Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > İktisat

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 28-02-2007, 12:01   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Dönüştürücü Liderlik

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK


1. GİRİŞ


Bu yüzyılın başlangıcında insanlar, karizmatik özelliklere sahip kişilerin lider olabileceğine inanıyorlardı. Ancak 1940’lardan itibaren sosyal psikologlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda; demokratik liderlik davranışı sergileyen liderlerin daha etkin olduğu ortaya çıkarılmıştır. Böylece büyük adam teorileri unutulmuş ve sadece özellikler yaklaşımıyla liderlik konusuna cevap bulunamadığından 1960’lı yılların sonuna kadar etkin liderin davranışı üzerinde araştırmalar yapılmıştır. 1980’lerde liderlerin davranışına durum faktörü de eklenmiştir. Liderlik konusunda bugün gelinen noktada ise, yukarıda anlatılan teorilerin hepsini içine alacak kavramsal bir çerçeve kurulamamış ve liderlerin mükemmel organizasyonlar meydana getirdikleri sonucuna varılmıştır[1].

Mükemmel organizasyonlar meydana getiren liderlerin ise: Dürüstlük, enerjik olma gibi özellikleri olduğu ve sürecin içerisinde yer alma, süreci yönlendirme, organizasyon kültürü oluşturma gibi davranışlar sergiledikleri sonucu ortaya çıkarılmıştır. Görüldüğü üzere; bir anlamda bugünkü liderlik kavramı eskiye oranla daha karmaşık bir durumdadır. Çünkü 1980’lerde büyük adam ve davranış teorilerine sahip çıkanların eskiye oranla daha fazla olduğu görülmektedir


  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 12:01   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

1. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK’İN TANIMI VE GELİŞİMİ


Dönüştürücü liderlik kavramını ilk ortaya atan DOWNTON (1973)’dur. Literatürde, dönüştürücü liderlik kavramını –önemli bir bileşeni olan– ‘karizma’ ile ilişkilendirip, kavramın çıkışını ‘WEBER’e kadar götürenlerin olduğu da görülmektedir. Dönüştürücü liderlik kavramına önemli bir katkıyı da USA’lı siyasi liderleri inceleyen BURNS (1978) yapmıştır. Burns’ün bu katkısı, etkileşimci liderliğin ötesinde bir anlayışın, süreçler üzerindeki etkisini anlamaya ve ilgi duyulmasına teşvik etmiştir.

Son 15 yılda liderlik yazınında dikkat çeken ise, Burns’ün çalışmasıdır. Burns politik liderlik konusunda Alman sosyolog Weber’in ekonomik ve ekonomik olmayan otoritenin kaynağından yola çıkarak dönüştürücü ve davranışçı (etkileşimci) liderlik olarak bir ayrıma gitmiştir[1].

Burns bu çalışmasında liderliği; insanların ekonomik, politik veya buna benzer güç ve değerler kullanarak bağımsız veya karşılıklı oluşturdukları amaçlara ulaşmak için çalışanlarını harekete geçirme olarak tarif etmektedir[2].

Bu tanımda en önemli nokta amaçlar olup, bu amaçlar birbirinden bağımsız ancak birbiriyle ilişkilidir. İki kişi bağımsız bir amaca ulaşabilmek için karşılıklı mal ve hizmet alışverişinde bulunabilir. Bu şekil ilişkide çalışanların ortak çıkarlarına ulaşmaları konusunda ortak bir çaba söz konusu değil, pazarlık söz konusudur ve bunun adı da Davranışsal Liderlik’tir. Sadece liderlik sürecini kullanarak liderler çalışanlarının amaç ve değerlerini değiştirip şekillendirebilirler. Bunun adı da DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK’tir.

Her iki liderlik biçimi de insanların faydası adına kullanılabilir. Eğer çalışan ve lider arasındaki davranışlar her birinin amaçlarını gerçekleştirmesini sağlıyorsa, davranışsal liderlik çalışanları tatmin edecektir. Davranışsal liderin şekle ilişkin değerleri sorumluluk, doğruluk, kararlılık olacaktır.

Dönüştürücü lider ise; bunların üzerine inşa edeceği adalet, özgürlük ve eşitlik gibi son değerlerle ilgilenmektedir. Dönüştürücü lider çalışanlarını, son değerleri kullanarak moral ve motivasyon seviyelerini yükseltmektedir[3].

