Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > Dış Ticaret

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 05-02-2007, 08:57   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Türkiye ve AB Ülkerinde Tarım

TÜRKİYE ve AB ÜLKELERİ’NDE TARIM


1) Verimliliğin Tanımı
Verimlilik, bir üretim yada hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir. Verimlilik, üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesi ile bunları üretmek için kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkidir.[1]

1.1. Tarım Verimliliğinin Ölçülmesi ve Sağladığı Yararlar
Tarımda işgücü, sermaye, toprak gibi faktörlerin birbirine düşen verimlilik; doğal şartlar ve değişkenler, tarımsal üretim ve alt yapısı, tarımsal üretim piyasaya ilişkileri, ekonomik örgütlenmeler, teknoloji gibi faktörlerden etkilenir.
Tarım sektöründe verimlilik değişkenleri; ürünler, bölgeler ve diğer alt sektörler bazında ölçülebilir. Verimlilik ölçümünde güdülen bazı amaçlar vardır. Bunlar;
-Verimlilik her şeyden önce, üretim sürecinde kaynakların ne derece etkin kullanıldığını ortaya koyan bir araçtır.
-Verimlilik ölçümü, insan üretkenliğinin arttırılması ve değerlendirilmesini amaçlar.
-Girdi fiyatları ile verimlilik arasındaki ilişki maliyet-fiyat hareketleri ile verimlilik arasındaki sıkı bağlantıyı açıklar.

1.2. Verimlilik Çeşitleri

1.2.1. Kısmi Verimlilik
Her çeşit üretim faaliyeti sonunda elde edilen malların bu üretimde kullanılan toplam girdilerden her hangi birine bölünmesiyle kısmi verimlilik oranları bulunur.

1.2.2. Toplam Verimlilik
Toplam verimlilik; bir dönemde elde edilen toplam çıktının o dönemde kullanılan toplam girdiye bölünmesi yolu ile elde edilir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:01   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1.2.3. Fiziksel ve Parasal Verimlilik
Verimlilik oranının pay ve paydasında yer alan değişkenlerin homojenik derecesine göre, fiziksel yada parasal birimlerle ifade edilmelerine göre bu ayrım yapılır.

1.2.4. Ortalama ve Marjinal Verimlilik
Belli dönem için verimlilik oranı, o dönemin toplam çıktısının o dönem için kullanılan girdinin toplamına oranlanması ile ortalama verimlilik ölçülmüş olur. Yine aynı dönemde girdide görülen artışın üretime oranlanması ile elde edilen verimlilik marjinal verimliliktir.[1]

2.Türkiye ve Avrupa Birliğinde Tarımın Genel Durumu

2.1. Türkiye’de Tarım

2.1.1. Türkiye Ekonomisinde Tarımın Yeri
Türkiye halen bir tarım ülkesidir. Sanayi ve hizmetler sektöründe son yirmi yılda yaşanan gelişmelere rağmen, tarım sektörü ekonomide önemli büyüklüklere sahiptir. Milli gelirin oluşturulmasında tarım sektörünün payı geliyor olmakla birlikte sektörün sanayi sektörüne sağladığı girdi ve hizmetler sektörü için oluşturduğu olanaklar göz önüne alındığında tarım sektörü dolaylı olarak milli gelire önemli bir katma değer sağlamaktadır.
Türkiye’de tarım sektörünün oluşturduğu istihdam hacmi halen yüksektir. Geniş bir istihdam hacmi olmasına rağmen verimlilik oldukça düşüktür. Ülke genelinde nüfusun yaklaşık % 35’i tarım sektöründe bulunurken aktif işgücünün halen % 45’i tarım sektöründe istihdam etmektedir. Son yıllarda tarım GSMH içindeki payı % 15’lere kadar gerilemiştir.[2]
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:02   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

