Beşiktaş Forum  ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi


Geri git   Beşiktaş Forum ( 1903 - 2013 ) Taraftarın Sesi > Eğitim Öğretim > Dersler - Ödevler - Tezler - Konular > İnşaat Yapı

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31-01-2007, 09:18   #1
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
1980 Inşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Yönetmeliği

"1980 Inşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Yönetmeliği"

KIBRIS TÜRK MÜHENDIS VE MIMAR ODALARI BIRLIĞI
KURULUŞ YASASI (12/1976)
1979 MIMARLIK VE INŞAAT MÜHENDISLIĞI ORTAK
MESLEKI HIZMET VE DENETIM TÜZÜĞÜ
----------------------------------
MADDE 20 ALTINDA YAPILAN YÖNETMELIK
(A:E: 513/83 ile değiştirilmiş şekliyle)

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yetki Kurulu, 1979 Mimarlık ve Inşaat Mühendisliği Ortak Mesleki Hizmet ve Denetim Tüzüğünün 20. maddesi ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak hazırlanmış olduğu ve Kıbrıs Türk Federe devleti Bakanlar Kurulunca onaylanan aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

Kısa isim
1.
bu Yönetmelik "1980 Inşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Yönetmeliği" olarak isimlendirilir.

Amaç
2.
Bu Yönetmelik, Inşaat Mühendisliği mesleği hizmetlerinde, uyulması gerekli olan ilke ve kuralların tanımlanması, belirli bir konu ile ilgili olarak Inşaat Mühendisliği Odası tüm üyelerince belirli bir düzeyde yürütülmesi ve yapı üretimi için temel hizmetlerden biri olan Inşaat Mühendisliği hizmetlerinin ülke ve toplum yararına uygulanmasının denetlenmesi amacına yöneliktir.

I. BÖLÜM

Tanımlar
3.

Bu Yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe aşağıda verilenlerin dışındaki tanımlar, 1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kuruluş Yasasındaki ve 1979 Mimarlık ve Inşaat Mühendisliği Ortak Mesleki Hizmet ve denetim Tüzüğündeki anlamı anlatır.
"Çizim", Inşaat Mühendisinin tasarı ve düşüncelerini yansıtan teknik resimlerin çizimini anlatır.
"Inşaat Mühendisliği Projesi", statik projeyi anlatır.
"Detay", yapı uygulamasında, inşaatı ve imalatı gerçekleştirecek olan ilgili teknik personele, tasarısını daha iyi yansıtabilmek amacıyle Inşaat Mühendisinin hazırlayacağı yapının herhangi bir bölümüne veya noktasına ait büyük ölçekte ve ayrıntılı olarak verilen teknik resimleri anlatır.
"Proje Düzenleme", yapı süresinde bir bütün oluşturan ve uygulamaya geçilinceye değin yapılan Inşaat Mühendisliği mesleği ile ilgili teknik hizmetleri anlatır.


  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 09:18   #2
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

II. BÖLÜM
Öneri Raporu
4.

Öneri raporu; yapıya ait strüktürü belirten, etüd, şema ve açıklamaları, seçilen sistemlerin emniyet, ekonomi ve benzeri faktörler yönünde karşılaştırmalarını kapsayan rapordur.

Ön Proje
5.