Dönüştürücü lider çalışanlarını tamamının tüm potansiyellerini gönüllü olarak sergileyeceği bir atmosferi organizasyona sağlamaktadır. Bu atmosferle ortak bir amaç, ortak değerlerle çalışanlar yapabileceklerinin üzerlerine çıkabilirler.

Dönüştürücü lider gerçek bir sanatçı ve gerçek bir yol göstericidir. Etrafındaki kişilerin, kendilerini aşma dürtüsünü öne çıkarmakta rol oynar. Lider için hiçbir fırsat çok küçük, hiçbir toplantı çok önemsiz ve hiçbir dinleyici de çok genç değildir. Her ayrıntı onu yakından ilgilendirir ve her düşünce onun için önemlidir. Dönüştürücü liderliğin manevi bir etki taşıması nedeniyle, hem lider hem de takipçiler üzerinde dönüştürücü bir etkisi vardır[4].
  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 12:02   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Dönüştürücü bir liderin sahip olduğu genel özellikler şöyle sıralanabilir[1]:

Ø Kendilerini değişim unsuru olarak görürler
Ø Bireyleri cesaretlendirirler
Ø İnsanlara inanırlar
Ø Hayat boyu öğrenen ,kendilerini yetiştiren kişilerdir
Ø Belirsizlik, şüphe ve karışıklıkların üzerinden gelebilme yeteneğine sahiptir.
Ø Vizyonerdirler3. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDER İLE DAVRANIŞSAL (ETKİLEŞİMCİ) LİDER

Davranışçı liderlikte basit olarak, lider almak istediği bir şey için çalışanlarına istedikleri şeyleri vermektedir. Aralarındaki ilişki karşılıklı bağımlılığı içermektedir. Çalışanları için liderlerinin isteklerini yerine getirmek çok önemlidir. Bunun yanında liderler de sık sık çalışanlarının beklentilerini karşılamak durumundadır.

Davranışsal liderlik, liderin, çalışanlarının değişen ihtiyaçlarını hangi ölçüde karşılayabildiğine bağlıdır. Davranışsal liderlikte değişilen değerler aynı ölçüde olmayabilir. Buna göre iki dereceli davranış tanımlanmıştır. Bunlar düşük kaliteli ve yüksek kaliteli değiş tokuştur.

Düşük kaliteli davranış mal ve haklara dayanırken, yüksek kaliteli davranış kişisel bağlara dayanır. Davranışsal liderlikte şekle ilişkin değerler olarak söz edilen saygı, güven gibi moral değerler mevcuttur. Düşük kaliteli davranışta ise liderin maaş artışı ve buna benzer ödülleri elde tutması gerekmektedir. Yüksek kaliteli ilişkilerde ise; liderin gücünü belirleyen şeyler ölçülemeyen bazı ödüllendirmelere dayanmaktadır[2].

Buna karşın dönüştürücü liderlikte ise; ilişki maddi öğelere dayanmaz, kişisel değerlere yönelik, adaleti ve düzeni sağlamak gibi kişisel değer sistemlerini temel alır. Burns bunlara son değerler adını vermektedir. Bunlar alınıp verilemez ve üzerinde pazarlık yapılamaz. Dönüştürücü liderlikte; liderler, sahip oldukları kapasite ile çalışanlarını birleştirebilmekte ve onları yeni amaçlara yöneltebilmektedirler[3].

Burns’un yaptığı çalışma bu ayrımın ötesine gitmemiş ve ortaya anlaşılan teori ve ölçüm getirmemiştir. Bass, ilk defa çalışmasıyla Burns’un yeni teorisini ölçülebilir ve anlaşılabilir noktaya taşımıştır. Bass çalışmasında çok faktörlü liderlik anketi hazırlamıştır. Bu anket yardımıyla liderin 360 derecelik resmini çekmek mümkün olmuştur. Anket iki liderlik biçimini değişik kategorilerde açıklamaya yöneliktir
  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 12:02   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Ankette davranışsal liderliğin belirlemecileri, durumsal ödüller, amaçlara göre yönetim olarak belirtilmektedir. Dönüştürücü liderliğin belirlemecileri ise; karizma, (çalışanların, liderlerini; heyecan, vizyon ve görev duygusu gibi duygusal unsurları harekete geçirebilme konusunda karizmatik özelliklere sahip olarak görmeleri), motive etme (liderlerin çalışanlarını büyük beklentiler sunarak ve bunları basit olarak anlatarak gayrete odaklandırabilmeleri), entellektüel yaratıcılık (bu kavramın davranışsal liderlikten farkı, dönüştürücü liderin çalışanlarının görevle ilgili problemlerini kendinin çözmesini beklemesi), bireyselleştirilmiş düşünce (liderin çalışanlarını öğrenme ve gelişmeleri için yakınlık gösterip cesaretlendirmesi) [1].