2.1.2. Tarım Yapısı
Türkiye’nin iz düşüm alanı itibariyle yüz ölçümü 77.95 milyon hektardır. Bu alanın % 36’sı, 28 milyon hektarı tarım alanıdır. Sulanabilir alanın toplamı 25.85 hektar, ekonomik olarak sulanabilir alanın toplamı ise 8.5 milyon hektar, 1999 yılbaşı itibariyle sulamaya açılan alanların toplamı ise 2.25 milyon hektardır.
Türkiye’de tarım alanlarının 22.5 milyon hektar alanında kuru tarım, 5.5 milyon hektarında sulu tarım yapılmaktadır. Kuru tarım alanlarının 16 milyon hektarı nadaslı, 6 milyon hektarı nadassız tarım arazisidir.
2.1.3. Günümüzde Tarımdan Yerine Getirilmesi Gereken İşlevler
-İnsanların besinsel gereksinimlerini sağlamak
-Endüstriyel sektöre hammadde üretmek
-Toplumun sağlığı ve ruhsal dengesini sağlamak
-Kalkınmanın finansmanını sağlama
-Tarım dışı sektörlere işgücü katkısı[1]

3. Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türkiye

3.1. Türkiye-AB İlişkileri ve Tarım Sektörü
Türkiye'nin tarım sektörüne ilişkin yeniden yapılandırma sürecinde ve tarım politikalarının belirlenmesinde Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri çok önemli bir belirleyicidir. Türkiye, 1999 yılı Aralık ayında yapılan Helsinki Zirvesi'nde Avrupa Birliği'ne tam üye adayı olmuştur. Avrupa Birliği siyasi, ekonomik ve parasal birliği içeren bir bütünleşmeyi sürdürmektedir. Bütünleşme içinde reel ve mali kesimde yer alan her sekt6rde olduğu gibi tarım sektörüne ilişkin olarak da üyelerin uymakla zorunlu oldukları ve kendi iç politikalarını uyumlaştırdıkları ortak düzenlemeler bulunmaktadır. Piyasaları, kurumları, vergi ve dış ticareti ilgilendiren bu düzenlemelerin tamamı Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası'nı oluşturmaktadır.