Ön proje, idarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dahilinde yapının statik ön projesinin hazırlanması, yapı tesislerinin genel hatlarla belirtilmesi, yaklaşık metraj ve maliyet hesaplarının hazırlanması, gerekli hallerde fenni izahname düzenlenmesi hizmetlerinde Önemli ve kritik Inşaat Mühendisliği projeleri için 1/200 avan proje, belirli bir konunun. mimari projeye,arsa verilerine fikir projesi yarışma ile elde edilmiş ise proje hakkındaki juri tavsiyelerine uygun olarak taşıyıcı sistemin ve yapıda kullanılacak malzemenin; mühendislik ve ekonomide gözününde tutulma kaydıyla; tesbit için hazırlanan 1/200 ölçeğinde projesidir. 1/200 avan projede kat planları statik hesaplar ve statik rapror bulunur.(1)
Verilecek statik raporda; taşıyıcı sistemi belirtilecek, bu sistemin mimari, inşaat mühendisliği ve ekonomi bakımından uygunluğu izah edilecek. Bunun için gereken tahkik hesapları ve ekonomik mukayeseler yapılacaktır.(2)
Binanın taşıyıcı sisteminde kullanılan malzemeler ile binaya yük veren malzemeler (duvar, kaplama, çatı örtüsü v.s) tesbit edilecektir.(3)
Statik sistemin değiştiği her kat için ..... döşeme kalıp planları ve temel planı çizilecektir. Bu planlarda dilitasyon yerleri belirtilecek, gerekli kesitler çizilerek bunların üzerinde mimari projeye uygun kotlar yapılacaktır.(4)
Döşeme yükleri bulunacak, her mahal için alınacak hareketli yükler belitrilecektir.(5)
Kullanılacak duvar cinsine göre, değişik kalıntıdaki duvarların duvar kaplaması dahil m2 ağırlığı bulunacaktır.(6)
Taşıyıcı elemanlardan (döşeme, kiriş, kolon, temel) en fazla tesire maruz olanlardan meydana gelen düşey ve yatay yük tesisleri tekribi de olsa bulunacak, bu elemanlara verilebilecek ebatlar tesbit edilecektir.(7)
Yapılmış olan zemin etüdüne göre temel sistemi ve temelin oturacağı seviye tecrübeye göre tesbit edilecektir.
1/100 avan proje, 1/200 avan proje esaslarına uygun olarak 1/100 ölçeğinde hazırlanan, taşıyıcı elemanların eb'atlarının ve kullanılacak malzemenin kesin olarak tayin edildiği projedir.(8)
1/200 avan projede tesbit edilmiş hususlar gözönünde tutularak her katın 1/100 ölçeğinde döşeme kalıp planı çizilecek, akslar numaralanacak, bütün döşeme ve kirişlere poz numaraları verilecek, gerekli kesitler çizilerek bunların üzerine mimari projeye uygun kotlar yazılacaktır.(9)
Çizilecek temel planında, zemin etüdündeki bilgiler ve mimari projeye uygun olarak bulunuş temel taban kotları belirtilecektir. Tesisat kanallarının bulunması halinde, temel kotlar, bunların geçişine engel olmayacak şekilde tesbit edilecektir.(10)
Bütün taşıyıcı elemanların 8döşeme, kiriş, kolon, temel) eb'atları bulunacak, bu eb'atlar kalıp planlarında belirtilecektir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 09:18   #3
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 


(11)
Taşıyıcı elemanların malzemesi ve duvar cinsi kalıp planlarında belirtilecektir.


(12)
Döşeme ve duvar yükleri yeniden hesaplanacak ve 1/200 safhasında tesbit edilenlere kontrol edilecektir.


(13)
Aynı eb'adı haiz taşıyıcı elemanlardan en fazla tesire maruz kalanları düşey ve yatay yüklere göre hesaplanacak, bu elemanların gerileme tehkikleri yapılacak teçhizatı bulunacaktır.


(14)
Merdivenlerin istınat şekli ve eb'addı tesbit edilecektir.


(15)
Bu safhada yapılmış hesapların neticeleri ve takribiyet derecesi gözönünde tutularak, tatbikat projesi safhasında yapılacak kesin çözümler ve kullanılacak hesap metodları hususunda bilgi verilecektir.


(16)
Tatbikat projesinin hazırlanması sırasında hususiyet gösteren çerçeve kabuk ve benzeri özel hesap isteyen yapıların bulunduğu kısımlarda nasıl bir hesap şeklinin uygulanacağı konusunda bilgi verilecektir.

6.

Yapının, ınşa edilebilmesi için tüm inşai ölçümlerini mimari ve tesisat projesinin inşaatı etkileyen bilcümle elemanlarını tüm detayları kendi çizim teknik ile eksiksiz ihtıva eden gerekli bütün ölçüleri ve malzemenin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolyca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış proje büyüklüğüne göre 1/100, 1/50 projeler ile 1/20, 1/5 1/1 ölçekli detaylardır.


