu kesim için etkili yöntem kullanma konusunda hizmetler artmaktadır.
18 yaş altı kadınlara erişim yeterli bir orana ulaşamadığından , bu grup hakkında araştırma yapılması ve ilerde aile kuracak olan bu bireylerin bilinçlendirilmesi önerilir.

Öneriler:
1-)Aile planlaması hizmetlerinin sadece evli olan kısma değil 18 yaş altı grubada verilmesi.
2-)Ebe ‘lerin saha çalışmalarında bu konuya daha eğilmeleri gerektiği.
3-)Doktorların normal poliklinik sırasında başvuran hastalara vakit ayırarak kişilerin aileplanlaması yöntemlerini araştırarak gerekli yönlerdirmeyi sağlaması
4-)Bilgi düzeyi yetersiz olduğu halde %44’lük bir kesim etkili bir yöntem kullanmaktadır bu kişilerin kullandığı yöntemler hususunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.
5-)Lise düzeyindeki öğrencilere okullarda seminerler düzenlenmeli.
6-)Basın yayın organları bu konuda daha fazla mesaj vermeli.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 06-02-2007, 01:21   #9
Forumun Basketçisi
 
AyTeK54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

teşekkürler..
__________________
вιzє єğℓєηмєуι уαηℓış öğяєттιℓєя çüηкü σηℓαя нιç "ραѕ¢αℓ ησυмα" ιℓє ∂ιѕ¢σуα gιтмє∂ιℓєя...
AyTeK54 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 22:17 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580