  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:02   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Türkiye Avrupa Birliği ile nihai malların serbest dolaşımı alanında Gümrük Birliği sürecini 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlamıştır. 1973 yılında iki taraf arasında imzalanan Katma Protokol ile 22 yıllık geçiş süreci belirlenmişti. Katma Protokol'de tarım ürünlerinin serbest dolaşımı da hedef olarak gösterilmiş, ancak bu konuda ilerleme sağlanamamıştır. 22 yılık sürenin sonunda Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Türkiye - AT Ortaklık Konseyi 1/95 sayılı kararında, tarım ürünlerinin serbest ticaretine ilişkin olarak ucu açık ek bir süre tayin edilmiştir. 1973 yılında imzalanan Katma Protokol'de yer alan tarım ürünlerine ait karşılıklı ticaret tercihlerinin artırılması 1/95 sayılı Ortaklık Kararı'nda yer almıştır. Avrupa Birliği bu karar gereğince Türkiye'ye tarım ürünleri ithalinde tercihli rejim uygulamasına geçmiş, Türkiye sınırlı sayıda tercih getirmiş hatta hayvansal ürünlerde Avrupa Birliği ürünleri ithaline kısıtlama getirmiştir.
Gümrük Birliği sürecinin tamamlanmasının ardından, Türkiye Birlikten tam üye adaylığı beklerken, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ile tam üyelik arasında bir statü ve işbirliği öngören "Türkiye için Avrupa Stratejisi" başlıklı resmi belgeyi Haziran 1998 tarihinde açıklamıştır. Bu belge Türkiye ile Birlik arasında tarım sektörüne ilişkin yeni hedefleri içermektedir:
1 )Türkiye ile Birlik arasında tarım ürünlerinin serbest dolaşımı
2) Türkiye'nin AB Ortak Tarım Politikası'na tam uyumu,
3) Uyum sürecinde 3 aşamalı plan uygulaması,
a) Tarım politikalarına ilişkin karşılıklı bilgi değişimi,
b) Tarım politikalarının karşılıklı müzakeresi,
c) Uygulanan politikalar arasında farklılıkların tespiti,
4) Uyum sürecinde AB'nin Türkiye'ye teknik yardımı,
Bu belge Türkiye ile Avrupa Birliği tarım sektörleri arasında uyum sağlanması için yeni bir süre başlatmıştır. Ancak 1999 yılı Aralık ayında AB'nin Türkiye'yi tam üye adayı ilan etmesi ile birlikte, Türkiye üyeliğin gerekliliği alan AB Kopenhag Kriterlerine ve uygulanan politikalara uyum sürecine girmiştir. Bu uyum sürecinde tarım sektörü için kriter AB'nin uyguladığı Ortak Tarım Politikası'dır. Türkiye'nin tarım ihracatının yüzde 50'si, ithalatının ise yüzde 34'u Avrupa Birliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türk tarımı için Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'na uyumun neden önem taşıdığı anlaşılabilmektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:03   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3.2.Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası
Avrupa Birliği, çeşitli ülkeler ve birlikler tarafından uygulanan tarım politikaları içinde, aşırı müdahaleci tarım politikaları uygulayan tek önemli gruptur. Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikaları, Birliğin kendi iç uygulamalarında, genişleme sürecinde yeni üye adaylarının Birliğe getireceği ilave yak konusunda ve Dünya Ticaret Örgütü ile sürdürülen tarım ürünleri ticaretinin serbestleştirilmesi müzakereleri alanlarında tartışılmaktadır.
Avrupa Birliği bütçesinin önemli bir bölümü tarım politikaları için kullanılmaktadır. 1998 yılında yaklaşık 81 milyar Euro alan bütçenin yüzde 55'i, yani 45.5 milyar Euro tarıma yapılan desteklere ayrılmıştır. Kaynağın yüzde 68'i doğrudan gelir desteği ve telafi edici ödemeler, yüzde 15'i ihracat sübvansiyonu, yüzde 6'sı müdahale alımları, yüzde 6'sı depolama ile yüzde 5'i de işleme ve pazarlama amaçlı kullanılmıştır.
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası üç önemli aşama yaşamıştır. Bugün için gelinen noktada tarım politikalarına ilişkin olarak üç önemli vizyon oluşturulmuştur.
a) Birlik içinde; uzun vadede tarımsal ürünlerin çevresel açıdan sürdürülebilirliğini etkin kılmak ve tarım politikasını kırsal kesimde yaşayanların sosyal ve ekonomik geçimlerini güvence altına alacak şekilde oluşturmak.
b) Dış Rekabette; tarımın giderek daha da rekabetçi hale gelen ve ticari serbestleşmenin yaşandığı uluslararası ortama uyum sağlanması.
c) Genişleme Sürecinde; tarım nüfusunun iki katına çıkacak ve tarım alanlarının yüzde 40'dan fazla artacak olmasının Birliğe getireceği yüklerin azaltılması.
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'nın ilk iki dönem için uygulanan yapısı ıçı sürdürülebilirliği azalmıştır. Ortak Tarım Politikası'nın bugünkü uygulamalar AB bütçesine yükü ve maliyeti, genişleme sürecindeki ülkelerin katılımı ile yüke ilave gelmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Tarım Antlaşması müzakeresi neticesinde tarım sektöründe üretim ve dış ticaretinde liberalleşme eğilimi Avrupa Birliği'ni Ortak Tarım Politikası'nda tekrar revizyona itmiştir. OTP'deki revizyon 2000-2006 yılları arasında politikalarda reformu içeren bir paket olmuştur. Gündem 2000 belgesinin içinde yer almıştır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:03   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3.3.AVRUPA BİRLİĞİ TARIM SEKTÖRÜNDE KURUMSAL YAPI