Bass’ın geliştirdiği çok yönlü liderlik anketi (Multıple LeadershıpQuestionnaire),davranış ölçeği olduğuna göre en önemli dönüştürücü liderlik boyutunun da karizma olduğunu söylemek gerekecektir. Bass’ın bu çalışmasında karizma, liderin davranışı olarak ölçülmemiştir. Bu oldukça önemlidir. Çünkü karizma, dönüştürücü liderliğe sebep olmanın ötesinde sonucudur. Bass Weber’in eski Yunanca’da Tanrının armağanı olarak gördüğü karizmanın anlamını göz ardı etmektedir. Bu yüzden sadece karizmatik özelliklere sahip olmanın ötesinde olan dönüştürücü liderliği anlayabilmek için, liderin hem davranışları hem de karakter özellikleri üzerinde durulması gerekmektedir[2].
Dönüştürücü liderin davranışı açıklama konusunda Kouzes ve Posner de Bass gibi bir anket geliştirmiştir. Liderlik uygulamaları formunda (Leadership Practices Inventory) beş tip liderlik davranışını; süreci sorgulamak (organizasyonu ileri götürmek için risk alma ve fırsatları araştırmak), paylaşılmış bir vizyon oluşturmak, personeli gelişimi konusunda cesaretlendirmek, örnek olmak, çalışanlarının başarılarını kutlayarak cesaretlendirmek olarak tespit etmiştir [3].

Sashkin’de dönüştürücü liderin davranışını açıklamada geliştirdiği lider davranış anketinde (Leader Behavior Questionnaire), beş kategori geliştirmiştir. Bunlar açıklık, haberleşme, güven, dikkate alma, fırsat yaratmadır. Bunlara ilave olarak yazar dönüştürücü liderleri ortalama lider ve yöneticilerden ayıran üç özellik ortaya çıkarmıştır. Ancak bu özellikler insanın doğuştan kazandığı değil öğrenilebilecek özelliklerdir. En temel özellik kendine güvendir. İkincisi güç isteğidir. Sonuncusu ise vizyondur[4].

Günümüzde dönüştürücü liderlik kavramı Burns’un çalışmasıyla birlikte başlamaktadır. Peters ve Waterman dönüştürücü lideri mükemmellikle eşit anlama koymaktadır. Bass ise dönüştürücü lideri karizma ile aynı olarak görmektedir. Bunun ötesinde göz ardı edilmemesi gereken gerçek ise dönüştürücü liderliğin, çalışan ve liderin; moral, motivasyon açısından birbirlerini yüksek seviyeye çıkartmalarıdır[5].
  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 12:03   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

4. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bu iki liderlik boyutu arasında birçok yönden; farklılıkları – benzerlikleri, hangi koşullarda hangisinin daha etkin olacağı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. İki liderlik boyutu arasındaki karşılaştırmayı Tichy ve Devanna’nın çalışması ağırlıklı olmak kaydı ile düzenlenen tablo yardımı ile incelemek daha aydınlatıcı olabilir. Aşağıdaki tabloda liderlik özelliklerine göre etkileşimci liderliğin ve dönüştürücü liderliğin tutumları şöyledir:


LİDERLİK ÖZELLİKLERİ
ETKİLEŞİMCİ
DÖNÜŞTÜRÜCÜ
ZAMAN YÖNELİMİ
KISA
BUGÜNE DÖNÜK
UZUN
YARINA DÖNÜK
AMAÇLARININ YAPISI
FAYDACI
İDEALİSTLİK
KOORDİNASYON MEKANİZMASI
ROL VE DÜZENLEMELERLE
AMAÇ VE DEĞERLERLE
DİĞERLERİNİ ETKİLEME STRATEJİSİ
FAYDACILIK
DİĞERLERİNİ DÜŞÜNEN
İLETİŞİM
DÜŞEY AŞAĞIYA DOĞRU
ÇOK YÖNLÜ
SONUÇLAR
BEKLENEN PERFORMANS
BEKLENENİN ÜSTÜNDE PERFORMANS
KİŞİLİK
REAKTİF
PROAKTİF
GÜÇ KAYNAĞI
POZİSYONDAN
TAKİPÇİLERİNDEN
DİĞERLERİYLE İLİŞKİSİ
BAĞIMSIZ
BAŞINA BUYRUK
ORGANİK
BİRBİRİNE BAĞIMLI
NİYET / GÜDÜ
KARŞILIKLI DÜŞÜNEN
AHLAKİ YÖNÜNÜ DE DÜŞÜNEN
ÖDÜL SİSTEMİ
ORGANİZASYONA
HARİCİ
KİŞİSEL
KENDİNE ÖZGÜ
KARAR ALMA
MERKEZİ
GEÇMİŞ TECRÜBELERLE
YAYILMIŞ
DAĞITILMIŞ
YUKARIYA DOĞRU GELECEK YÖNELİMLİ
KENDİNİ İDRAK TARZI
BEN
KENDİ MERKEZLİ
BİZ
SOSYAL MERKEZLİ
ÇALIŞANLAR
YERİNE KONABİLİR
BİR ARAÇ
DEĞERLENDİRİLEBİLİR BİR KAYNAK
REHBER MEKANİZMA
KAR
VİZYON VE DEĞERLER
DEĞİŞİME TUTUMU
ÖNLENEBİLİR
DİRENÇ
STATÜKO
KAÇINILMAZ
DEĞİŞİMİ KUCAKLAMAK
KONTROL
SERT UYULMALI
KENDİ KENDİNE KONTROL
EMİR KOMUTA MEKANİZMASI
YÖNLENDİRİCİ
AKILCI
ANLATICI
İKNA
PERSPEKTİF
İÇSEL
DIŞSAL
GÖREV DİZAYNI
BÖLÜMLERE AYRIMLI
BİREYSEL
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ
GRUP


Kaynak : TICHY, N.M. Tichy ve DEVANNA, M.A., “Transformational Leader”, New York, John Wiley&Sons,1990, s.271-280.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 12:03   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Tablodan da anlaşılacağı üzere türbülanslı piyasalarda proaktif bir özellikle organizasyonunu uyarlayan, ahlak, moral, inanç, gibi manevi boyutları göz ardı etmeyen dönüştürücü lider evrensel insan haklarını, insan boyutunu ön plana çıkararak değerlerle sonuca, daha yüksek performansla ulaşılabileceğine inanmaktadır.

Etkileşimci lider çalışanlarını yönlendirme de; faydayı esas alan, çalışanları bir araç olarak algılayan, ödül ve cezanın en etkin yöntem olduğunu düşünen, değişimler meydana geldiğinde bir şeyler üretmeye çalışan liderlik tarzını sergiler. Etkileşimci lider anlamları sonuçların yaratacağını düşünür ve onun için tüm adaptasyonu sonuçlara yöneliktir.


5. LİDERLİĞİN ALT BOYUTLARI

Bass ve Avolio etkileşimsel ve dönüşümsel liderliğin alt unsurlarını tanımlamışlar ve oldukça kabul gören yaklaşımları ortaya koymuşlardır.


5.1. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN BOYUTLARI

Dönüştürücü liderliğin alt boyutları (4I) şöyledir:
Ø Karizma, İdeal Etki – Idealized Influence
Ø Telkin Edici Motivasyon – Inspirational Motivation
Ø Bireysel Düzeyde İlgi – Individualized consideration
Ø Zihinsel – Entelektüel teşvik – Intellectual Stimulation


5.1.1. KARİZMA, İDEAL ETKİ

Karizma; ilham yeteneğini,mucize ortaya koymayı, ve gelecek hakkında önceden öngörüyü içeren tanrısal bir hediye anlamına gelen yunanca bir kelimedir. House’a göre, bu lider özelliğinde kendine olan yüksek inanç ve güven, takipçilerini etkileyecek güçlü bir motivasyon yeteneği vardır[1].