(1)
projeler hazırlanırken hesap ve resimlerde taşıyıcı sistem elemanları aşağıdaki kısımlarla gösterilecektir.
Kolon S, Kirişler K, Teras kirişler TK, Merdivenler M, Merdiven kirişleri MK, Döşemeler D, Lentolar L, Hatıllar H, Şakuli hatıllar ŞH, Münferit Şöneler T, Bağ kirişleri BK, Nervürler N.


(2)
kalıp planları, techizat planları, kolon aplıkasyon planları, detay projeleri çizilir. Ancak kalıp ve techizat planları bir arada çizilebilir.


(3)
Kiriş, döşemeler v,s alt kattan üst kata doğru büyüyen numaralarla gösterilecektir. Kolonlar akslarla ifade edilecektir. (SAA, SH5 gibi). Ayrıca 100 katı, 200 katı diye ifade edilen numarların hangi kata (zemin 1. kat gibi) ait olduğu da belirtilecektir.


(4)
Kalıp Planları: Seçilen koordinat sistemi; statik, Mimari ve tesisat projelerinde aynen kullanılır ve projeler arasında uyum sağlanan kalıp planında, dış ölçü çizgileri yapı ölçülerinin kolayca izlenebilmesini sağlayacak şekilde tertiplenir. Iç ölçü çizgileri, çok sayıda mahalden geçecek şekilde, kesintisiz bütün planı kateder. Kalıp planında kotlar düşük döşemeler, tesisat deliklerinin yerleri ve ebatları, kiriş, döşeme, kolon v.s. ebatları gösterilir. Kalıp planında en az iki (enine ve boyuna) adet olmak üzere yeteri kadar kesit çizilir. Kalıp planında bulunan döşeme, kiriş, hatıl, lentolara birden başlyan ve birbirini takip eden numaralar verilecektir. Bu numarların başında ait olduğu katın numarası bulunacaktır. (K101, K102, K201, K212 gibi) Kalıp planında mevcut kirişlerin hangi paftada olduğu bir listede gösterilecektir. Tadbikat projesinde bir kalıp planı bulunmalıdır. Bir paftada birden fazla bloka ait kalıp planı bulunursa devam edecek şekilde verilir.
Ayni paftada bulunan blokların kirişleri ayrı ayrı numaralandırılablir.


(5)
Techızat Planları: Tecihizat planında sadece döşeme numarları ve demirler gösterilir. Normal bir döşemede, ....... döşeme serbest açıklığının 1/5'inde kırılır ve komşu döşemenin 1/4'üne kadar uzatılır. hurdi döşemelerin dar kenarlarına konulacak mesnet demirlerinin boyu, döşeme dar kenarının 1+'üne veya 1,00 m'den daha az olamaz. Toplam demir boyları, her demir için ayrı ayrı yazılır. Pliyelerin üstten bağlayan tevzi demirleri techizat planında gösterilecektir.


(6)
Kolon aplikasyon planları: Temel plandaki akslar büyüklüğüne göre 1/100 veya 1/50 ölçeğinde çizilir ve kolonlar bu akslar üzerinde 1/20 ölçeğinde gösterilir. kolonlar yatay ve düşey akslarla göre durumları, techizatı ve eb'adı her kolon üzerinde ayrı ayrı yazılır. Kolon eb'adlarının kattan kata değişimi çok büyük olduğu takdirde, bu noktaya ait detay verilecektir. Alt kolondan üst kolona demirlerin kıvrılarak geçmesi halinde kıvrılma meyili 1/3'den fazla olursa, alt kolon demirinin kiriş içine aderans boyu kadar sokularak kesilmesi ve üst kat kolonu için filiz konması uygun olacaktır.


(7)
Kirişler: Nizamnamelerle (şartnamelere) göre kayma gerilmelerinin pliye yerlerinin hesaplanmasını gerekli gördüğü kirişlerin çizimi ve açılımı 1/20 ölçeğinde yapılır. Diğer kirişlerin teshizatı tablo yapılarak ve/veya kalıp planı üzerinde gösterilir. Her kirişin üzerinde adı, eb'adı kalıp planındaki yerini belli edecek olan numarası yazılacaktır. Kiriş aks aralıkları, kolon ara mesafeleri ve kolon genişlikleri ve diğer eb'adları eksiksiz olacak şekilde belirtilecektir. kiriş üzerinde değişen her noktada ayrı aurı kesit alınır ve kesitin alındığı yeri belli edecek işaret konur kesitin yanında etriye açılımı yapılır.