Avrupa Birliği Tarımsal Destekleme Örgütü FEOGA

Avrupa Birliği'nde tarım politikası hedeflerini gerçekleştirmek, uluslar arası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, tarım sektöründe yeniden yapılanmayı sağlamak, kurumsal düzenlemeleri organize etmek ile tarım politikalarını tek elden ve etkin bir şekilde yürütmek üzere 1962 yılında Avrupa Tarımsal Yön Verme ve Garanti Fonu FEOGA kurulmuştur. Üye ülkelerin katkıları ile tarım ürünleri ithalatından alınan vergiler fonun kaynaklarını oluşturmaktadır.
FEOGA iki ana gruptan oluşmaktadır:
a) Garami Bölümü: Ortak piyasa düzenlemeleri içinde harcamaları finanse eder. Asgari fiyat garantilerini ve ihracat sübvansiyonlarına fon yaratır. Destekleme giderleri, üretici yardımları, belirli ürünlerin piyasadan çekilmesi ve üretimlerinin azaltılması için yapılan yardımları, depolama yardımlarını karşılar.
b) Yön Verme Bölümü: Tarım işletmelerinin yapılarının geliştirilmesi, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlama şartlarının iyileştirilmesini sağlar.
FEOGA merkezi bir kurum olarak üye ülkelerin uyum göstereceği tüm politika uygulamalarını belirlemekte, tarım sektörüne verilen ve 1998 yılı itibari ile 45.5 milyar Euro'yu bulan tonu merkezi olarak yönetmekte ve dağıtmaktadır.
Avrupa Birliği'nde üreticiler de merkezi örgütlere sahiptir. Tarım birlikleri COPA, Tarım kooperatifleri ise COGECA bünyesinde örgütlenmiş olup, ortak tarım politikası kararlarının uygulanmasında önemli işlevleri yerine getirmektedirler.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:03   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

3.4.ORTAK TARIM POLİTİKASI KARŞISINDA TÜRK TARIM SEKTÖRÜ

Türkiye tarım ürünleri ihracatında Avrupa Birliği pazarlarında rekabet gücüne sahip bulunmaktadır. Avrupa Birliği pazarlarına yönelik olarak yapılan tarım ürünleri ihracatında Türkiye'nin pazar payını koruduğu hatta genişlettiği görülmektedir. Türkiye'nin rekabet gücü, Birliğe ihracat yapan diğer üçüncü ülkelere göre daha kuvvetlidir. Birlik üyelerinin kendi iç ticaretlerine göre ise daha az rekabet gücü bulunmaktadır.
Ancak, bu durum Avrupa Birliği'nin uyguladığı Ortak Tarım Politikası'ndan kaynaklanmaktadır.
Birlik üyesi ülkelerin DTP gereğince birbirlerinden tarım ürünü satın almalar üçüncü ülkelerden yapılan ithalata göre daha uygun fiyat ve maliyet açısından olmaktadır. Üçüncü ülkeler karşısında ise Türkiye'nin rekabet gücü AB'nin Türkiye'ye sağladığı "tercihlerden" kaynaklanmaktadır.
Birliğin kendi içinde yaptığı ticaret daha çok hayvansal ürünler ve hazır gıda sektörü ürünleri iken, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat bitkisel ürünler ağırlıklıdır.
Türkiye tam üye adayı olarak AB'nin ortak tarım politikalarına uyum sağlama durumundadır. Ancak bunun içeriği ve takvimi önem kazanmaktadır. Türkiye DTP'nin dışında DTÖ'nün Tarım Anlaşması çerçevesinde tarım sektöründe ve dış ticaretinde liberalizasyonu sürdürmektedir.
Avrupa Birliği açısından ise genişleme sürecinde bugünkü yapısı ile uygulanmakta olan DTP sürdürülebilir değildir. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri tarım nüfusu ve üretimi ile Birliğe yük getirecektir. Türkiye de aynı koşullara sahiptir. Geniş tarım nüfusu ve tarım üretimi ile Türkiye'nin tam üyeliği, Türkiye tarım politikalarını ve DTP'nin bugünkü yapısı ile kalması durumunda AB'ye ilave yük getirecektir
AB, genişleme sürecinin getireceği yükü ve DTÖ Tarım Anlaşması müzakerelerindeki baskıyı azaltmak için muhtemelen önümüzdeki dönemde daha liberal tarım politikalarına yönelecektir. İç desteklerini, ihracat sübvansiyonlarını, ithal sınırlamalarını azaltacaktır.
Tüm bu beklentilerin ışığında, Türkiye tarım sektöründe uyumlaştırmayı tam üyelik kararına yakın bir sürece yaymalıdır. DTÖ'ye uyum ağırlıklı liberalizasyonunu sürdürerek rekabet gücünü artırmalıdır. Tarımda verimlilik ve etkinliği hedefleyen politikalara ağırlık vermelidir. AB'ye tam üyelik halinde rekabet gücü zayıf hayvansal ürünlerde, içecek, pamuk gibi ürünlerde rekabet gücünü artırmaya önem vermelidir Sektörde ve piyasalarda kurumsal alt yapıyı tamamlamalıdır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:03   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tam üyelik halinde, Türkiye'nin üçüncü ülkelere göre var olan rekabet avantajı daha da artacaktır. Üye ülkelerin birbirlerine olan ticaret tercihinden Türkiye de yararlanacak ve üye ülkeler karşısında da rekabet gücü kazanacaktır. Genişleme sürecinde yer alan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile değişecek DTP şartları allında Türkiye rekabet edebilecektir. Aynı şekilde Türkiye'ye yönelik ihracatta DTP'nin daha liberal olacağı ve AB'nin tarım ürünlerine yönelik yoğun sübvansiyonu azalacağı varsayımı ile AB'nin rekabet gücü bugünkü kadar kuvvetli olmayacaktır. Hayvansal ürünlerde ise rekabet gücü kalıcı olacaktır.
4. Türkiye ve Avrupa Ülkeleri Tarım Sektörünün Verimlilik Karşılaştırmaları
4.1. Tarımda Girdi Kullanımı
Tarımda verimliliği artırmak için, Topluluk girdi kullanımına büyük önem vermiştir. Türkiye’de ise girdi kullanımı hala yetersiz düzeydedir.
Topluluk ve Türkiye hektar başına kullanılan gübre miktarı 1985 itibariyle aşağıda verilmiştir.
AT Ülkeleri Hektar/kg
Hollanda 355

