Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack (1) Seçenekler Stil
Alt 03-02-2007, 09:19   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Gümrük Reformu

DÜNYADA GÜMRÜKLERİN REFORMU
VE MODERNİZASYONU
Dünya Gümrük Örgütünün ‚Çalışmalarından Derlenmiştir.
GİRİŞ:
Dünya Gümrük Örgütü, kollektif tecrübelerden Üyelerin nasıl faydalanacakları hususunda bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmanın münakaşaları arttıracağı, ve konuyu daha fazla gümrüklerin reform ve modernizasyonları üzerine yoğunlaştıracağı ümit edilmektedir.
Araştırma sonuçları WCO üyeleri toplamının %27’sine tekabül 38 ülkenin verdiği cevapların bir analizidir. Bu sonuçlar yeterli ve geçerli örnekler olarak kabul edilmektedir ve bundan belirleyici neticeler çıkartmak mümkündür.
Araştırmaya katılan ülkeler aşağıda gösterilmiştir.
¥ Arnavutluk
¥ Cezayir
¥ Avustralya
¥ Avusturya
¥ Brazilya
¥ Kanada
¥ Şili
¥ Küba
¥ Kıbrıs
¥ ‚ekoslavakya
¥ Danimarka
¥ Estonya
¥ Fransa
¥ Finlandiya
¥ Almanya
¥ Macaristan
¥ Kazakistan
¥ Letonya
¥ Litvanya
¥ Madagaskar
¥ Malezya
¥ Malavi
¥ Maldivler
¥ Meksika
¥ Fas
¥ Yeni Zelanda
¥ Norveç
¥ Filipinler
¥ Rusya
¥ Senegal
¥ Türkiye
¥ İngiltere
¥ Endonezya
¥ İrlanda
¥ İtalya
¥ Amerika
¥ Özbekistan
¥ Zimbabve
Modernizasyonu ve reformları gerekli kılan ıç ana güç vardır; Serbest Ticaret Antlaşmalarının süratle yaygınlaşması, hükümet performanslarının gözden geçirilmesi ve hızlı teknolojik ilerlemeler Gümrük çalışmalarının tabiatı ve muhtevası esaslı bir şekilde değişmiştir, ve değişmeye devam edecektir. Reformda en büyük güç olan ekonomik entegrasyonu, Gümrük Birlikleri veya Serbest Ticaret Anlaşmalarının çerçeveleri içinde hemen hemen üyelerin % 75’i göstermiştir. Bölgesel Ticaret Antlaşmalarının sayısının hızla arttığına dikkatler çekilmiştir. WTO listelerine göre, 1948’den beri 76 Serbest Ticaret Bölgesi veya Gümrük Birliği tesis edilmiş veya değişikliğe uğramıştır, bunların %50’sinden fazlası 1990’lı yıllarda tesis edilmiştir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:20   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Uluslararası liberalleşme ticaret hacminde patlamalara sebep olmuştur. WTO tahminlerine göre dünya ticareti 1995 yılında %8 artmıştır. (Dünya Gayri Safi hasılası artışının 4 katı). Gerçekte 1990’daki ticaret hacmi Dünya veriminden çok daha hızlı artmıştır, buda göstermektedir ki ulusal ekonomiler birbirlerine daha bağlı hale gelmektedir. Bu husus özellikle gelişmekte olan ülkelerde Gümrüklerin Modernizasyonunu konusunda önemli derecede etkili olmuştur.
Birçok hükümet- gelişmekte olan ülkelerin %66sı- mevcut endirekt (dolaylı) vergi rejimlerinden dönmekte ve yeni ve başka gelir kaynakları aramaktadırlar. Artan bir şekilde Gümrük idareleri, endirekt vergilerden olan vasıtalı vergileri ve katma değer vergilerinin idaresi için görev ve sorumluluk almışlardır.
Hükümet icraatlarının gözden geçirilmesi cevap verenleri reform ve modernizasyona doğru %60 oranında ileri itmiştir. Bütçeye ait düşünceler, reform ve modernleştirmede başlıca gümrük hizmetlerini önemli faktörler olarak görmektedir.