Kirişe techizat yerleştirilirken techizatın kirişe sığıp sığmasığı mutlaka kontrol edilir. Kirişe en çok iki sıra techiat konabilir. Aksi halde kiriş eb'adı değiştirilir. Kiriş yüksekliklerine göre pliye demirlerinin meyili kısımlarının boyları 45 0 ve 60 0'ye göre kırılır. Kiriş demirleri kiriş resminin altına açılacaktır. Burada demir çapı, adedi, kısmi boyları, kanca boyları kusurlu olmayacak 0' ve 5'e tamamlanacaktır. Gerekli halde kiriş planları da çizilecektir. Çift donatı gereken hallerde basınç donatısı çekme donatısının yarısından fazla olamaz


(8)
Merdivenler: 1/20 ölçekte çizilir. Önce merdiven planı çizilir. Bu planda>; kotlar, basamaklar, sahanlık ve tevzı techizatı gösterilir. Kalıp planı için gerekli ölçüler verilir. Ayrıca kalıp planından taşınmak sureti ile her kol ayrı ayrı olmak üzere merdiven kesiti çıkarılır.


(9)
Temeller: Mutemadi temel kirişler için verilen esaslar geçerlidir. temeller içine konulacak filizlerin temel içinde ve dışında kalan kısımlarının boyu (50d)'den daha az olmaz. Temel bağ hatıllarının demirleri bağlandıkları kolon veya temelin içine en az (50d) girmelidir.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 09:19   #4
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

(10)
Röleve projelerinde yapının taşıyıcı sistem ile yük durumu hakkında bir mühendislik raporu verilmelidir.


(11)
Hesap Esasları:


(a)
Döşemeler:


(1)
Döşeme yükleri her değişik mehal için gerekirse ayrı ayrı hesaplanacaktır.


(2)
Betonarme döşeme kalınlığının narinliğine göre tayini için, gerekli hesap yapılacaktır.


(3)
Minimum plak kalınlığı ile ilgili hususlarda TS 500 ve deprem yönetmeliğine uyulması tavsiye edilir.
(4)
Mütemadi döşemelerdeki çapı 8,t=15... daha az techizat bulunmayacaktır. Bu husus hurdi döşemelerin uzun istikametine paralel masnet techizatı için de gözönünde tutulacaktır.

(5)
Mütemadi döşemelerde açıklıktaki pozitif moment ankastre plağın momentinden küçük alınmayacaktır.


(6)
Mütemadi döşemelerdeki mesnet momentlerinde, döşemenin istinat şekline göre gerekli azaltma yapılacaktır


(7)
Mütemadi döşemelerde, mesnetteki negatif moment eşit yüklerde QW2/12'den küçük alınmayacaktır. (W serbest açıklıktır.)


(8)
Döşemelerde pas payı 1,5 cm alınacaktır.


(9)
Döşeme techizat hesabında her iki istikamette alınmış olan faydalı yükseklikler belirtilecektir

(10)
Döşemelerde demir aralığı çalışan istikamette 1,5d, öteki istikamette 2 d'den büyük olamaz. Bu aralık her halukarda 20 cm'i geçemez.

(11)
Döşeme hesapları TS 500' deki esaslara göre yapılabilir.

(b)
Asmolen dolgulu dişli döşemeler:

(1)
Minimum döşeme kalınlığı için TS 500 ve Deprem Yönetmeliğindeki şartlara uyulması tavsiye edilir.

(2)
Dişler arasındaki plağa konacak teçhizat ve enine dişler hususunda TS 500' e uyulması tavsiye edilir.

(3)
Dişlerde hiç bir surette çift teçhizat kullanılmayacaktır.

(4)
1/2 tuğla duvarın bir dişin üzerine oturması halinde, duvar yükünün 1/2' si üzerine oturduğu dişe 1/4 ise ,
bu dişe yakın 2 dişe tesir ettiği kabul edilecektir.