Almanya 265
Danimarka 236
Lüksemburg 219
Fransa 183
İngiltere 139
İrlanda 118
İtalya 112
Portekiz 77
Yunanistan 70
İspanya __60­__
Ortalama 166

Türkiye 82

Türkiye’de tarımda ekim alanlarının marjinal sınırlara ulaştığı dikkate alınırsa, üretimi artırmada tek seçeneğin birim alandan alınan verimi artırmak olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunun için daha fazla üretim girdisi ile yeni üretim teknolojilerinin kullanımı kaçınılmaz hale gelmektedir.
Yapılan verimlilik analizleri sonucu 1963-1992 yılları arasında genel olarak tarımdaki verimlilik artışının düşük olduğu görülmüştür.
Bitkisel üretimle ilgili olarak ortalama yüzde 1,6’lık artış; kullanılan tohumluk verimliliğinde ortalama yüzde 8,5’lik artış ve tarımsal ilaç verimliliğinde ortalama yüzde 7,5’lik artış, hayvansal olarak ise yüzde 4,7’lik artış meydana gelmiştir.
Yapılan ekonometrik çalışmalar sonucunda 1963-1992 döneminde tarımsal gelişmenin büyük ölçüde sermaye kullanımına bağlı olduğu görülmüştür.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:06   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

4.2. Tarımsal Verim ve Üretim
Tablo 8’den görüleceği gibi, Toplulukta son 14 yıl içinde verimde büyük artışlar meydana gelmiştir. Bu sonuç gösteriyor ki Topluluk, tarım sektörüne de diğer sektörler kadar önem vermektedir.
Tablo 10

At ve Türkiye Tarımında Verim (Kg/hektar) 1986

Türkiye’de ise bazı ürünler hariç Topluluğa göre oldukça düşüktür.
Toplulukta temel gıda maddeleri üretiminde önemli artışlar olurken, özellikle toplam meyvelerden üretim gelişmesi oldukça düşük kalmıştır. Çeltik üretiminde yüzde 200, pamukta ise yüzde 90 artış sağlamıştır.
Türkiye’de ise, toplam tahıllarda ve bu arada buğday ve mısırda, sebze ve meyvelerde dikkate değer artışlar meydana gelmiştir. Toplam canlı hayvan sayısında azalmaya karşın et üretiminde yüzde 160 artış sağlanmıştır.