Artan uyuşturucu ve güvenlik tehditleri, gelişmekte olan ülkelere kıyasla (%26), gelişmiş ülkelerde (%55) daha önemli bir problemdir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:20   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

HANGİ SAHALAR REFORME EDİLMİŞ VEYA MODERNİZE EDİLMİŞTİR
Değişiklik devamlı bir işlemdir, fakat son beş yıldaki değişme hızı gümrük idarelerini geniş yaygın reform ve modernizasyona götürmüştür.
Gümrük idarelerinin %82’si eskiye ait yasal düzenlemelerin sebep olduğu güçlüklerden dolayı zor durumda kalmışlardır. Bu eski kanunlar gözden geçirilerek, gümrüklerin fonksiyonlarını icra edebilmesi için Yeni Gümrük öncelikleri ve metotlarını yansıtan gümrük talimatnameleri geliştirilmiş ve ortaya çıkarılmıştır.
Araştırmaya katılan üyelere göre enformasyon işlerinin İdareside %71 oranında kritik öneme haizdir. Elektronik veri mübadelesi ve Gümrük verileri yönetimine yardım etmek maksadıyla bazı ülkeler tarafından devamlı olarak bilgi alışverişi yapılmaktadır.
Araştırılan idarelerin %64’ünde ve gelişmiş ülkelerin %89’unda çalışma metotları ve uygulama stratejilerinin modernize edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Gümrük uygulamalarının değişen yüzü - esnek, riske dayalı uygulamalarıyla - kaçakçılık ve sahtekarlığa karşı mücadelede ve sınırlı kaynakların uygun yerlere tahsis edilmesi konusunda başlıca araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Araştırılan üyelerin %61’inde aynı zamanda insan kaynaklarıda inceleme altındadır. Bu reformlara şunlar dahildir. Göreve atama politikaları, eğitim hizmetlerinin rolü, ve performans değerlendirilmesi sistemleri. Birçok Gümrük idareleri üniversiteli çalışanların oranlarını yükseltmişlerdir, ve işlendirme programlarını desteklemek için, diğer sahaların yanında sisteme dayalı murakabeye ve enformasyon teknolojisinin kullanılmasına önem vermişlerdir.
Hükümet performanslarının gözden geçirilmesinin bir neticesi olarak, ve iş yapılan çevredeki değişikliklere göre, idarelerin yarıdan fazlası (% 57), kendi teşkilatlarını kolay ve anlaşılır duruma getirmişlerdir, yönetimdeki tıkanıklıkları giderip müşterilerine daha yakın olmuşlardır. Artan sayıda idareler göstermiştir ki, devletin vergi gelirlerini artırıcı yönde ilerlemeler olmaktadır.
Gümrük idarelerinin %57’si ticaret imkanlarını kolaylaştırıcı prosedürler geliştirerek gümrük işlemlerini hızlandırarak, gayri kanuni işlemlere mani olup yasal sevkıyatları hedeflerine ulaştıracak önlemler almaktadırlar.
incelenen üyelerin % 35’i hemen ,hemen gelişmekte olan ülkelerin yarısı kendi Tarifelerini gözden geçirmişlerdir. WCO’nun son araştırmasına göre, 77 ülke 1996 değişikliklerini uygulamaktadırlar. Bu sözleşme yapılan tarafların % 87’sine tekabül eder.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:20   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

HANGİ DEĞİŞİK YÖNETİM METOTLARI BAŞARI İLE KULLANILMIŞTIR?
Herkes değişikliklere karşı karşıya gelir - mesele değişiklikle mücadele etmektir. Değişik yönetim prensiplerini uygulayan idareler, kendi teşkilatları içinde daha geniş oranda değişiklikleri uygulamada avantajlı duruma geçeceklerdir.
incelenen üyelerin % 76’sında içerde ve dışarda karşılıklı iletişim sağlanması bir önemli başarı kriteridir. Bazı üyelerin kendi içlerinde yayın yaptıkları, televizyonla yöneticileri bakanları, genel müdürleriyle istişarede bulundukları dahi bilinmektedir.