(5)
1/2 tuğla duvarın dişlere dik istikamette bulunması halinde, duvar yükü dişe münferit kuvvet halinde intikal ettirilir.

(6)
Dişlerin oturduğu kirişler mimari bakımından mümkün olduğu taktirde, sarkacak şekilde tertip edilecektir.

(7)
Asmolen döşeme yüksekliğinde ve geniş olarak tertiplenen taşıyıcı kirişlerde genişliğin, kolon genişliği ile kiriş yüksekliği toplamından fazla olmamasına mümkün mertebe dikkat edilecek, bu tip kirişlerde zımbalama tahkiki yapılacaktır.


(c)
Kirişler :

(1)
Kirişlere gelen yüklerin hesabı , bu yüklerin nereden geldiği redörler, dağıtma kat sayıları ve ankastraman momentleri hesabı her kirişin çözümünde ayrıntılı olarak gösterilecektir

(2)
Kiriş tesirlerinin bulunmasında (Kritik hallerde) en gayri müsait yüklemeler göz önünde tutulmalıdır.


(3)
Kirişlerin düşey yüke göre hesabında, kolonları alttan ve üsten ankastre bir kat çerçevesinin çözümü yapılabilir ancak hususiyet gösteren çerçevelerde bütün olarak hesaplanacaktır.

(4)
Çerçeve çözümü kiriş açıklıklarının 7 metreden büyük olması halinde yapılır. Ancak kiriş redörünün kolon redörüne göre çok büyük olması halinde çerçeve çözümü uygulanmayabilir ve kirişler de mütemadi kiriş gibi hesaplanır.


(5)
Mütemadi kirişlerde , yan yana iki açıklıktan minimum olanının maksimum nisbeti % 60 ve daha fazla olması halinde kiriş mometlerinin bulunması için basitleştirilmiş Cross metodu kullanılabilir . Ancak ,münferit yük bulunan kirişler ile, açıklık momenti negatif çıkması ihtimali olan kirişlerde, kesme kuvvetlerinden hareket edilerek maxsimum ve minimum açıklık momentleri ayrıca bulunacaktır.


(6)
Gerek şekil , gerekse yük durumu bakımından yatay deplasman yapabilen çerçevelerde bu duruma göre hesap yapılacaktır. Ancak, çerçevenin yatay deplasman yapıp yapmayacağına bütün kat göz önünde tutularak karar verilecektir.


(7)
Kirişlerde boyuna techizatın toplamı ( çekme techizatı , montaj ve gövde demiri) mimimum %0,3 olmalıdır.


(8)
Kirişlerdeki çekme demiri iki sıradan fazla olmıyacaktır. Kiriş yüksekliği 70 cm den fazla olan kirişlere yeteri kadar gövde demiri konacaktır .


(9)
Kiriş mesnet techizatının hesaplanmasında, mesnette mevcut olan montaj demiri göz önünde tutulacaktır.


(10)
Kirişlerdeki pliye adedi fazla olduğu takdirde, pliyeler birkaç yerden kırılacaktır. ( istisnai bir durum olmadıkca ) Kolona yakın ilk pliye kolon dibinden kırılacaktır . Bu durumda mesnette mevcut olan pliye demirlerinden bir tarafdan gelen ilk pliye hesapta nazara alınmayacaktır .

(11)
Yüksek kirişlerde 60 derece eğik pliyeler kullanılabilir.


(12)
Kirişlerden kolonlara gelen reaksiyonların bulunmasında, maxsimum kesme kuvvetlerini veren yüklemeler yapılacaktır. Aksi halde , emniyet tarafında kalmak için , kiriş mesnet momentlerinin kesme kuvvetlerini azaltıcı tesiri alınmayıp, bu durumda basıt kiriş reaksiyonu alınacaktır.


(13)
Kayma techizatının hesapla bulunması icap ettiğinden , bu husus tafsilatlı olarak gösterilecektir. Pliyelerin St III , etriyelerin St I olması halinde kayma techizatı hesabında bu durum gözönünde tutulacaktır.


(14)
Deprem ve rüzgar tesirleri düşey yük tesirlerine ilave edildiğinde malzeme emniyet gerilemelerinde şartnamelerin cevaz verdiği artışlar gözönünde tutulacaktır. Deprem ve rüzgar tesirleri 4 Kattan sonra nazarı itibara alınacaktır.