Avrupa Topluluğu’nun, ortak tarım politikası çerçevesinde ürünleri, dünya fiyatının üzerinde bir fiyatla değerlendirmesi ve diğer koruma mekanizmalarını sürdürmesi, anormal stokların oluşmasına ve dolayısıyla ciddi finansman güçlüklerine yol açmaktadır.

4.3. Tarım Sektörünün Dünya Ekonomisindeki Yeri
Uluslar arası karşılaştırmalarda tarım sektörünün durumu tarım nüfusunun büyüklüğü, toplam nüfus içindeki payı ve ekonomide yarattığı katma değer ile ölçülmektedir. ABD ve AB ili önemli tarım üreticisi olmalarına rağmen, tarımın GSMH içindeki payı yüzde 2’yi geçmemektedir. Ayrıca, tarım nüfusu ABD’de oransal olarak düşüktür. Türkiye ise, Romanya ile birlikte seçilen ülkeler arasında kırsal nüfusu en yüksek olan ülke konumundadır. Ve, yine tarımın GSMH içindeki payı da Romanya ile birlikte en yüksektir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 05-02-2007, 09:06   #10
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

5. Türkiye Tarımında Yeniden Yapılanma Politikaları
Türkiye’de günümüze kadar uygulanan dağılım politikalarının sürdürülebilir olmaktan çıkmış olması, tarım sektörünün mevcut sorunları ve konumu, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasının sektörde ticaret serbestisini artırıcı, kamu müdahalelerini sınırlayıcı yapısı, AB ortak tarım politikasında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin getireceği yükler nedeniyle devlet yardımlarının azaltılması eğilimi, gelişmiş ülkelerin de tarım talebine doymasına karşın gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir talep artışı beklentisi ile Türkiye’nin tarım potansiyeli örtüştürüldüğünde; tarım sektöründe yeniden yapılanma zorunludur.
Yeniden yapılanma en az orta vadeli olmalıdır. Yeniden yapılanmanın kritik unsurları “verimlilik” ve “piyasa”dır
Aşağıda başlıca üretken politikalar verilmiştir.
- Kurumsal ve hukuki yapıya ilişkin politikalar
- Tarım piyasalarına ilişkin politikalar
- Verimlilik ve teknoloji politikaları
- Tarım sektörü ile finansal sitemin entegrasyonu

5.1. Verimlilik ve Teknoloji ve Alt Yapı Politikaları
- Araştırma ve geliştirme master planı 2000-2010 hazırlanmalı ve öncelikli araştırma alanları belirlenmelidir.
- Araştırma ve geliştirme kurumları yeniden yapılandırılmalı, özel sektör tekno parkları teşvik edilmelidir.
- Tarımsal teknoloji ve buluş pazarı kurulmalı ve üretici ile araştırma kurumları, piyasa da buluşmalıdır.
- TYYD Fonu kaynaklarının önemli bölümü araştırma kurumlarına ve buluşlarda kullanılacak üreticilere aktarılmalıdır.
- Öncelikle altyapı ihtiyaçları hazırlanmalı
- Sulama yatırımları süratle tamamlanmalıdır.[1]

5.2. Verimliliği Artırıcı Öneriler
- Ürün borsa ve halleri geliştirilmeli.
- Kanatlı ihracatın önünde sınırlayıcı bir faktör olan kesim hanelerin AB uygunluk norm numarası olması için gerekli yasal düzenlemeler tamamlanmalıdır.
- Tarım ve hayvancılığa teknolojik yatırım yapanlara cazip teşvikler sunulmalı
- Özellikle büyükbaş sektöründe verimliliğin sağlanabildiği orta ve büyük işletmelerin oluşabilmesi için bu ölçekte işletmelere özendirici teşvikler çıkarılmalı
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 07:23 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580