Üyelerin % 59’u dışardan müşavir kullanmaktadır. (gelişmekte olan ülkeler %65, gelişmiş ülkeler %44). Üyelerden bir tanesi şu hususa değindi: dışarıdan müşavir kullanmak ancak gümrük idaresinin onlardan ne beklediğini açıkça belirtmesi ile başarılı olur.
Dahili ve harici merkez gruplar, değişiklik taleplerinin belirlenmesi için, incelenen üye ülkelerin %51’inde primer metotları uygulamışlardır. Birçokları müşavirlik işleri için daimi yapılar tesis etmişlerdir. (Gümrük işleriyle özel ilişkileri olan gruplar ve bireyler)
Uluslar arası ticarette uyuşturucu kaçakçılığı ile olan mücadelede gümrüklerin rolünün ticari kaçaklara göre daha önemli olduğu hususu belirtilmeli gümrükler uyuşturucu maddelerle mücadele etmesi için desteklenmelidir. Ticaret ve diğer hükümet birimleri arasındaki gelişen işbirliği ve gümrük idaresinin kendi içinde daha yakın işbirliği münasebetleri incelenen üyeler arasında % 44’lük bir yer teşkil etmektedir.
Gelişmiş ülkelerin %67’sinde Ticari işlemlerin tekrar etkili ve hünerli bir biçimde kullanılması sağlanarak faaliyetlerinin daha etkili biçimde, ticaret toplulukları ve seyahat edenleri yansıtılması sağlanmıştır.
İSTİKBALDEKİ HEDEFLER NELERDİR?
Hala daha yapılacak işler ve ulaşılacak hedefler vardır, işte WCO üyelerinin gümrüklerin gelecekte karşılaşacakları, etkilenecekleri hususlardan bazılarının özetlerini aşağıda veriyoruz.
incelenmeleri yapılan Gümrük idarelerinde etkili olma ve karlılık % 93 oranında göze çarpmaktadır. Bazı gümrüklerde toplanan gelirlerin sadece % 1 oranındaki harcamalarla işler yürütülebilmektedir.
Zihniyetin ve teşkilatın kültürel değişikliğe ihtiyacı vardır. Gümrük idareleri yürütmekte oldukları işle ilgili yöntemleri değiştirmektedirler. ‚oğu, ihracatçıları ve ithalatçıları müşteri olarak kabul etmekte ve ortakları olarak muamele yapılmasını, rakip olarak görülmemelerini istemektedirler. Müşterilere verilen hizmetlerin geliştirilmesini isteyenlerin çoğunluğu, üyelerin % 93’ünü teşkil etmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:20   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Gelecekte Gümrük idarelerinin % 86’sı kullanmakta oldukları teknolojiyi geliştirerek suni araştırmalar (bilgi toplama), çubuklu kotlama sistemleri, evrak görüntüleri almak gibi hususlarda gelişmek istemektedirler. Bazı gümrük idareleri, Gümrükler ve iş arasında elektronik iletişim ve haberleşme bağlantısı arayışı içindedirler. Bu husus gümrükler için önemli karlar sağlayacaktır. ‚çünkü geleceğin idareleri, doğru ve zamanında ulaşan bilgilere dayanarak fonksiyonlarını yürüteceklerdir.
incelenen üyelerin % 82’sine göre, yeni uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyulması, yeni işlere göre personelin eğitilmesi ihtiyacını ortaya çıkaracaktır, ve işlerin farklı şekilde yapılması içinde personelin tekrar eğitilmesi gerekir.
incelenen üyelerin % 75’ine göre (gelişmiş ülkelere göre ise % 100’üne göre) uluslar arası suçlar mücadele edilmesi gereken bir husustur. G7 + 1’e uluslararası organize suçların arttığı alarmı verilmiştir, kara para aklaması, bazı ülkeleri gerekli yasal önlemleri almaya zorlamıştır.
Cevap veren üyelerin % 68’ine göre başarılı olmak için, istatistik bilgileri tam ve zamanında almak lazımdır. Bazıları, Ticaret politikasının formüle edilmesi için ticaret istatistik verilerinin bir yerde toplanması için uğraşmaktadırlar.