Dönüştürücü lider çalışanlarına bir model olacak şekilde davranır. Bu liderlere hayran olunur, saygı ve güven duyulur. Çalışanlar liderleriyle özdeşleşirler, onlara gıpta ederler. Liderin bu itibarı kazanmaları için yaptıkları şeyle takipçilerin ihtiyaçları arasında uyum ve takipçilerin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından üstün tutmaları gerekir.

Çalışanlarıyla riskleri paylaşır ve keyfi olmaktan çok tutarlıdır. Lidere doğru şeyi yapacağına dair güven duyulur. Yüksek ahlaki standartları gösterir[2]. Herhangi bir engelin üstesinden gelebileceğine dair güven duyulur, elde edilebilir ve net bir misyon ve vizyona sahiptir[3].
  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 12:06   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

5.1.2. TELKİN EDİCİ MOTİVASYON

Dönüştürücü lider, çalışanlarını işlerini değiştirme yolunda anlamlandırma yardımıyla telkin ve motive ederler. Takım ruhunu harekete geçirirler. Şevk ve iyimserlik sergiler. Çalışanlarının gelecekteki cazip vizyonla ilişki kurmalarını paylaşmalarını sağlar. Takipçilerin paylaşılan vizyon ve amaçlara bağlılıklarını ispat etmeye ve vizyon doğrultusunda harekete geçmelerine destek olur[1].

Dönüştürücü lider motivasyon için duyguları harekete geçirmek adına imajlardan sembollerden ve hikayelerden yararlanır.


5.1.3. BİREYSEL DÜZEYDE İLGİ

Her çalışanıyla birebir ilişki kurup onların gereksinmelerini ortaya koyması ve çözmeye çalışması, çalışanların lidere olan güvenini arttırırken, potansiyellerinin de ortaya konmasını sağlar. Böylece organizasyonda daha büyük bir sinerji yaratılması imkanına ulaşılabilir.

Dönüştürücü lider takipçilerine ‘koçluk’ ve ‘danışmanlık’ yoluyla özel ilgi gösterir. Çalışanların ve yardımcılarının potansiyellerini daha üst seviyelere çıkarmak için sürekli gelişimi destekler. Bireyselliğe önem veren lider takipçilerini etkin şekilde dinler. Gelişimlerinin ve güvenin bir göstergesi olarak görev delege (empowerment) eder. Delege edilen görevleri izlerken, arzu edilir sonuçlar için çalışanların ek desteğe yada yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu görürse takipçilere kontrol edildiği hissini vermez[2].


5.1.4. ZİHİNSEL TEŞVİK SAĞLAMA

Dönüştürücü liderliğin etik ve normatif boyutunu ön plana çıkaran bu özellik bireylerin katkısını, bilinç düzeylerini, yaratıcılıklarını sergilemelerine destek olan dinamik bir süreçtir. Dönüştürücü lider, durumlara yeni yollarla yaklaşarak, problemleri yeniden tasarlayarak, varsayımları sorgulayarak, yaratıcı ve yenilikçi olmaları için teşvik takipçilerini teşvik ederek yaratıcılığı cesaretlendirir. Bireysel hataların kritiğini aleni yapmaz. Çalışanlardan problemlerin çözümünde yaratıcı ve yenilikçi fikirler getirmelerini isteyerek, bu yönde cesaretlendirir ve çalışanların fikirleri kendininkiyle örtüşmese de kritiğe baş vurmaz[3].
  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 12:08   #8
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

5.2. ETKİLEŞİMCİ LİDERLİĞİN BOYUTLARI

Etkileşimci liderliğin alt boyutları ise şöyledir:
Ø Koşulsal Ödül – Contingent Reward
Ø İstisnalarla (Aktif – Pasif) Yönetim – Management by Exception (Passive – Active)
Ø Bırakınız Yapsınlar Tarzındaki Liderlik – Laissez–Faire


5.2.1. KOŞULSAL ÖDÜL

Etkileşimci lider çalışanların ödül alabilmeleri için neleri başarabilmeleri gerektiğini açıkça ortaya koyar. Çalışanların performans standartlarını karşılamak için anlaşmaya uygun gerekli çabaları göstermeleri durumunda onları ödüllendirir. Liderler kendilerine bağlı çalışanların ihtiyaçlarını anlarlar ve çeşitli ödüllerle hedeflerine ulaşmaları için çalışanları teşvik ederler. Takipçiden yapması beklenen ile bunun için gerekli performans sonucunda elde edeceği şey arasında yakın bir ilişki olduğunu bilir. Bir şekilde değiş tokuş vurgulanır[1].