(15)
Hesaplarda , deprem tesirlerinden meydana gelen kesme kuvvetleri nazarı dıkkate alınacaktır.


(d)
Kolonlar.


(a)
Yalnız düşey yük


(b)
Düşey yük ve 2 istikametteki düşey yük momentleri,


(c)
Düşey yük 2 istikametteki düşey yük momentlerı ve 1 istikametteki yatay yük momentleri ,tesiri altında ayrı ayrı hesaplanır. Bunlardan en gayrı müsait olan duruma göre techizat bulunur. (b) ve (c) şıkları 4 Kattan yüksek yapılar için söz konusudur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 09:19   #5
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Bir istikametteki düşey yük momentinin diğer istikametteki düşey yük momentine nisbeti % 10 'dan küçükse, kolon hesabı yalnız bir istikametteki büyük olan momente göre ayrıca tahkik edilecektir.

Kolonlarda lüzumlu kesite ( statik kesit ) göre techizat hesabı yapılacaktır . Bu durumda kolondaki minimum techizat mevcut kolon kesitin % 0.2' sinden az olamaz .

Her kolona bir kattan gelen yük , kolona mesnetlenen kirişlerin numaraları belirtilmek suretiyle hesapla gösterilecektir.

Kolon techizatı pursantajı B160 için en fazla %3'tür. B. 225 ve B300 için bu pursantaj maxsimum % 6 olabilir. Ancak % 3'den fazla pursantaj halinde techizatın en az yarısı iki kat eksiksiz devam etmelidir .

Kolondaki maxsimum demir pursantajı için verilmiş sınır değerlere reğmen , kolon eb 'adının seçiminden bu pursantajın % 1,5'i geçmemesine dikkat edilecektir.

Kolondaki demirlerin ara mesafesi 35 cm'i geçmeyecektir.Ancak uzun kenarı 40 cm kolonlarda 4 demir bulunabilir .

Kolon etriye aralığı dar kenardan fazla olmayacağı gibi boylama donatısı çapının 12 katından ve ayrıca 25 cm'den büyük olmayacaktır.Ayrıca çapı 18 mm 'ye kadar kolon demiri için etriye çapı en az 6 mm , çapı 18 mm.-
24 mm kolon demiri için etriye çapı en az 8 mm çapı 24 ve daha büyük çapta kolon demirleri için etriye çapı en az 10 mm seçilecektir.

Temeller.

Temel hesaplarında en gayri müsait yüklemeler gözönünde tutulacaktır. Düşey yükle birlikte her iki istikametteki moment de düşünülecektir.Ancak, temel eb'ad ve techizatı yalnız normal kuvvetle etkilendiğine göre de ayrıca tahkik edilecektir.Bu işlemler 4 kattan sonra yapılacaktır .

Rüzgar veya deprem momentleri hesaba dahil edildiğinde zamin emniyet gerilmesi ile , beton ve demir gerilmesinde şartnamelerin cevaz verdiği gerilme artışı gözönünde tutulacaktır.

Temel hesaplarında ( bilhassa radye temellerde) dolgu ve zati ağırlıklar dikkate alınacaktır.

Betonarme temellerde paspayı 5 cm alınacaktır.

Münferit veya mütemadi temellerde yarım pabuç yapılmasından kaçınılacaktır.

Zeminde anormal bir durum olmadıkca dilatasyondaki temeller müşterek yepılabilecektir.

Temellerde rijitliği temin için , beton düşük gerilmeye çalışılacaktır.

Mütemadi temel kirişleri sabit mesnetli mütemadi kiriş gibi hesaplanmayacak , açıklık ve mesnetlerden en az M= QL2/12 moment değerine göre techizat konulacaktır.

Mütemadi temel kirişlerinde çekme techizatının en az % 25'i kadar montaj demiri konacaktır.