Serbest ticarete entegrasyon veya Gümrük Birliği, gelişmekte olan ülkeler için uğraşılması gereken bir mesele olarak kalacaktır, bu sebepten menşe kuralları ve gümrük genel tarifeleri geliştirilmelidir.
HANGİ TEKNİK VE UYGULAMA YAKLAŞIMLARI GÜMRÜKLERİN GELECEKTEKİ YÖNETİMSEL PRATİK VE PERFORMANSLARININ GELİŞMESİNDE EN ÖNEMLİ ROLÜ OYNAYACAKTIR?
Gümrük idareleri, etkinlik ve verimlilikleri arttırmayı araştırmaktadırlar. Risk Yönetim Prensipleri kullanarak, Gümrük idareleri, sınırlı bütçe imkanları içinde, ülke için en iyi neticeleri alabileceklerini Hükümete gösterebilecektir.
İncelenen üyelerin % 70’i stratejik haber almayı kullanarak, teşkilat hedeflerinin etkin başarılarını desteklemek temayülündedirler. Uygulama şartları içinde, stratejik haber alma yöneticilere ve üst düzey müdürlere, mevcut ve ortaya çıkabilecek temayüllerin içine bakmaya yeterli zaman sağlayacak, umumun emniyetini tehdit eden, politikaları değiştiren yollara, stratejilere, ve kanunlara bakmaya imkan verecektir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:21   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Geçmişte, işlemleri basitleştirme suretiyle değişiklikler ve iyileştirmeler yapılmıştır. Üyelerin % 60’ı göstermiştir ki, iş ve işlemleri tekrar düzenleyerek ve mevcut uygulamaların hedeflere ulaşmak için gerçekten en iyi yol olup olmadığını incelemek suretiyle bir adım daha ileriye gidilebilir.
İncelenen üyelerin % 60’ında gümrük idareleri performans (işde gösterilen başarı) ölçümlerine girişmektedirler. Bu kendi inisiyatif ve gayretlerinin etkinliğini gösteren bir yoldur. Daha başka idarelerde, zamana dayalı ölçümler ve kalite dahil maliyet - esaslı ölçümler yapmaktadırlar. Bazıları ise uygunluk ölçmeleri geliştirmektedirler.
incelenen Gümrük idarelerinin % 50’si malların hareketleri ve seyahat edenlerle ilgili miktarları belirleyerek yönetim muhasebesi yapıyor veya yapacaklardır, bu suretle mevcut mali kaynakların tahsisatı ve neticelerin ölçümünde yardımcı olacaklarını düşünmektedirler.
Cevap verenlerin % 45’i Toplam Kalite Yönetimi Filozofisi ve uygulamalarının ileri ki yıllarda gümrük yönetim uygulamalarında önemli bir rol oynayacağı fikrindedirler. Bazıları Ulusal Kalite Konseyine Katılmış veya katılacaklar, diğerleri bir adım daha ileriye giderek hizmet kaliteleri için ISO 9000 belgesi alacaklardır.
Araştırılan üyelerin % 40’ı öğrenmekte olan bir organizasyon içinde olduklarını, öğrenme ve adapte olma kapasitelerinin olduğunu ve değişikliğe uyacaklarını söylemektedirler.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:21   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Üyelerin % 25’ine göre idare gayeleri ve görevleri farklı olacak denilmektedir - Amaç sadece hedeflenen gayeleri uygulamak değil aynı zamanda ulaşılması hedeflenen neticelere doğru insanların alıştırılmasıdır.
Gümrüklerin başarılı geleceklerinin anahtarı, personelinin mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve arttırılmasındadır. Araştırılan üyelerde, çalışanların beceri ve bilgilerini arttırmak için geniş anlamda programlar yapılmakta, mevcut ve ileride çalışacak personelin gümrük çevresinde daha iyi performans gösterebilmeleri için onları IT sistemlerine ve yeni tekniklere daha iyi uyum sağlamaları için teçhiz etmek gerekir. Alışıla gelmiş eğitimden biraz daha fazlasına ihtiyaç vardır. Örneğin çıraklık gibi usuller, uzaktan öğrenme teknolojileri, bilgi iletişim ağı sistemlerinin tesis edilmesi gibi hususlar düşünülmelidir.
