Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Bæsın Yayın

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 08-02-2007, 12:29   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Medyanın Ekonomik Açıdan Planlanması

MEDYANIN EKONOMİK AÇIDAN PLANLANMASI
1. Genel
Medya planlamasını, medya sanayiinin ekonomik yaşamını önceden saptanan bir plana göre düzenlemek olarak tanımlayabiliriz. Medyaların planlanması, medya sanayiini bir bütün olarak geliştirmek ve bunalımlara engel olmak amacını taşır.
Planlama ile medya ekonomisinde yapısal değişikliğin yanısıra, personel politika­sında, üretim biçimi ve hacminde, kuruluş yerinin seçiminde, dağıtımda, pazarlama tek­niklerinde ekonomik rasyonalitenin gerçekleştirilmesi hedeflenir. Medya sanayiinin, plan­lanan hedeflere varabilmesi için de para-kredi, kurumsal yapı değişmeleri, malî, idarî. bazen de fiyat politikaları araç olarak kullanılır.

2. Yazılı Medyanın Planlanması
Genel olarak yazılı medyanın planlanması; gerek proje safhasını, gerekse yöne­tim safhasını kapsar. Medya planlaması, doğal olarak çeşitli gider kalemlerini de ihtiva eder. Bir yazılı iletişim aracını üretirken gözönünde tutulması zorunluluk arzeden husus; ürünün hazırlandığı yer, yani yazı işleridir. Yazıişleri kadrosu nicel olarak maliyetler açı­sından anlam ifade ederken, izlenen yayın politikası gereği uzmanlaşmış emek istihdamı sözkonusu ise yazıişleri nitel açıdan da önem arzeder ve maliyetleri yükseltir.
Günlük yazılı medyanın yazıişleri kadrosu toplam çalışanların % 20'si civarındadır. Yazıişlerinin maliyeti de toplam maliyetin % 16 - % 20'si(53) civarında oluşur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 12:29   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Maliyetin yüksekliği karşısında, "ithal teknolojinin de atıl kapasitesini kullanmak amacıyla büyük basın kuruluşları yazıişlerini birkaç yayın organında veya ilavelerde kulla­narak maliyeti düşürmeye çalışırlar.
Yazılı medya işverenleri bu işkolunda emeğin maliyetlerini düşürebilmek için ma­kine ile ikame etmeye çalışarak sendikalardan, toplu iş sözleşmelerinden kaçınır ve mümkün olduğunca yazı işlerini bilgisayarlarla donatırlar. Böylece muhabirler veri kayıt merkezine dolaysız girerek, personel tasarrufu dolayısıyla maliyetlerde düşme sağlarlar.
Yazıişlerinden tasarrufun bir yolu da, muhtelif haber ajanslarına abone ol­maktır. Zira yazılı medyanın toplam maliyetinin en fazla % 2-3'ünü teşkil eden bu gider kalemi sayesinde personel ve maliyet tasarrufu sağlanır, ayrıca yazılı medyayı içerik açı­sından zenginleştirir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 12:29   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Telematik hizmetlerin gelişmesi ile data bankaları da kullanan yazılı medya, bu şekilde de zaman, personel ve maliyetlerde (içsel ve dışsal) tasarruf sağlar. Yazıişlerinin arşiv hizmetleri de maliye! unsurlarından biridir. Günümüzde bilgisayarların en yaygın kullanım alanı olan arşivleme toplam maliyetlerin % 3'ü civarındadır.
Maliyet kalemlerinin en önemlilerinden biri de, idarî ve malî işlerin ilgi alanına gi­ren personel ve ticarî işler (promosyon, pazarlama yöntemleri vb.'dir. Zira personel yüz­desi, bu alanda çalışanların % 40'ı civarındadır. Maliyetleri de toplam maliyetin % 20 - % 25'i kadardır. Yazılı medyanın pazarlama teknikleri giderleri (promosyon da çok değiş­kenlik göstermekle birlikte) % 12-15 arasında değişmektedir.
Tabiidir ki, medya planlaması yapılırken gözönünde tutulması gereken diğer maliyet unsurları; sosyal yardım giderleri (personel ulaşımı, yemek, giyecek-yakacak yardımı vb.) % 3-4 ve de oranı çok değişken olan kredi faizleridir.
Planlama safhasında yatırımları, hammadde tedarikini ve ücretleri incelediğimiz de görürüz ki, basın maliyetleri medya sanayiinde en yüksek olandır. Basın maliyetlerinin yüksekliği; seçilen yönteme, zaman tasarrufuna verilen öneme, kapasiteye göre buyur Ayrıca teçhizat, muhafaza ve yenileme giderleri de bütçeye % 5-6'lık yük getirir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 12:29   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Teknolojik yenilikler ve dağıtımda hız ihtiyacı, yazılı medyanın kuruluş yerlerini de değiştirerek kısa ve orta vadede maliyetleri artırmıştır. Bu nedenle İstanbul'da Bab-ı âlı Atatürk Havalimanı yakınında ikitelliye. Ankara'da Esenboğa Havalimanı yakınında Porsuklara, Paris'de ise önemli gazeteler Charles de Gaulle Havalimanı civarına taşınmıştır.
Yazılı medya, ağır yenileme koşullarını, sermaye yoğun yatırımlarım, vergi indirimleri ve istisnaları, düşük faizli teknoloji yenileme kredileri, yardım fonları, teşvikler ve sübvansiyonlarla aşabilmiştir.
Yazılı medyanın temel hammaddeleri (kağıt, mürekkep, boya. vernik vb.) maliyet­leri, normal dönemlerde toplam % 10-12'leri aşmamaktadır. Yalnız no var ki, uluslararası ekonomik kriz veya durgunluk dönemlerinde bu oran çok yukarılara çıkabilmekledir. Buna karşılık yazılı medya, sahife adedini azaltarak veya fiyatını yükselterek önlem almaya ça­lışmaktadır. Ancak bütün bunların bir sınırı vardır. Bu nedenle yazılı medya ya spot alım­lara yönelmekte, ya da devletin kağıt tahsisine ihtiyaç duymaktadır
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 12:29   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Maliyetlerin belki de en önemlisi yazılı medyadaki ücretlerin yarısına yakınını kapsayan düz emektir. Medya sanayimin yapısı dolayısıyla kolaylıkla örgütlenebilen ve seslerini duyurabilen emekçi kesimin en büyük korkusu; makineleşmenin yoğunlaşması, telematik hizmetlerin artışıdır. Onlar da, teknolojik gelişmelere direnmenin pratikte mümkün olmayacağı bilinci içinde, mevcudun iyileştirilebildiği ölçüde iyileştirilmesinin, olmadığı takdirde mevcudun muhafazası ile yetinmenin rasyonel davranış biçimi olduğu nün talkındadırlar. Kaldı ki, yazılı medyada çalışan kaliteleşmiş emek sahipleri dahi son derece etkin yasal zırhlara rağmen, işlerini kaybederken, düz emek sahiplerdin bu davranışı son derece akılcıdır. Büyük riskler altında gerçekleştirilmeye çalışılan teknolojik yemlikler, sermaye/yoğun yatırımlar, bir anlamda hassas dengelere dayanmaktadır ve ekonomik dalgalanmalara her zaman korumasız ve açıktır. Bu nedenle serbest piyasa koşullarına ters düşse de olağanüstü dönemlerde sübvansiyonlarla desteklenmesi kamu yararınadır, kanısındayız.
Yazılı medya planlamasında son satha, ürünün (gazetenin) tüketiciye varış aşamasıdır. Bu; dağıtım ağının genişletilmesini, hızlandırılmasını gerektirir. Bunun için satış raporlarının çoğaltılarak yaygınlaştırılması ve çağdaş teknolojinin kullanımı zorunludur Tabu bu arada, tüketicinin yazılı medyaya açtığı bir nevi kredi olan abone sistemim de unutmamak gerekir. Bunu, genellikle evrensel kurallar gereği matbuata indirim uygulayan posta veya daha zor bir yöntem olan konutlara dağıtım ile gerçekleştirmek mümkündür.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 12:30   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Yazılı medyanın satış noktalarına ulaştırılması ve iadelerin toparlanması (ki bu % 10 - % 15'ler civarındadır) ayrı bir maliyet unsurudur. Dağıtım ağını gerçekleştiren kuruluşlar ve perakende satış yapan noktalar fiili satıştan komisyon alırlar.
Medya ürünlerinin "şablon" bütçe uygulanamayacak ölçüde kalabalık olması medya planlamasının kesin kurallar içinde yapılamayacağını, esneklik gerektirdiğini bize gösterir Medya ürünleri içinde yazılı medyanın bütçesini incelediğimizde hep rakamlar kullanmak zorunluluğumuz vardır.a) Maliyet Giderleri ve Gelirler İlişkisi
Medya işletmeleri üretirken, değişik girdileri tüketmek durumundadırlar Böylelikle maliyet giderlerinin kaynağı da, üretim süreci olmaktadır. Üretim sürecinde, elde edilecek ilk ürünün (gazete örneğin) maliyeti çok yüksektir, ama urun miktarı arttıkça ortalama maliyetler düşecek ve marjinal maliyetin satış fiyatına eşit olduğu noktalarda üretim durduru­lacaktır. Üretim sürecinde, üretim faktörlerinden sadece biri artar (emek örneğin), diğerleri sabit kalırsa, harcamaların artışı sabit kalan faktörleri de etkileyerek maliyet oranlarını artırır, bu da verimi azaltır. Azalan verim yasasının tiraj konusunda işleyişi yanında bası­nın can daman ilan konusundaki işleyişine de göz attığımız da. tiraja paralel artan malı yellerin kârlılık sınırlarını nasıl zorladığını görebiliriz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 12:30   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