Birden fazla kolonun oturduğu temellerde kolonlardan gelen yüklerin ağırlık merkezi bulunacak ve temel bu durum gözönüne alınarak eb'ad landırılacak 'tır.Radye temellerde kolonlardan gelen yüklerin ağırlık merkezi ile temelin geometrik merkezinin çıkışmamasından dolayı meydana gelen eksantriklik momenti gerilme ve kesit tahkiklerinde dikkate alınacaktır.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 09:19   #6
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

(f)
Yatay Yükler:


Yatay yük hasabı deprem ve rüzgar tesirlerine göre ayrı ayrı yapılır ve gayrı müsait netice veren tesire göre yapı boyutlandırılır.Rüzgar hesabı yapının dar istikametinde deprem hasabı, her iki istikamette yapılacaktır .Rüzgar ve deprem hesaplarında malzeme emniyet gerilmeleri şartnamelerde yazılı miktara göre artırılacaktır.


Yatay yük hesabında yapı bütün olarak dikkate alınır Tesirlerin döşeme hizasında bütün kata birden etkilediği kabul edilecektir.


Hususiyet arzeden çerçevelerde yatay yük hesabı çerçeve şekli gözönüne alınarak yapılacaktır .

(7)
Uygulama projelerinin sunuluşlarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

Paftalar normal olarak katlandığında 21 x 30 cm ölçüsünde şeffaf kağıtlara çizilir.(A4 hormu)


Paftalar katlandığında üstte kalacak biçimde, binanın ismini müellif veya müelliflerini, tarihi, çizeni, kontrol edeni belirten lejant yazılır ve müellifi veya müellfleri tarafından imzalanır. Ölçek ve pafta numaraları belirli büyüklükte yazılır.


Lejantın en altında, tesçilli büronun adı, adresi ve telefon numarası belirtilir.


Proje çizimlerinde yazı ve rakamlar şablonla uygun büyüklükte olmak üzere yazılır. Çizgiler çini mürekkebiyle çizilir.


Projeler ozalit kopya olarak 3 takım halinde norma uygun olarak katlanır ve yazı ile teslim edilir. Yazının baş tarafında müellifin ismi, mezun olduğu okul, diploma numarası, oda sicil numarası,tesçilli büronun adresi yazılır.

(8)
Ihale dosyası düzenlenmesi, aşağıda belirtilen teknik hizmetlerin yapılmasını gerektirir.


Keşfe esas olacak metrajın yapılması:


Analizleri bulunmayan işlerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi;


Birim fiat listesi ve özel teknik şartnamenin düzenlenmesi;


Keşif özetinin yapılması.

(9)
Proje düzenleme hizmetlerinin inceleme işlemi aşağıda açıklandığı şekilde yapılır,


Müellifine ve işin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak yönde yapıcı olarak görüşler belirtilir .


Sunuluş düzenine uygun olarak vize işlemine getirilen projelerde bu yönetmelikteki hususlar aranır. Görülen noksanlar müellif tarafından KTMMOB , vize bürosunda tamamlanmazsa tamamlamak üzere müellifine geri verilir.
Sorumluluğun inşaat mühendisine ait olduğu gözönünde bulundurulur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 09:20   #7
imparator
Guest
 
imparator - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Genel Hükümler


III.BÖLÜM
(10)
Hizmet hükümleri konunun önemine göre ve gerektirdiği ölçüde uygulanır.
(11)
Yapının statik , proje ve mesleki kontrolluğunu projenin müellifi yürütür.


Yürürlüğe giriş

(12)
Bu yönetmelik , KTMMOB, Inşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülür ve denetlenir.
(13)
Bu yönetmelik Resmi Gazete 'de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
Sayı 229/80
  Alıntı ile Cevapla
Alt 31-01-2007, 19:42   #8
Forumun Basketçisi
 
AyTeK54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

paylaşım için tşkler.
__________________
вιzє єğℓєηмєуι уαηℓış öğяєттιℓєя çüηкü σηℓαя нιç "ραѕ¢αℓ ησυмα" ιℓє ∂ιѕ¢σуα gιтмє∂ιℓєя...
AyTeK54 Ofline   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bu konuyu arkadaşlarınızla paylaşın


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Türkiye`de Saat: 17:19 .

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2

Sitemiz CSS Standartlarına uygundur. Sitemiz XHTML Standartlarına uygundur

Oracle DBA | Kadife | Oracle Danışmanlık1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580