Haber alma sisteminin artan bir şekilde kullanılması, daha büyük bir hassasiyet ve seçicilik için risk değerlendirmesi sistemine olan talebi arttıracaktır.
Bilgisayar kullanılması gümrük memurları için önemli olup, bilgisayara dayalı sistemlerle günlük faaliyetlerin izlenmesi ve idarenin çalışmalarının tamamlayıcı bir parçası olan enformasyon teknolojisinin uygulanabilmesi için şarttır. Bunlara ilaveten personel bilgisayarları (PC) muhasebe için, sözcük işlem sistemi için, ve personel bilgisayarların bir ağ sistemine bağlı olduğu yerlerde E-Mail Elektronik posta işlemleri için kullanılacaktır.
Gümrükler sonradan yapılan murakabelerle denetlendiği için, muhasebe beceri ve bilgilerine de ihtiyaç vardır. Bu bilgiler sayesinde tam ve etkin bir uygunluk sağlanacaktır.
Bir çok idareler bilgi bazına göre idare edildiğinden, Bilgi Yönetim Sistemi bilgisi olanlara ihtiyaç daha fazla olacaktır.
Yabancı dil bilgisi giderek artan bir şekilde önemli olmaya devam edecek ve idarelerin uluslararası olmaları için idarelerin % 55’i lisan bilgilerini geliştireceklerdir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:21   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

REFORM VE MODERNİZASYON UYGULAMALARI ÜZERİNE ÖRNEKLER
Araştırma yapılan ülkelerdeki reform ve modernizasyon uygulamalarına ilişkin 15 ayrı ülkenin tecrübesi incelenmiştir:
1- İNSANLAR İŞLEMLER VE ORTAKLIKLAR (Amerika)
Ekim 1993 Tarihinde Hükümet görevlisi George Weise bir Gümrük reorganizasyon çalışma timi kurdu ve onu geniş ve basit bir şemayla teçhiz etti: Amerikan gümrük servisi ve onun çalışanlarının millete en fazla katkılarını sağlamak için bir organizasyon yapısı geliştirmek. Konuya ilişkin bir rapor hazırlandı ve bu raporda 21. yüzyılın hedeflerini karşılamaya yeterli olabilecek ilgisi yüksek çalışanlarla, uyum kabiliyeti olan teşkilat yapısı tavsiye edilir.
Servis ihtiyacının devamlı olarak artacağı bilincinde olarak, ve mali imkanların bu taleplere ayak uyduramayacağını dikkate alarak, çalışma timi personelin destek hizmetlerinden alınarak daha çok aktif görevlere kaydırma imkanlarını aradı. Böylece maliyetlerden kaçınmanın yanı sıra, daha verimli çalışma ile ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek en iyi uygunluk sağlanmıştır. Bu sonuçla, tekrar araştırma fikri vurgulanmıştır.
Tekrar araştırma stratejisi, mevcut kaynakları evrensel ticaret konularının çözümüne doğru yöneltmiş, ticaret kanunlarınında yardımlarıyla, enformasyon teknolojisinin kullanımının geliştirilmesiyle, gümrük otomatik ticari sistemi arttırılmasıyla ve çalışanların eğitimlerinin yapılmasıyla, müşteriye dönük gümrük işlemlerinin uygulanmasına ve işlem yönetim sistemlerinin tatbikine imkan sağlanmıştır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:21   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Misyonun hedeflerinden biride, personelin ve çalışanların mevcut gümrük sisteminde karşılaştıkları sorunların ve çevre ve çalışanların ileri sürdürdükleri fikirleri, mevcut gümrük sisteminin değiştirilmesini zorlayan araçlar olarak kullanılmasıdır. Gümrük Servislerinin Yeni vizyona ulaşabilmesi, hizmetlerin arttırılması ve geleceğin hedeflerinin yakalanabilmesi için Gümrük kültürünün insanlar, işlemler ve ortaklıklar üzerine hedeflenmesi gereklidir. Yeni kültür şöyle karakterize edilebilir: Ana işlemleri yaparken, gümrük hizmetleri içinde bir çok disiplinlerle entegrasyona ihtiyaç hasıl olur, Gümrük misyonunun gayelerine ulaşması için daha fazla koordineli gayretlere ihtiyaç vardır;
Gümrüklerin, kanuni ihtiyaçlarına hizmet ederek, organizasyon işleminin ve yönetim gayretlerinin bir odak noktası olarak, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan bir ortak gibi şekillendirmek, Gümrük Misyonunun Performansı arttırılabilir;
21. Yüzyıl için bir işgücü tesis ederek işbirliği içinde çalışarak, stratejiler geliştirmek, gümrük çalışanlarını birlikte iş yapmaya cesaretlendirerek, Gümrük Servisinde Misyonunun karşılaştığı hedefleri sağlayabilir.