İlan için kullanılan toplam gazete kağıdı miktarı = sütun cm2 / 2 x tiraj miktarı
Toplam maliyet - hammadde birim maliyeti x kullanılan hammadde miktarı ilan için kullanılan toplam gazete kağıdının hammadde miktarını saptamak için, her gazetede ilana ayrılmış alanın yarısını tirajla çarparız. Alanın yarısını almamızın ne­deni, gazetelerin gerek ön ve gerekse arka yüzlerine basım yapılabilmesidir. Saptanan toplam hammadde miktarını, hammadde birim maliyeti ile çarpar ve ilanlardan elde edilen gelirlerle karşılaştırarak ilan fiyatlarında değişikliğe gidip gitmeme konusunda hızla bir ka­rara varırız. Yalnız, medya sanayimizde kalitenin yaratıcısı rekabet, fiyatların keyfî değil de. piyasa koşullan uyarınca saptanmasını gerektirir. Bilindiği gibi basın işletmelerinde ilk ürünün maliyeti en yüksek olanıdır. Üretimi artırdıkça, ortalama maliyet düşmeye başlar. Şekil 14'de görüldüğü gibi A ve E noktalarında fiyat ve ortalama maliyet eşitlenir. Satış gelirleri maliyetleri karşılayabilmektedir. Olumlu veya olumsuz kâr yoktur.


  Alıntı ile Cevapla
Alt 08-02-2007, 18:07   #8
Yardımcı Admin
 
Meric - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

teşekkürler
__________________


http://img81.imageshack.us/img81/9771/topmain8dd3mg5.jpg
Meric Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 22:57 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580