5.2.2. İSTİSNALARLA YÖNETİM

Prosedürleri, standartları aktif olarak izliyor ve olumsuzluk halinde ya da oluşma olasılığı halinde müdahale ediyorsa istisnalarla yönetimin aktif boyutudur. Sorun ortaya çıkana kadar herhangi bir müdahalesi olmuyor ise bu da istisnalarla yönetimin pasif boyutudur. Ceza ve disiplin istisnalarla yönetimin bir aracı olabilir[2].5.2.3. LİDERSİZLİK

Liderlik yoktur. Var olan lider işlere karışmaktan kaçınır. Çalışanlarla ne anlaşma ne de etkileşim vardır. Karar sıkça ertelenir. Geri bildirim, ödüller, motivasyon ihtiyaçların tatmini gibi konulara rastlanmaz[3]. Astların oldukça fazla özgür bırakıldığı bu liderlik boyutunu, liderlik boyutlarının dışında tutan araştırmalara da rastlanmaktadır.6. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDER VE ORGANİZAYONUN PERFORMANSI

Dönüştürücü lider organizasyonun bütününe değişimin gereğine ikna eder, telkin eder. Organizasyondaki çalışanların tümünü kapsayacak ve onları motive edecek stratejileri, yeni politikaları, uygun performans sistemlerini ve yeni bir organizasyon kültürünü geliştirmeye odaklanır. Bu da dolaylı olarak organizasyonun performansını artırır.

Dönüştürücü lider organizasyon üyelerinin inançlarını, amaçlarını değiştirir. Çalışanları için canlı çekici, anlaşılır bir vizyon çizer. Herkes tarafından paylaşılmasını sağlayarak motive eder. Çalışanlarını beklenen performanslarının ötesine geçmeleri için motive eder[4].

Dönüştürücü lider etkileşimci lider’e göre daha etkin, verimli, yenilikçi ve çalışanları tatmin edicidir[5]. Takipçilerin ihtiyaçlarına duyarlı olması, davranışlarıyla model olması, onların katılımcılığını sağlaması, takipçilerin organizasyona bağlılığını, tatminlerini ve tüm performanslarını sergileyecek motivasyonu sağlamaktadır[6].
Bu amaç doğrultusunda yukarıda değinilen ve 4I olarak adlandırılan alt boyutlardan yararlanır. Şekil 6.1 söz konusu durumu göstermektedir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 28-02-2007, 12:12   #9
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Birçok ampirik araştırma dönüştürücü lider ile organizasyon performansı arasında pozitif bir ilişki bulmuştur.
Howell ve Avolio 78 yönetici üzerinde yaptıkları alan çalışmasıyla bu tezi doğrulamışlardır[1].
Geyer ve Steyrer ise 20 farklı Avusturya bankasında 116 farklı yönetim branşında 1456 denek üzerinde elde edilen sonuçta dönüştürücü lider etkileşimci liderin performansının üzerinde performans elde etmiştir. Bu çalışmanın diğer bir sonucu da; dönüştürücü liderliğin öz unsurlarının kısa dönemli performanstan ziyade uzun dönemli performansla ilintili olduğunun saptanmasıdır[2].7. SONUÇ

Dönüştürücü lider insanı organizasyonun en değerli unsuru olarak kabul eden, yenilikçiliğe yaratıcılığa önem veren, değişimlere karşı proaktif ve vizyon sahibi olan bir lider tipidir.

Çalışanlarının moral değerlerini sürekli göz önünde bulundurur, değerin sonuca götüreceğine inanan lider, çalışanlarının organizasyona bağlılığını, tatminlerini ve performanslarını arttıracak değerleri sürekli sunar.

Tüm bu özellikleriyle dönüştürücü lider bilgi ve iletişim çağının büyük değişim dalgalarına ve kaosuna meydan okuyabilecek, bu durumları fırsata çevirebilecek, böylece çağın gerektirdiği yeni organizasyonu dizayn edebilecektir.  Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 08:52 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580