Buraya kadar, gümrüklerin temel görevleri tekrar tanımlandı, bu işlemler için yönetim yaklaşımları ortaya kondu, müşterileri ve onların ihtiyaçları belirlendi, müşterileri belirlemek için metotlar geliştirildi, çalışanlarının güçlendirilmesiyle işgücünün iyileştirilmesi sağlandı, yüksek insan Kaynakları Programları önerildi, organizasyon şeması yeniden yönlendirildi, aradaki tabakaları azaltarak esas işleme destek sağlandı, ve öncelikle misyonun sahasına giren yerlerde mali kaynaklar tekrar araştırıldı.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 03-02-2007, 09:21   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

2- ARAŞTIRMAYA BAŞLAMA İŞARETİ (İngiltere)
İşaretleme, ürünlerin, hizmetlerin ve işlemlerin en iyisiyle karşılaştırılarak ve ölçülerek yapılan performansa artırıcı sistematik bir yöntemdir. Genellikle özel sektör tarafından rekabet analizi için bir kalite vasıtası olarak ve maliyeti düşürmek için bir etken vasıtası olarak kullanılır...
İngiltere’de, piyasa araştırmasına benzer bir yapı dahilinde üst düzeyde araştırmaya başlama işareti için kullanılacak tekniğin geliştirilmesine karar verilmiştir. Araştırmaya Başlama işareti’ adı verdiğimiz bu yeni teknik şöyle tanımlanabilir:
Seçilmiş bölgelerde departman performansı ile piyasa araştırmasına benzer bir yapı kullanan kamu ve özel sektör performansını mukayese eden etkili bir tekniktir.’
Araştırmaya başlama işareti tekniği, kalite için etkili tasarruf ve ilerleme veriminde odaklanan bir yaklaşım sağlar; etkili ilerlemelerin yerine oturtulmasını ve Hizmet Düzey Sözleşmeleri ile tanzim edilmesini temin eden bir metottur; en iyi uygulamanın tanımlanması suretiyle fiyat ve kalite mukayesesi yapan bir metottur; danışmanlardan istifa edilerek özel sektörün katılımını temin eder; piyasanın içinde korkusuzca özel sektöre geçmesi muhtemel işleri test ederek bu işlerin ilgili personelinin katılımını sağlar.
Araştırmaya Başlama işaretinin
Sonuçları
1995-96 yıllarından tüm bölgesel birim ve merkezlerde uygulamalar başlatılmıştır. Daktilo yazımı, personel idaresi, bilgi teknolojisi desteği, muhasebe ve maliye, yönetim ve KDV Kontrol Birimi gibi faaliyetler incelenmiştir.
Tamamında, yıllık toplam 30 milyon pound değerinde 1.300 görevi kapsayan yaklaşık elli uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaların sonuçları, ortalama % 20 civarında tasarruf sağlayan en azından muhafaza edilen ve çoğu hallerde geliştirilen hizmet standardına sahip pazar araştırması tekniğini kullanan uygulamalara çok benzemektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://besiktasforum.net/forum/dis-ticaret/21364-gumruk-reformu/
Mesaj Yazan For Type Tarih
D Ticaret [Arşiv] - Beikta Forum ( 1903 - 2008 ) Taraftarn Sesi !. This thread Refback 23-03-2008 18:36

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 07:03 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580